Nekalá súťaž a možnosti obrany a ochrany

nekalá súťaž

Každá fyzická aj právnická osoba (dokonca aj keď nie sú podnikateľmi) má právo sa slobodne rozvíjať v rámci súťažnej činnosti s cieľom dosiahnutia hospodárskeho prospechu. V rámci hospodárskej súťaže majú rovnako právo sa združovať. Je ale nevyhnutné, aby pri tejto činnosti súťažiaci dbali na záväzné pravidlá hospodárskej súťaže a aby svoju účasť na hospodárskej nezneužívali.

Hospodársky boj o zákazníka, ktorý je základnou súčasťou hospodárskej súťaže, musí preto prebiehať poctivo a čestne.

Pravidlá záväzné pre účasť na hospodárskej súťaži upravuje Obchodný zákonník v ustanoveniach § 41 až 55d a zákon o ochrane hospodárskej súťaže.

Zneužitie účasti na hospodárskej súťaži

Obchodný zákonník považuje za zneužitie účasti na hospodárskej súťaži nekalé súťažné konanienedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže.

Nekalou súťažou je každé konanie súťažiteľa, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé negatívne vplývať na iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa. Z toho dôvodu je nekalá súťaž zakázaná. Obchodný zákonník vymenúva osem základných druhov nekalosúťažného konania.

Nekalou súťažou je podľa Obchodného zákonníka najmä:

  1. klamlivá reklama;
  2. klamlivé označovanie tovaru a služieb;
  3. vyvolávanie nebezpečenstva zámeny;
  4. parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa;
  5. podplácanie;
  6. zľahčovanie;
  7. porušenie obchodného tajomstva;
  8. ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.

Tento výpočet je demonštratívny, a za nekalú súťaž môže byť považované aj iné konanie, ktoré by napĺňalo zákonnú definíciu.

„Ak je naplnená niektorá zo zvláštnych skutkových podstát (§ 45 a nasl. OBZ), potom má protiprávne konanie zároveň aj znaky generálnej klauzuly, ale ak sa vyskytne konanie, ktoré nenapĺňa znaky niektorej z osobitne upravených skutkových podstát, aj napriek tomu môže ísť o nekalú súťaž, ak nesie znaky všeobecnej (generálnej) skutkovej podstaty. Základným predpokladom posúdenia konania ako nekalosúťažného je, že musí ísť o konanie v hospodárskej súťaži, ďalej musí ísť o konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže (pričom nezáleží na tom, či konajúci subjekt o tom vedel, pretože ide o objektívny predpoklad) a musí ísť o protiprávne konanie.“ rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Obo 138/2000

Nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže upravuje osobitný zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Tento zákon definuje jednotlivé formy nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže:

  1. dohoda obmedzujúca súťaž – dohoda a zosúladený postup podnikateľov, ako aj rozhodnutie združenia podnikateľov, ktoré majú za cieľ alebo môžu mať za následok obmedzovanie súťaže;
  2. koncentrácia – proces ekonomického spájania podnikateľov na trvalom základe, ktorým je zlúčenie alebo splynutie podnikateľov, alebo získanie kontroly podnikateľa alebo podnikateľov nad jedným alebo viacerými podnikateľmi.

Obrana a ochrana pred nekalou súťažou

Každá osoba, ktorej práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, sa môžu voči rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav.

Tiež môžu žiadať primerané zadosťučinenie, náhradu škody, aj vydanie bezdôvodného obohatenia.

Mimosúdna obrana

Osoba, ktorej práva mali byť porušené, má právo iniciovať s označeným rušiteľom mimosúdne konanie na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Na začatie mediácie, ako dobrovoľného zmierovacieho konania, sa vyžaduje súhlas všetkých dotknutých strán.

Mediátor z pozície nezávislej a nestrannej osoby vytvára podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie vzniknutého sporu, výsledkom ktorého má byť záväzná dohoda účastníkov mediácie.

Začatie mediačného konania má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Zároveň je celé mediačné konanie viazané zákonnou mlčanlivosťou nielen pre mediátora, ale aj pre účastníkov mediácie.

Súdna ochrana

V prípade, ak nedôjde dobrovoľne k upusteniu od nekalosúťaženého konania a neúspešné bolo aj mimosúdne riešenie (nie je podmienkou pre podanie žaloby na súd), osoba, ktorej práva mali byť porušené alebo ohrozené sa môže ochrany domáhať na súde.

V súdnom konaní musí byť preukázané, že praktiky, na ktoré je poukazované, sú súčasťou hospodárskej súťaže. Tiež, že takéto konanie je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a že konanie porušuje alebo ohrozuje práva iných súťažiteľov alebo spotrebiteľov. Tieto tri podmienky musia byť v súdnom konaní preukázané. Zákon nevyžaduje preukázať úmysel rušiteľa. Ide teda o objektívnu zodpovednosť.

Ak sa vedie súdne konanie v spore o zdržanie sa konania alebo odstránenie závadného stavu alebo sa právoplatne skončilo, nie sú žaloby ďalších oprávnených osôb pre tie isté nároky z toho istého konania prípustné. To nevylučuje, aby sa tieto ďalšie osoby k začatému súdnemu sporu pripojili ako intervenienti.

Rozhodnutia súdu vydané o týchto nárokoch k žalobe i len jedného oprávneného sú účinné aj pre ďalších oprávnených.