Výchovné opatrenia

výchovné opatrenia

Súd môže podľa zákona o rodine nariadiť určité výchovné opatrenia, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťa. Tieto výchovné opatrenia nesmerujú výlučne k deťom, ale napríklad aj k rodičom.

Nahlasovanie nevhodného správania detí a porušovania povinností rodičov

V záujem ochrany detí môže každý nahlásiť obci, súdu, alebo orgánu sociálno-právnej ochrany detí (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) nevhodné správanie sa detí, ale aj porušovanie povinností rodičov alebo zneužívanie práv rodičov. Taktiež je možné ohlásiť skutočnosť, že rodičia si nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností.

Druhy výchovných opatrení

V záujme maloletého dieťaťa môže súd rozhodnúť o uložení ochranných opatrení:

  • napomenutie dieťaťa, rodičov a iné osoby, ktoré svojim správaním ohrozujú alebo narúšajú riadnu výchovu dieťaťa
  • určenie dohľadu nad výchovou maloletého dieťaťa. Dohľad je vykonávaný najmä orgánom sociálno-právnej ochrany detí, obcou, školou, neštátnym subjektom, alebo zariadením, v ktorom je dieťa umiestnené uloženie obmedzenia dieťaťu v potrebnom rozsahu na predchádzanie a zabraňovanie škodlivým vplyvom na jeho vývin
  • uloženie dieťaťu a rodičom povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu, napríklad mediácii alebo rodinnej terapii

Odobratie dieťaťa z osobnej starostlivosti rodičov

Ak by výchovné opatrenia neboli účinné a bolo by to potrebné v záujme dieťaťa, súd môže dočasne odobrať dieťa z osobnej starostlivosti rodičov aj proti ich vôli. Zároveň dieťaťu nariadi:

  • pobyt v zariadení, ktoré vykonáva odbornú diagnostiku, najviac na šesť mesiacov
  • pobyt v zariadení, najviac na šesť mesiacov, za účelom zabezpečenia odbornej pomoci dieťaťu alebo úpravy rodinných a sociálnych pomerov dieťaťa
  • pobyt v zariadení pre resocializáciu drogových a iných závislostí

Súčasne s nariadením výchovných opatrení dieťaťu, môže súd nariadiť rodičom alebo inej povinnej osobe spoluprácu so zariadením, kde bolo dieťa umiestnené, s obcou, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, obcou alebo neštátnym subjektom. Zároveň zákon dáva možnosť nariadiť rodičom inú povinnosť. Zákon tieto iné povinnosti nešpecifikoval, takže toto necháva na voľnej úvahe súdu o vhodnosti.

Hodnotenie účinnosti výchovných opatrení

Súd výchovné opatrenia pravidelne sleduje v súčinnosti s kompetentnými orgánmi a priebežne ich hodnotí. Hodnotenie opatrení by malo prebehnúť priebežne tak, aby pred uplynutím doby opatrenia zhodnotil splnenie účelu a výchovné opatrenie zrušil, uložil ho opakovane alebo ho zmenil.

Súvisiace s témou

4 komentáre

  • Dobrý deň, pani Vladimíra, toto je vhodné v súčinnosti s riaditeľom školy oznámiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý už má postupy na prešetrenie. Takéto oznámenie je v prípade dôvodného podozrenia na zanedbávanie dieťaťa povinnosťou.

  • Dobrý deň, mám vážne podozrenie na zanedbávanie jedného nášho žiaka zo strany rodičov. Aký je prosím najvhodnejší postup, aby sme prípadným oznámením nepoškodili dieťaťu?

  • Dobrý deň „EK“, napriek možnosti súdu určiť výchovné opatrenia, stále platí dobrovoľnosť mediačného konania a zároveň zákonná mlčanlivosť. Súd jednak nemá oprávnenie zisťovať obsah mediácie a zároveň, mediátor nemôže nikoho nútiť aktívne na mediácii spolupracovať a musí rešpektovať nevôľu účastníka mediácie k pokračovaniu. To ale nevylučuje, že budete musieť súdu zdôvodniť a vysvetliť nesplnenie výchovného opatrenia.

  • Dobrý deň, s exmanželkou sme dostali od súdu povinnosť podrobiť sa mediácii. Je to na silu, nikto tam nechce ísť, ani nie sme ochotní spolupracovať. Čo prosím môžeme robiť, aby súd nepovedal, že sme nesplnili povinnosť? Vopred ďakujem za odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

ZAVOLAŤ