Práva a povinnosti maloletého dieťaťa

dieťa

Nielen rodičom, ale aj maloletým deťom vyplývajú zo zákona určité práva a povinnosti, ktorých sa majú právo domáhať a zároveň ich musia plniť.

Právo na názor

Každé maloleté dieťa má právo samostatne a slobodne vyjadriť svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú.

V prípadoch, ak sa vedú súdne konania o veciach, ktoré sa ho priamo dotýkajú, má každé dieťa právo byť vypočuté.

Takto vyjadrenému názor dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť. Jednoznačne ale musí byť zohľadnená jeho vôľová a rozumová vyspelosť.

Právo vyjadriť svoj názor alebo právo byť vypočutý neznamená automaticky právo bezvýhradnej akceptácie názoru a vôle dieťaťa.

Povinnosti maloletého dieťaťa

Každé dieťa je zo zákona povinné svojim rodičom prejavovať primeranú úctu a rešpektovať ich. Takáto povinnosť sa môže zdať príliš všeobecnou a nevynútiteľnou. Neplnenie si takejto povinnosti ale môže viesť až k určeniu výchovného opatrenia zo strany súdu.

Dieťa je tiež povinné podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispievať na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, ak žije s rodičmi v jednej domácnosti.

Dieťa má tiež zákonnú povinnosť napríklad spolupracovať s rodičmi v záujme starostlivosti o neho a jeho výchovu. Tiež si musí plniť svoje vzdelávacie povinnosti primerane svojim schopnostiam a má sa vyvarovať spôsobu života, ktorý by mohol byť preň ohrozujúci (napríklad užívanie alkoholu, drog,  pod.).