Sľub odškodnenia podľa Obchodného zákonníka

sľub odškodnenia

Obchodný zákonník definuje v ustanoveniach § 725 a nasl. možnosť zaviazať sa nahradiť škodu sľubom vyhlásenia, tiež indemnizačným vyhlásením. Využíva sa najmä v obchodných záväzkových vzťahoch, aj keď účastníci nemusia byť výlučne podnikatelia.

Zložením sľubu odškodnenia vzniká záväzok, že sľubujúci nahradí príjemcovi sľubu škodu, ktorá mu vznikne z určitého jeho konania, o ktoré ho sľubujúci žiada a na ktoré nie je príjemca sľubu povinný.

Forma sľubu

Takýto sľub je nevyhnutné urobiť písomne. Samotný záväzok vzniká doručením písomného vyhlásenia sľubujúceho jeho príjemcovi.

Príjemca sľubu musí uskutočniť konanie, o ktoré ho sľubujúci žiada, len keď sa na to príjemca sľubu zaviazal. Prijatím samotného sľubu odškodnenia automaticky nevzniká záväzok konať.

Podstatnými náležitosťami sľubu odškodnenia sú:

  • označenie sľubujúceho a príjemcu sľubu
  • označenie konania, v prípade ktorého je povinný sľubujúci nahradiť škodu
  • záväzok sľubujúceho nahradiť škodu

Povinnosť nahradiť škodu

Ten, kto sľúbil škodu nahradiť, je povinný uhradiť nielen škodu, ale aj všetky náklady, ktoré príjemcovi sľubu vzniknú s konaním, o ktoré ho sľubujúci požiadal.

Preventívna povinnosť

Príjemca sľubu má preventívnu povinnosť. Je povinný vykonať včasné opatrenia potrebné na odvrátenie škody alebo na zmiernenie negatívnych následkov konania.

Žiadne komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.