Príspevok na športovú činnosť dieťaťa 2020

Novela Zákonníka práce, účinná od januára 2020, priniesla zamestnancom možnosť žiadať od zamestnávateľa príspevok na športovú činnosť pre svoje dieťa.

Podľa novely zákona zamestnávateľ môže príspevok poskytnúť.

Na aké dieťa možno žiadať príspevok

Zamestnanec môže príspevok žiadať nielen pre svoje vlastné biologické alebo osvojené (adoptované) dieťa, ale ja na dieťa, ktoré má zverené do náhradnej starostlivosti. Tiež na dieťa, ktoré má zverené do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení, ale aj na dieťa, ktoré so žiadateľom žije v spoločnej domácnosti.

Dieťa – športovec

Dieťa, pre ktoré má byť príspevok určený, môže príspevok dostať iba v prípade, ak ešte nedosiahlo plnoletosť. Zároveň, toto dieťa má byť minimálne šesť mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok členom športovej organizácie.

Podmienky pre zamestnanca

Aj samotný žiadateľ, ktorý o príspevok zamestnávateľa žiada, musí spĺňať určité podmienky. V prvom rade, u zamestnávateľa, od ktorého žiada príspevok, musí byť zamestnaný nepretržite 24 mesiacov. Zároveň, môže žiadať iba príspevok do výšky 55 % oprávnených výdavkov, najviac však iba 275 EUR za kalendárny rok, a to v úhrne za všetky deti zamestnanca.

V prípade, ak je zamestnávateľ zamestnaný na kratší pracovný pomer, o príspevok požiadať môže, ale výška príspevku sa pomerne zníži.

Ak má zamestnanec viacero zamestnaní, o príspevok môže požiadať iba jedného zo zamestnávateľov.

Ako požiadať o príspevok na športovú činnosť dieťaťa

Žiadateľ zamestnávateľovi predloží doklady od športovej organizácie, ktorá je zapísaná v registri právnických osôb v športe. Z týchto dokladov je potrebné nielen určiť výšku poplatku za športovú činnosť, ale aj konkrétne dieťa, ktoré služby športovej organizácie využíva.

Príspevok bude vyplatený v najbližšom výplatnom termíne, ak medzi zamestnancom a zamestnávateľom nedôjde k inej dohode.

Psychorozvod

Prišli ste domov a našli ste na stole v kuchyni rozvodové papiere? Alebo ste prišli domov a našli ste poloprázdny byt? Že ste boli prekvapení a nečakali ste to? Je veľmi pravdepodobné,

Online rozvod

V súčasnosti je stále zvyšujúca požiadavka na rozvod bez nutnosti fyzickej prítomnosti manželov, tzv. online rozvod. Každý pod týmto pojmom rozumie iný postup a zákon online rozvod nedefinuje. Povieme si v skratke, čo manželov v procese

Neodkladné opatrenie vo veciach maloletých detí (predbežné opatrenie)

Neodkladné opatrenia vo veciach ochrany maloletého upravuje § 365 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. V predošlej právnej úprave (pred 1.7.2016) bol tento inštitút známy ako „predbežné opatrenie“, pričom tento pojem sa nevyužíva od zániku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.