Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými

výživné

Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými je osobitným inštitútom k vyživovacej povinnosti rodičov k deťom a vyživovacej povinnosti detí k rodičom. Z názvu „medzi ostatnými príbuznými“ vyplýva, že pôjde o situácie, kedy neprichádza do úvahy výživné na dieťa a na rodiča. Spravidla pôjde o výživné na starého rodiča a výživné na vnukov.

Toto výživné sa tak bude vzťahovať na príbuzných v priamom rade na druhom a ďalšom stupni.

Nevyhnutná potreba

Vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými prichádza do úvahy, len ak existuje nevyhnutná potreba. A teda ak je potrebné zabezpečiť základné potreby na život. Nemožno sa teda domáhať príspevku na primeranú výživu.

Platí pravidlo, že povinnosť potomkov prispieť na výživu predchádza povinnosť predkov. A zároveň, prednostne musia plniť vyživovaciu povinnosť bližší príbuzní, a až keď oni nemôžu, prichádzajú na rad vzdialenejší príbuzní.

Spoluúčasť na príspevku na výživu

Platí, že všetci príbuzní na rovnakom stupni plnia povinnosť prispieť na výživu v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných príbuzných.

Aj v rámci vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými platia všeobecné ustanovenia o výživnom.

Návrh na mimosúdne riešenie sporu formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.