Rozvodové konanie a oddelená domácnosť ako dôvod pre zrušenie BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov)

bsm

Podľa § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka je možné požiadať súd, aby bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušil ešte za trvania manželstva, a to zo závažných dôvodov. Napriek tomu, že v zákone nie sú z logických dôvodov špecifikované všetky situácie, kedy je odôvodnené zrušiť BSM za trvania manželstva, zákon uvádza ako dôvod najmä, ak by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom.

Hoci Občiansky zákonník priamo pojem dobré mravy nedefinuje, vo všeobecnosti však možno s použitím § 3 OZ hovoriť o pravidlách morálneho charakteru všeobecne platných v demokratickej spoločnosti, v ktorých sa uplatňuje vzájomná slušnosť, ohľaduplnosť a vzájomné rešpektovanie.

Je vždy na zisťovaní súdu o konkrétnostiach manželského spolužitia, o ich vzájomnom vzťahu a postoji manželov k spoločnému majetku, snahe o vytváraní majetku resp. o hospodárení s majetkom. Ide o situácie, kedy napríklad jeden z manželov nehospodárne nakladá s majetkom, na tvorbe majetku sa vôbec nepodieľa, vyhýba sa práci, alebo nezabezpečuje potreby rodiny.

Súd bude hodnotiť, či by ďalšie trvanie BSM odporovalo dobrým mravom.

Rozvodové konanie a zrušenie spoločnej domácnosti

Krajský súd Trnava rozhodoval v konkrétnej veci návrhu na zrušenie BSM (11CoP/220/2017), kde jeden z manželov sa domáhal zrušenia BSM za trvania manželstva z dôvodu, že sú v rozvodom konaní a nežijú v spoločnej domácnosti.

Krajský súd v rozhodnutí zdôvodnil, že nepovažuje samotnú skutočnosť rozvodového konania a oddeleného žitia za dostatočný dôvod na zrušenie BSM pred rozvodom. V danom prípade bolo zistené, že naďalej sa obaja manželia spolupodieľajú na vytváraní spoločného majetku. Obaja sa riadne starajú o spoločné deti, nenakladajú nehospodárne so spoločným majetkom na úkor rodiny. Obaja riadne pracujú, a prispievajú aj po ukončení spolužitia k tvorbe spoločného majetku.

Súd poukazuje na to, že zmyslom § 148 ods. 2 Občianskeho zákonníka je vytvoriť podmienky na zabezpečenie ochrany jedného z manželov v situácii, keď inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyjadrujúci ich rovnoprávne postavenie v majetkovej oblasti, zo závažných dôvodov prestal plniť svoju funkciu. Za závažné dôvody umožňujúce súdu vyhovieť návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva v zmysle citovaného ustanovenia možno považovať také konanie jedného z manželov, ktoré sa prejavuje v nehospodárnom nakladaní so spoločným majetkom na úkor rodiny, alebo ak jeden z manželov sa nepričiňuje o vytváranie spoločného majetku, ničenie spoločného majetku, nezáujem jedného z manželov o rodinu a podobne.

Všetky informácie o rozvode manželstva na jednom mieste

rozvod