Zásahy do rodičovských práv a povinností

zásahy do rodičovských práv

Môžu nastať situácie, kedy je potrebné v záujme dieťaťa, aby jeho rodič nevykonával svoje rodičovské práva a povinnosti. Napríklad v prípade alkoholizmu rodiča. Zákon o rodine pozná pozastavenie, obmedzenie alebo úplné pozbavenie výkonu rodičovských práv a povinností.

Pozastavenie výkonu rodičovských práv a povinností

Pozastaviť výkon rodičovských práv a povinností môže súd vtedy, ak niektorému z rodičov bráni pri výkone jeho práv a povinností závažná prekážka a zároveň, ak je to v záujme maloletého dieťaťa.

Pozastavenie trvá do doby, kým nepominie dôvod na pozastavenie.

Omedzenie výkonu rodičovských práv a povinností

Čiastočne obmedziť výkon rodičovských práv a povinností môže súd v záujme maloletého dieťaťa, ak je splnená jedna z nasledujúcich
podmienok:

  • rodič žije trvalo neusporiadaným spôsobom života
  • rodič svoje povinnosti voči dieťaťu nevykonáva vôbec
  • alebo ak nezabezpečuje výchovu dieťaťa.

Súd v rozhodnutí určí rozsah práv a povinností, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje.

Pozbavenie výkonu rodičovských práv

Rodiča môže súd úplne pozbaviť výkonu jeho rodičovských práv a povinností. Je to v najzávažnejších prípadoch, najmä keď dieťa týra, zneužíva, zanedbáva alebo inak s ním zle zaobchádza. Tiež môže k úplnému pozbaveniu pristúpiť, ak bol rodič opakovane upozorňovaný na vážne zanedbávanie rodičovských práv a povinností.

Predpokladom pre pozbavenie rodičovských práv je, že rodič neplní rodičovské povinnosti, aj keď ich plniť môže. V prípade objektívnych dôvodov neplnenia rodičovských povinností (napríklad kóma rodiča), môže súd vysloviť len obmedzenie rodičovských práv, ak to vyžaduje záujem na riadnej výchove detí.

Zrušenie súdnych opatrení

Opatrenia spočívajúce v obmedzení, pozastavení alebo pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností možno zrušiť a výkon rodičovských práv a povinností obnoviť, ak dôvody pre ktoré došlo k opatreniu, odpadli. Obmedziť, pozastaviť alebo pozbaviť výkonu rodičovských práv a povinností nemožno, ak k porušeniu povinností rodičov došlo v minulom období a v čase súdneho rozhodovania tieto okolnosti neexistujú.

Výkon rodičovských práv a povinností druhým rodičom

Ak jeden rodič bol obmedzený, pozbavený alebo mu bol pozastavený výkon rodičovských práv a povinností, tieto práva a povinnosti v plnom rozsahu vykonáva druhý rodič.


V opačnom prípade by bol dieťaťu ustanovení poručník, prípadne opatrovník, ak by boli rodičia (alebo jediný žijúci rodič) iba obmedzený na rodičovských právach a povinnostiach.

Vyživovacia povinnosť

Napriek obmedzeniu, pozastaveniu alebo pozbaveniu rodičovských práv a povinností, vyživovaciu povinnosť majú rodičia zachovanú.