Zastupovanie maloletého dieťaťa

zastupovanie

Obaja rodičia maloletého dieťaťa majú právo a povinnosť zastupovať ho pri právnych úkonoch, na ktoré samé nemá právnu spôsobilosť. Deti majú spôsobilosť robiť právne úkony vo svojom mene iba pri úkonoch, ktoré sú svojou povahou primerané ich rozumovej a vôľovej vyspelosti s ohľadom na ich vek. Vo všetkých ostatných veciach ich zastupujú zákonní zástupcovia, spravidla rodičia.

Rozpor záujmov

Môže nastať situácia, keď dôjde k stretu záujmu rodiča a dieťaťa alebo stretu záujmov dvoch detí, ktoré zastupuje jeden rodič.

Príkladom môže byť dedičské konanie, kde sú dedičmi aj rodič aj dieťa, a rodič by mal pristúpiť k dohode dedičov, v ktorej by mal vyjadriť tak svoju vôľu, ako aj vôľu dieťaťa.

Nevyžaduje sa pritom priamy stret záujmov. Postačuje iba pochybnosť, že by mohlo dôjsť k rozporu záujmov.

V týchto prípadoch nemá rodič právo zastupovať svoje dieťa a musí požiadať súd, aby dieťaťu ustanovil opatrovníka pre určité konanie alebo právny úkon. Pôjde o kolízneho opatrovníka.

Kolízny opatrovník bude súdom ustanovený aj v prípadoch, kedy dieťa nemá zákonného zástupcu alebo z nejakého dôvodu nemôže dieťa zastupovať.

Funkcia kolízneho opatrovníka zanikne ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktoré bol povolaný.