Školský mediátor – zavedenie novej kategórie odborného zamestnanca

školsky mediator


25.10.2018 doplnenie článku  – NESCHVÁLENÉ.  Návrh zákona neprešiel do druhého čítania v Národnej rade SR.

Vznikne od marca 2019 nová kategória odborného zamestnanca na školách – školský mediátor?

Dňa 28. septembra 2018 bol Národnej rade Slovenskej republiky doručený návrh novely zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Predkladateľom zákona sú poslanci Národnej rady SR za stranu OĽaNO.

Hlavným cieľom novely je posilnenie zdravého prostredia a medziľudských vzťahov na školách. Najmä s ohľadom na slušnosť, vzájomnú úctu, rešpekt a toleranciu odlišností. Tým sa má zamedziť pomerne častej šikane medzi žiakmi, ale tiež medzi učiteľmi a vedením školy. Nástrojom sa stáva nová kategória odborného zamestnanca – školského mediátora. Garanciou odbornosti školského mediátora je splnenie podmienok podľa zákona o mediácii a svojou činnosťou má plniť nielen preventívnu, ale aj represívnu funkciu.

Mediátor pritom na škole nebude vykonávať podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom o mediácii. Zákon sa v tomto prípade použije iba v rámci určenia kvalifikačných predpokladov na výkon odbornej činnosti školského mediátora.

Navrhovaná účinnosť zákona je od 1. marca 2019, čo navrhovateľ považuje za dostatočnú dobu na zosúladenie niektorých ustanovení vykonávacích predpisoch.

Viac k legislatívnemu procesu možno nájsť na oficiálnej stránke Národnej rady SR.