Rovesnícka mediácia – odporúčania ministerstva vo veci využívania mediácie

ministerstvo školstva

Ministerstvo skolstva SR


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo pre školský rok 2019/2020 pedagogicko-organizačné pokyny, súčasťou ktorých sú odporúčania pre zriaďovateľov škol a riaditeľov vo veci využívania mediácie a jej edukácie.

 

V časti Kontrola a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti je odporúčané okrem iného „v edukácii uplatňovať pozitívnu motiváciu, využívať rôzne formy povzbudzovania žiakov k zlepšovaniu výkonu, zavádzať program rovesníckej mediácie.“

 

Práve rovesnícka mediácia je typickým pozitívnym príkladom využitia mediácie ako metódy, kde žiaci získavajú základné zručnosti z mediačných techník, aby vedeli efektívne pomôcť svojim spolužiakom v riešení rovesníckeho sporu.

 

Mediácia je v odporúčaniach ministerstva nielen v rovine rovesníkov, ale nachádza sa aj v časti upravujúce ochranu pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Ministerstvo odporúča zriaďovateľom a riaditeľom, aby sa pri riešení sporov pred súdnym konaním pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu v zmysle zákona č.  420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Zároveň odporúča, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v  školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody

 

Samotné pedagogicko-organizačné pokyny si môžete prečítať a stiahnuť TU.