Porušenie obchodného tajomstva a možnosti obrany

obchodné tajomstvo

Porušovanie obchodného tajomstva je jedným z nekalosúťažných konaní, definovaných v Obchodnom zákonníku.

Čo je to obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo je jedným z aktívnych práv patriacich k podniku a tvoria ho všetky skutočnosti obchodnej, technickej alebo výrobnej povahy súvisiace s podnikom. Zároveň tieto skutočnosti majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu hodnotu a nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupne. V neposlednom rade má podnik toto tajomstvo vôľu utajiť a rovnako je utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpečované.

Porušenie obchodného tajomstva

Za porušenie obchodného práva sa považuje neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva.

Neoprávneným konaním nie je, ak k nemu došlo za účelom ochrany verejného záujmu, alebo ak bolo v takom rozsahu, ktorý umožňuje slovenský právny poriadok alebo právo EÚ.

Neoprávnené získanie obchodného tajomstva

Neoprávneným získaním obchodného tajomstva sa rozumie získanie utajovaných skutočností bez súhlasu majiteľa konaním, ktoré je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku. To spočíva v neoprávnenom prístupe k dokumentom, predmetom, materiálom, látkami alebo elektronickým súborom, ak obsahujú obchodné tajomstvo alebo obchodné tajomstvo možno od nich odvodiť.

Získanie obchodného tajomstva nie je neoprávnené, ak k nemu došlo:

  • nezávislým objavom alebo vytvorením,
  • pozorovaním, skúmaním, demontážou alebo testovaním výrobku alebo predmetu, ktorý bol sprístupnený verejnosti alebo ktorý oprávnene vlastní osoba, ktorá informácie získala a na ktorú sa nevzťahuje právna povinnosť obmedziť získanie obchodného tajomstva
  • výkonom práva zamestnancov alebo zástupcov zamestnancov na informácie podľa slovenského právneho poriadku a práva Európskej únie, alebo
  • iným spôsobom, ktorý je v súlade so zásadou poctivého obchodného styku a súčasne nezasahuje do práv tretích osôb.

Neoprávnené využitie alebo neoprávnené sprístupnenie obchodného tajomstva

O neoprávnené využitie alebo neoprávnené sprístupnenie obchodného tajomstva pôjde, ak obchodné tajomstvo využil alebo sprístupnil bez súhlasu majiteľa rušiteľ, ktorý:

  • získal obchodné tajomstvo neoprávnene
  • porušuje dohodu o zachovaní dôvernosti
  • porušuje zmluvu obmedzujúcu využitie obchodného tajomstva

Mimosúdna obrana

Osoba, ktorej práva mali byť porušené, má právo iniciovať s označeným rušiteľom mimosúdne konanie na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Na začatie mediácie, ako dobrovoľného zmierovacieho konania, sa vyžaduje súhlas všetkých dotknutých strán.

Mediátor z pozície nezávislej a nestrannej osoby vytvára podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie vzniknutého sporu, výsledkom ktorého má byť záväzná dohoda účastníkov mediácie.

Začatie mediačného konania má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Zároveň je celé mediačné konanie viazané zákonnou mlčanlivosťou nielen pre mediátora, ale aj pre účastníkov mediácie.