Utajený pôrod a hniezdo záchrany

hniezdo záchrany

Každý rodič má morálnu, aj zákonnú povinnosť ochraňovať svoje dieťa. Vyskytujú sa ale okolnosti, kedy zákon uprednostnil beztrestné odloženie a opustenie dieťaťa za podmienok bezpečných pre dieťa, pred rizikom toho, že rodič dieťa opustí alebo odloží tam, kde by dieťaťu hrozila smrť.

Z tohto dôvodu zákon umožňuje novorodenca odložiť v hniezde záchrany – vo verejne prístupnom inkubátore. Rovnako stanovil podmienky pre utajený pôrod, kedy matka môže anonymne dieťa porodiť v nemocnici a tým sa ho zároveň vzdať.

Hniezdo záchrany

„Ak zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie, zriadi na účely záchrany novorodencov verejne prístupný inkubátor, možno novorodenca do neho odložiť.“ § 11 ods. 12 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Každá matka môže novorodenca (do 6. týždňa po pôrode) anonymne odložiť do hniezda záchrany, kde zdravotnícky personál na základe alarmu bezodkladne poskytne dieťatku okamžitú pomoc a starostlivosť.

Ide o krízovú možnosť, ktorá má zabrániť zúfalým riešeniam, ako je odhodenie novorodenca do kontajnera alebo inému spôsobu zbavenia sa dieťaťa, ktorým by bol ohrozený jeho život a zdravie.

V prípade akýchkoľvek sociálnych problémov je vždy vhodné kontaktovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je určený na pomoc a súčinnosť rodičom a deťom v krízových situáciách.

Kde sa nachádza hniezdo záchrany.

Utajený pôrod

„Žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.“ § 11 ods. 11 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Každá žena, ktorá chce bezpečný pôrod pre seba, má možnosť v každej nemocnici s pôrodnicou požiadať o utajený pôrod, resp. o utajenie svojej totožnosti. Takto narodené dieťa nebude mať oficiálnu právnu väzbu na matku ani otca a stane sa voľným pre adopciu, resp. bude sa postupovať podľa zákona o rodine ako pri neznámych rodičoch.

Zdravotná dokumentácia utajeného pôrodu sa vedie v osobitnom režime a je zapečatená a uschovaná v trezore.

„V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 11), vedie sa osobitná zdravotná dokumentácia v rozsahu zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tehotenstvom a pôrodom, ktorej súčasťou sú osobné údaje tejto ženy nevyhnutné na zistenie anamnézy a údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až i). Osobné údaje nevyhnutné na jej identifikáciu sa vedú oddelene od osobitnej zdravotnej dokumentácie spolu s písomnou žiadosťou podľa § 11 ods. 11. Osobitná zdravotná dokumentácia sa o tieto údaje doplní a zapečatí ako celok.“ § 19 zákona o zdravotnej starostlivosti

Matka má právo svoju žiadosť o utajenie osobných údajov odvolať v lehote 6 týždňov odo dňa pôrodu.

Osvojenie

Z dôvodu, že dieťa oficiálne nemá známych rodičov a je voľné pre adopciu (osvojenie), je možné voči takémuto dieťaťu začať konanie o osvojení za splnenia požiadaviek podľa zákona o rodine.

V prípade ponechania dieťaťa v hniezde záchrany nie sú rodičia vôbec známi:

„Ak obaja rodičia maloletého dieťaťa zomreli, nie sú známi, boli pozbavení výkonu rodičovských práv a povinností, boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo nie sú schopní posúdiť dôsledky osvojenia, vyžaduje sa súhlas poručníka, ktorý bol dieťaťu ustanovený.“ § 101 ods. 3 zákona o rodine

V prípade utajeného pôrodu:

„Na osvojenie nie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa ani súhlas maloletého rodiča maloletého dieťaťa, ak je rodičom žena, ktorá požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom podľa osobitného predpisu a počas najmenej dvoch mesiacov po narodení dieťaťa neprejavila o dieťa žiadny záujem.“ § 102 ods. 1 písm. c) zákona o rodine

Aj v prípadoch utajeného pôrodu alebo odloženia dieťaťa v hniezde záchrany sú aplikovateľné ustanovenia zákona o rodine o určení materstva a určení otcovstva. Je teda možnosť zvrátiť pôvodné rozhodnutie opustiť dieťa a dieťaťa sa ujať. Bude nevyhnuté ale preukázať biologickú väzbu a absolvovať úradnú procedúru. To je možné ale iba do okamihu právoplatnosti rozhodnutia o osvojení dieťaťa treťou osobou.

Trestná zodpovednosť

Matka nie je trestne zodpovedná za odloženie alebo opustenie dieťaťa, keďže v zmysle trestného práva ide o výkon práv a povinnosti:

„Čin inak trestný nie je trestným činom, ak ide o výkon práva alebo povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu, z rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci, z plnenia pracovných či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá neodporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádza; spôsob výkonu práv a povinností nesmie odporovať všeobecne záväznému právnemu predpisu.“ § 28 ods. 1 Trestného zákona

Zákon o zdravotnej starostlivosti takéto konanie umožňuje. V prípade, ak by dieťa odložila iným spôsobom, ako to zákon dovoľuje (hniezdo záchrany alebo utajený pôrod), mohla by sa dopustiť niektorého z trestných činov, napr. opustenie dieťaťa, odloženie dieťaťa, vražda, vražda novonarodeného dieťaťa matkou.

Zápis dieťaťa na matrike

„Zápis dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, do knihy narodení sa vykoná na základe správy lekára, ktorý pôsobil pri pôrode; správa sa posiela najneskôr v deň prepustenia matky zo zdravotníckeho zariadenia a musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a údaj o pohlaví dieťaťa.“. § 13 ods. 5 zákona o matrikách