Úprava výkonu rodičovských práv a povinností a úprava styku v ďalších prípadoch

rodičovských práv

Súčasťou rozvodu je vždy aj rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností alebo súd schvaľuje dohodou rodičov. Aké majú možnosti rodičia, ktorí neboli zosobášení a už spolu nežijú alebo odlúčení manželia? V prípade, ak rodičia majú obaja vykonávať rodičovské práva a povinnosti, ale zároveň majú medzi sebou komunikačný problém a nežijú spolu, je viac ako potrebné si štandardný model rodičovstva upraviť.

Takýto rodičia sa môžu kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak by k dohode nedošlo, súd im výkon rodičovských práv a povinností môže upraviť na návrh. Keďže ale ide vždy o najlepší záujem maloletého dieťaťa, súd môže zasiahnuť aj z úradnej povinnosti, a teda aj v tých situáciách, kedy rodičia nemajú záujem o zásah zo strany súdu. V takýto prípadoch je braný ohľad prioritne na záujem maloletého dieťaťa.

Úprava styku s blízkymi osobami

Keďže jednou kategóriou, ktorá vstupuje do záujmu dieťaťa, je aj právo na styk s blízkymi osobami, napríklad starými rodičmi, sesternicami, bratrancami. Ak je to potrebné v záujme dieťaťa a pomery v rodine si to vyžadujú, súd môže upraviť aj styk dieťaťa s blízkymi osobami.

K tomuto kroku možno pristúpiť aj v prípade, ak jeden z manželov zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho. Ak si to vyžadujú pomery v rodine a je to v záujme maloletého dieťaťa, súd môže upraviť aj styk maloletého dieťaťa s blízkymi osobami zomrelého manžela.