Zastupovanie maloletého dieťaťa

zastupovanie

Obaja rodičia maloletého dieťaťa majú právo a povinnosť zastupovať ho pri právnych úkonoch, na ktoré samé nemá právnu spôsobilosť. Deti majú spôsobilosť robiť právne úkony vo svojom mene iba pri úkonoch, ktoré sú svojou povahou primerané ich rozumovej a vôľovej vyspelosti s ohľadom na ich vek. Vo všetkých ostatných veciach ich zastupujú zákonní zástupcovia, spravidla rodičia.

Rozpor záujmov

Môže nastať situácia, keď dôjde k stretu záujmu rodiča a dieťaťa alebo stretu záujmov dvoch detí, ktoré zastupuje jeden rodič.

Príkladom môže byť dedičské konanie, kde sú dedičmi aj rodič aj dieťa, a rodič by mal pristúpiť k dohode dedičov, v ktorej by mal vyjadriť tak svoju vôľu, ako aj vôľu dieťaťa.

Nevyžaduje sa pritom priamy stret záujmov. Postačuje iba pochybnosť, že by mohlo dôjsť k rozporu záujmov.

V týchto prípadoch nemá rodič právo zastupovať svoje dieťa a musí požiadať súd, aby dieťaťu ustanovil opatrovníka pre určité konanie alebo právny úkon. Pôjde o kolízneho opatrovníka.

Kolízny opatrovník bude súdom ustanovený aj v prípadoch, kedy dieťa nemá zákonného zástupcu alebo z nejakého dôvodu nemôže dieťa zastupovať.

Funkcia kolízneho opatrovníka zanikne ukončením konania alebo vykonaním právneho úkonu, na ktoré bol povolaný.

Súvisiace s témou

2 komentáre

  • Dobrý deň, zastupovanie dieťaťa je v kompetencii oboch rodičov (pod čo patrí aj prihlásenie na koníčky). Zároveň ide aj o všeobecné rozhodovanie o výchove dieťaťa, ktoré je taktiež na oboch rodičov. Ak k zhode nedôjde, nemal by jeden z rodičov jednostranne rozhodovať – v konečnom dôsledku to bude negatívne vplývať na dieťa. Ak sa rodičia nezhodnú, môžu svoju nezhodu o výchove vyriešiť za pomoci mediátora alebo sa môžu obrátiť na súd, aby súd rozhodol.

  • Dobrý deň, môžete mi poradiť? Čo v prípade, ak moja manželka (s ktorou sme čiastočne odlúčení) prihlásila nášho syna na 3 koníčky, a teda vždy po škole je vyťažený až do večera. Nemyslím si, že mu to prospieva, chodí maximálne vyčerpaný a nemyslím si, že to chce. Bojí sa mi to ale povedať. Mám právo ho bez vedomia manželky z koníčkov odhlásiť?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

ZAVOLAŤ