Porušenie obchodného tajomstva a možnosti obrany

obchodné tajomstvo

Porušovanie obchodného tajomstva je jedným z nekalosúťažných konaní, definovaných v Obchodnom zákonníku.

Čo je to obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo je jedným z aktívnych práv patriacich k podniku a tvoria ho všetky skutočnosti obchodnej, technickej alebo výrobnej povahy súvisiace s podnikom. Zároveň tieto skutočnosti majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu hodnotu a nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupne. V neposlednom rade má podnik toto tajomstvo vôľu utajiť a rovnako je utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpečované.

Porušenie obchodného tajomstva

Za porušenie obchodného práva sa považuje neoprávnené získanie, využitie alebo sprístupnenie obchodného tajomstva.

Neoprávneným konaním nie je, ak k nemu došlo za účelom ochrany verejného záujmu, alebo ak bolo v takom rozsahu, ktorý umožňuje slovenský právny poriadok alebo právo EÚ.

Neoprávnené získanie obchodného tajomstva

Neoprávneným získaním obchodného tajomstva sa rozumie získanie utajovaných skutočností bez súhlasu majiteľa konaním, ktoré je v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku. To spočíva v neoprávnenom prístupe k dokumentom, predmetom, materiálom, látkami alebo elektronickým súborom, ak obsahujú obchodné tajomstvo alebo obchodné tajomstvo možno od nich odvodiť.

Získanie obchodného tajomstva nie je neoprávnené, ak k nemu došlo:

  • nezávislým objavom alebo vytvorením,
  • pozorovaním, skúmaním, demontážou alebo testovaním výrobku alebo predmetu, ktorý bol sprístupnený verejnosti alebo ktorý oprávnene vlastní osoba, ktorá informácie získala a na ktorú sa nevzťahuje právna povinnosť obmedziť získanie obchodného tajomstva
  • výkonom práva zamestnancov alebo zástupcov zamestnancov na informácie podľa slovenského právneho poriadku a práva Európskej únie, alebo
  • iným spôsobom, ktorý je v súlade so zásadou poctivého obchodného styku a súčasne nezasahuje do práv tretích osôb.

Neoprávnené využitie alebo neoprávnené sprístupnenie obchodného tajomstva

O neoprávnené využitie alebo neoprávnené sprístupnenie obchodného tajomstva pôjde, ak obchodné tajomstvo využil alebo sprístupnil bez súhlasu majiteľa rušiteľ, ktorý:

  • získal obchodné tajomstvo neoprávnene
  • porušuje dohodu o zachovaní dôvernosti
  • porušuje zmluvu obmedzujúcu využitie obchodného tajomstva

Mimosúdna obrana

Osoba, ktorej práva mali byť porušené, má právo iniciovať s označeným rušiteľom mimosúdne konanie na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Na začatie mediácie, ako dobrovoľného zmierovacieho konania, sa vyžaduje súhlas všetkých dotknutých strán.

Mediátor z pozície nezávislej a nestrannej osoby vytvára podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie vzniknutého sporu, výsledkom ktorého má byť záväzná dohoda účastníkov mediácie.

Začatie mediačného konania má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Zároveň je celé mediačné konanie viazané zákonnou mlčanlivosťou nielen pre mediátora, ale aj pre účastníkov mediácie.

Žiadne komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.