Rozdelenie pozemku

pravna poradňa

Otázka:

Dobrý deň. Sme traja súrodenci. Zdedili sme pred 10 rokmi jeden 5 árový pozemok v Jelke. Dalo by sa tam aj stavať, ale viac menej sme to doteraz neriešili. So sestrami o týchto veciach vôbec nekomunikujeme. Chcel by som svojmu synovi finančne pomôcť. Buď tak, že by si na tom pozemku mohol postaviť dom, alebo napríklad by sa to predalo a moju časť ceny za dom by som mu daroval. Mohli by ste mi povedať, aké možnosti sú, ak je takáto situácia? Je možné pozemok rozdeliť na tri časti? S pozdravom Ladislav

Odpoveď:

Dobrý deň, pán Ladislav. Odpoveď by sme rozdelili na dve časti. Jednak je rozhodujúci postup, ktorý zvolíte pre riešenie, jednak spôsob ako sa so sestrami vyrovnáte.

Podľa toho, čo ste napísali predpokladáme, že tento 5 árový pozemok vlastníte so sestrami na tretiny ako podielový spoluvlastníci. Je na spoločnom rozhodnutí spoluvlastníkov, ako so spoločnou vecou naložia, príp. či ju predajú alebo inak zužitkujú.Otázna je možnosť rozdeliť pozemok, najmä s ohľadom na jeho rozlohu. Domnievame sa, že 5 árový pozemok rozdelený na tri časti by už neplnil svoju funkciu ani pre jedného vlastníka. Zároveň sú otázne podmienky obce s ohľadom na územný plán – otázky týkajúce sa zastavania, podmienky na veľkosť pozemku a pod. Formálne sa tieto veci riešia tak, že geodet pozemok zameria a rozdelenie zapíše kataster.

Obsahovo je veľa iných možností, ako s pozemkom naložiť. Je možné, aby jeden zo spoluvlastníkov vec nadobudol celú a zvyšných spoluvlastníkov vyplatil, je možné pozemok predať a kúpnu cenu si rozdeliť, je možné postaviť dom aj na pozemku, ktorý budú vlastniť tri osoby (pričom vlastník domu bude odlišná osoba), je možný dlhodobý prenájom, splátkový kalendár pre splatenie odkúpených podielov. Tých možností je veľa, podstatná je vôľa vlastníkov hľadať riešenia.

Tým sa dostávame k forme, akou sa so sestrami vyrovnať. Najideálnejšia forma je osloviť ich, povedať im svoj zámer a pokúsiť sa dohodnúť, čo s pozemkom. Ak sa dohodnete, ale si sami nebudete vedieť dohodu spísať, môžete osloviť notára, ktorý dohodu spíše tak, aby bola akceptovaná katastrom nehnuteľností.

Ak by Vaše sestry nechceli o veci komunikovať alebo by ste sa nevedeli dohodnúť, môžete využiť služby mediátora. Ten má za úlohu z nezávislej a nestrannej pozície vytvoriť vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie. Vašim sestrám môžete mediáciu navrhnúť sám alebo prostredníctvo mediátora. Postup nájdete TU.

Ak by tieto pokusy o riešenie zlyhali a Vy by ste mali záujem vec riešiť, bude potrebné obrátiť sa na súd. Buď s požiadavkou, aby súd rozhodol, ako vec využívať alebo aby podielové spoluvlastníctvo zrušil a vyporiadal. Súd by postupoval podľa zásad uvedených v § 141 a 142 občianskeho zákonníka:

„O hospodárení so spoločnou vecou rozhodujú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina alebo dohoda nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek spoluvlastníka súd. Ak ide o dôležitú zmenu spoločnej veci, môžu prehlasovaní spoluvlastníci žiadať, aby o zmene rozhodol súd.“

„Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníctva a o vzájomnom vyporiadaní; ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, dohoda musí byť písomná. Ak nedôjde k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za primeranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom; prihliadne pritom na to, aby sa vec mohla účelne využiť a na násilné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným spoluvlastníkom. Ak vec žiadny zo spoluvlastníkov nechce, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí podľa podielov. Z dôvodov hodných osobitného zreteľa súd nezruší a nevyporiada spoluvlastníctvo prikázaním veci za náhradu alebo predajom veci a rozdelením výťažku. Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti.“