Psychická šikana v škole

pravna poradňa

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa informovať, na koho alebo na akú inštitúciu sa obrátiť, ak je moja 14 ročná dcéra šikanovaná spolužiačkami. Ide o dlhodobý a intenzívny problém, kde ju asi 5 spolužiačiek napáda (nefyzicky) najmä cez facebook a SMS správy. Dcéra je už v takom stave, že odo mňa chce, aby sme ju zo školy zobrali. Vyhľadali sme aj psychológa, ktorý potvrdil, že takéto správanie je ďaleko za únosnou hranicou rovesníckeho „pošťuchovania“. Školu sme informovali, o tomto probléme vedia, ale nepodnikli žiadne kroky. Viete poradiť, aké sú možnosti v takýchto prípadoch? Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň, šikana na škole je vážny a nie ojedinelý problém. S ohľadom na charakter konania a extrémne ťažké dokazovanie, nie je konkrétny a jednotný spôsob riešenia takýchto problémov.

Dovoľujeme si uviesť, že mediátori nie sú špecialisti na šikanu, ale špecialisti na mimosúdne riešenie sporov. Mediácia je v prípade šikany možná, a podľa nášho názoru aj vhodná, ale nemala by byť prvou inštanciou. V prvom rade by mala zareagovať škola a pokúsiť sa v rámci výchovného procesu riešiť problém v rámci svojich kompetencii. Ak toto zlyhá, alebo škola vôbec nekoná, je vhodné zainteresovať nezávislého a nestranného mediátora z externého prostredia.

Mediácia je neformálne konanie za účelom zmierlivého riešenia právneho sporu. Napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že šikana sa nemôže považovať za právny spor, ale za vzťahový spor spolužiakov, domnievame sa, že opak je pravdou. Prvou úlohou mediátora, tak ako pri iných problémoch, je identifikácia zainteresovaných strán, ktoré by sa mali priamo alebo nepriamo na procese mediácie zúčastniť. V prvom rade sú to samotní aktéri, zároveň ich zákonní zástupcovia, a v neposlednom rade zástupcovia školy.

V daných prípadoch je podstatné, aby mediátor bol z externého prostredia. Častokrát má tendenciu preberať úlohu mediátora (nezávislej a nestrannej osoby) zástupca školy, čo môže byť efektívne pri prvotnom riešení problému. V prípade, ak ale škola dlhodobo ignoruje problém a neplní si svoje zákonné povinnosti, škola môže v tomto prípade byť účastníkom sporu, ako osoby podporujúcej šikanu (prípadne stačí, keď ju ako zodpovednú vidí rodič, a tým pádom školu nerešpektuje, ako nezávislú a nestrannú osobu).

Samotné Ministerstvo školstva SR podporuje a odporúča mediáciu: „Odporúčame zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň odporúčame, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.“ Sprievodca školským rokom 2020/2021

Zároveň ministerstvo odporúča „vzdelávať žiakov v oblasti riešenia konfliktov formou rovesníckej mediácie, ktorá pomôže pracovať v triedach s dynamikou rôznorodej skupiny“. K tomuto bodu je potrebné uviesť, že sa jedná o rovesnícku mediáciu, ktorá naberá na popularite a je vysoko efektívna. Ide najmä o prevenciu konfliktov a prvotné intervencie rovesníkov. Je dôležité vnímať rozdiel medzi rovesníckou mediáciou, kde je neoficiálnym mediátorom spolužiak, a oficiálnou mediáciou vedenou certifikovaným mediátorom, ktorý rieši konkrétny právny spor na formálnejšej báze, a najmä s formálnym a záväzným výsledkom.

Vo Vašom prípade máte možnosť škole a ostatným rodičom navrhnúť mediáciu na riešenie problému so šikanou. Ak takéto riešenie bude odmietané a šikana bude pokračovať, nie je vylúčené, že vec bude riešená nielen školskou inšpekciou (plnenie povinností školy v rámci riešenia šikany), ale aj súdne. V takom prípade odporúčame sa o možnostiach právnej obrany poradiť s advokátom.