Prvé stretnutie s mediátorom

stretnutie s mediátorom

Keďže proces mediácie nie je formálne upravený, výkon činnosti jednotlivých mediátorov sa môže líšiť. V rámci rešpektovania základných zákonných požiadaviek na dôvernosť mediácie a dôveryhodnosť, nezávislosť a nestrannosť mediátora, je potrebné prispôsobiť aj prvý kontakt mediátora s klientom.

Prvý kontakt s klientom

Je nevyhnutné mať na pamäti, že napriek tomu, že mediátora spravidla skontaktuje najprv jedna zo sporových strán, mediátor môže samotnú mediáciu vykonávať iba v prípade súhlasu oboch strán. A teda klientom mediátora sa stanú obe strany sporu, nie iba tá, ktorá mediátora osloví, prípadne tá ktorá mediátora zaplatí.

V rámci prvého kontaktu s klientom by sa mediátor mal obmedziť iba na ozrejmenie princípu mediácie a posúdenie vhodnosti prípadu na mediáciu a zároveň na získanie súhlasu druhej strany s mediáciou.

Bolo by kontraproduktívne riešiť obsah sporu ešte pred získaním súhlasu druhej strany sporu s mediačným konaním.

Úvodná konzultácia

V prípade, ak má jedna zo strán sporu záujem o úvodnú konzultáciu s mediátorom bez prítomnosti druhej strany, resp. ešte pred samotným oslovením druhej strany, je nevyhnutné ju upozorniť na možné riziká prípadnej straty dôvery druhej strany voči mediátorovi.

Už samotná skutočnosť, že mediátora vyberie a osloví jedna zo sporových strán častokrát vyvoláva pochybnosti druhej strany v nestrannosť a nezávislosť mediátora. Skutočnosť, že mediátor už osobne strávil určitý čas s druhou stranou na úvodnej konzultácii túto nedôveru môže zásadne posilniť. Takýto postup ale nie je v rozpore s povinnosťami mediátora a zákonom o mediácii.

Oslovenie druhej strany

Považujeme za viac ako vhodné, aby druhá strana bola oslovená nie zo strany mediátora, ale zo strany samotného iniciátora mediácie. Vychádzajúc z princípu mediácie (zmierlivé riešenie sporu), považujeme za podstatné, aby podnet na mediáciu prišiel priamo od účastníka mediácie. Tým dáva jasný signál, že má skutočný záujem o dosiahnutie dohody a nechce preniesť spor na tretiu osobu.

Nie je pritom nevyhnutné, aby druhá strana okamžite prijala ponuku na mediáciu. V prípade ale, ak mediátor druhú stranu s ponukou na mediáciu osloví, tá už má informáciu o záujme na mimosúdnom riešení sporov a vyhne sa tak momentu negatívneho prekvapenia.

Napriek tomu všetkému, nie je vylúčená úvodná konzultácia, ani priame oslovenie mediátorom. Obe ale zvyšujú riziko neúspešnosti pokusu o začatie mediácie.