Správa majetku maloletého dieťaťa

Keďže nie je výnimkou, že aj maloleté deti majú určitý majetok, či už hnuteľné veci, nehnuteľnosti alebo úspory, je povinnosťou rodičov tento majetok spravovať s náležitou starostlivosťou. Tento majetok dieťa  nadobúda darmi, dedením, vytváraním úspor alebo napríklad z honorárov v rámci účinkovania v seriáloch.

Výnosy z majetku dieťaťa

Ak rodičia spravujú majetok s náležitou starostlivosťou, je pravdepodobné, že zo správy majetku vzniknú výnosy. Napríklad úroky z vkladov alebo výnosy z prenájmu nehnuteľnosti. Rodičia majú právo takéto výnosy použiť na uspokojovanie potrieb maloletého dieťaťa a v primeranom rozsahu aj na uspokojovanie potrieb rodiny. To ale neznamená, že by rodičia nemali vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu.

Čo ak je dieťa bohatšie ako rodičia

Môže nastať aj situácia, kedy vznikne hrubý nepomer medzi ich majetkovými pomermi a majetkovými pomermi dieťaťa, na uspokojovanie potrieb rodiny možno použiť nielen výnosy z majetku dieťaťa, ale aj samotný majetok. Použitie ale má byť primerané. Tiež je predpokladom, že hrubý nepomer medzi majetkami nevnikol zavinením rodičov.

Odovzdanie majetku deťom

Rodičia musia dieťaťu odovzdať celý majetok, ktorý mu spravovali, a to do 30 dní odo dňa dosiahnutia plnoletosti.

Dieťa má právo požiadať rodičov, alebo inú osobu, ktorá mu majetok spravovala, o vyúčtovanie. Toto právo má do troch rokov po skončení správy majetku.

Zodpovednosť rodičov za správu majetku

Keďže je správa majetku zákonnou povinnosťou rodičov, voči dieťaťu nesú aj zodpovednosť za prípadnú škodu alebo bezdôvodné obohatenie. Nie každá škoda ale bude na zodpovednosti rodičov. Zo zákona majú rodičia
povinnosť spravovať majetok s náležitou starostlivosťou. Zodpovedali by teda za škodu, ktorú spôsobili tým, že majetok nespravovali vôbec, bez náležitej starostlivosti, alebo v rozpore so zákonom.

Ak by si nejaký majetok dieťaťa ponechali alebo by ho použili pre svoje potreby v rozpore so zákonom, zodpovedali by dieťaťu za bezdôvodné obohatenie.

Majetkový opatrovník

Sú má právo dieťaťu ustanoviť majetkového opatrovníka, ktorý bude spravovať majetok dieťaťa namiesto rodičov. Musia byť splnené ale viaceré podmienky. Jednak musia byť záujmy maloletého dieťaťa súvisiace s majetkom ohrozené. Jednak rodičia neurobili alebo nevedia urobiť vhodné opatrenia na ochranu majetku dieťaťa. Zároveň, pred ustanovením opatrovníka musí súd rodičom obmedziť rodičovské práva a povinnosti v tomto bode.

Za majetkového opatrovníka môže súd ustanoviť akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá s tým súhlasí, je spôsobilá na právne úkona a je predpoklad, že funkciu majetkového opatrovníka bude vykonávať dobre, a to v záujem maloletého dieťaťa. Ak by sa takáto osoba nenašla, môže súd za majetkového opatrovníka ustanoviť obec alebo inú právnickú osobu.

V rozhodnutí o ustanovení majetkového opatrovníka bude potrebné uviesť rozsah majetku, spôsob nakladania s ním a lehoty na predkladanie správ súdu. Za takúto činnosť má majetkový opatrovník právo na náhradu nákladov a primeranú odmenu z výnosu.

Zánik funkcie majetkového opatrovníka

  • keď dieťa dosiahne plnoletosť
  • ak by dieťa zomrelo
  • ak by zomrel alebo zanikol majetkový opatrovník
  • rozhodnutím súdu, ak zanikne dôvod, pre ktorý bol opatrovník ustanovený
  • rozhodnutím súdu o pozbavení opatrovníka funkcie alebo rozhodnutím o jeho odvolaní

Ak to majetkový opatrovník navrhne, súd ho pozbaví funkcie. Súd opatrovníka odvolá, ak stratí spôsobilosť na výkon tejto funkcie, alebo svoje práva zneužíva.

Súvisiace s témou

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Zanechajte nám rýchlu správu, budeme Vás kontaktovať.