Manželka (manžel) sa vyhráža, že bude na seba žiadať výživné

výživné

Rodina, ktorú tvoria manželia a spoločné deti, je osobitne chránená zákonom o rodine a má špeciálne postavenie v práve. Zákon upravuje nielen vznik a fungovanie rodiny, ale aj situácie, ktoré vznikajú pri rozpade rodiny, najmä pri rozvode.

Pri rozvode treba vyriešiť komplex problémov

Pri rozvode manželstva treba vyriešiť nielen samotný fakt, či manželstvo rozviesť, ale treba riešiť aj ďalšie súvisiace problémy. Napríklad treba upraviť starostlivosť o deti, výživné na deti, po rozvode si rozdeliť majetok. V neposlednom rade sú tu inštitúty, na ktoré nemožno v rámci rozpadu manželstva zabúdať. Je to jednak vyživovacia povinnosť medzi manželmi a tiež príspevok na výživu rozvedeného manžela.

Preto žiadosť manžela alebo manželky o výživné nemožno považovať za vyhrážku, ale za zákonný nárok. Je ale potrebné posúdiť, či sú splnené aj požiadavky na priznanie výživného. Pravdou je, že každá jedna osoba môže požiadať o výživné na súde, ak ale na súde nepreukáže potrebu a nárok, nebude jej priznané.

Nie každá vyhratá bitka zaručuje vyhratú vojnu

Častokrát sú rozvody zovšeobecňované a polarizované, napr. muži držia ženy v šachu peniazmi alebo ženy vydierajú mužov, že neuvidia svoje deti.

Napriek tomu, že štatisticky môžu tieto názory odrážať väčšinový stav, situácia sa neustále mení, napríklad mnoho žien zarába viac ako muži a tiež veľa mužov nastupuje na materskú a rodičovskú dovolenku s deťmi.

A práve pre tieto dôvody treba každý rozvod posudzovať a hodnotiť individuálne a nehľadať všeobecne aplikovateľné riešenie.

Aj keď otec a matka môžu zvoliť cestu boja, rodinné právo zahŕňa široký komplex oblastí, v ktorých ťahá za „dlhší koniec“ vždy niekto iný. A zatiaľ čo napríklad vyhraná bitka o starostlivosť o deti a výživné môže byť čiastkovým úspechom, o to horšie môže dopadnúť napríklad boj o rozdelenie spoločného majetku.

A v neposlednom rade, po ukončení celého procesu, môže prísť žiadosť od bývalého manžela/manželky o príspevok na výživu. Prípadne nastane zmena majetkových pomerov a bude potrebné znova otvoriť konanie o určenie výšky výživného.

Z boja na spoluprácu

Môže to znieť ako klišé, ale pri rozvode je najpodstatnejšia zmena myslenia z boja na spoluprácu. Spoluprácu v rovine – poďme hľadať spôsob, ako sa rýchlo a lacno rozvedieme, ako sa rozumne dohodneme na deťoch a výživnom, ako si spravodlivo rozdelíme majetok. Takáto spolupráca je možná, ak rodičia, advokáti, psychológ, prípadne mediátor, budú smerovať svoju činnosť k dohode manželov a nebudú ich nevyhnutne viesť k boju.

Najpodstatnejším ale zostáva, aby rodičia/manželia neprenášali zodpovednosť za riešenie ich problému na tretie osoby.

Návrh na mimosúdne riešenie sporu formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.