Omedzenie služieb mediátorov, advokátov, exekútorov, notárov a správcov

korona

Dňa 23. marca 2020 poskytlo Ministerstvo spravodlivosti SR výklad k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození vereného zdravia č. OLP/2595/2020 zo dňa 15. marca 2020. Podľa tohto opatrenia bolo od 16. marca 2020 nariadené uzavretie všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby (okrem špecifikovaných výnimiek).

Z dôvodu rôznych výkladov k aplikácii tohto opatrenia na jednotlivé právne služby, Ministerstvo spravodlivosti SR poskytlo výklad, podľa ktorého sa opatrenia na služby advokátov, exekútorov, notárov a správcov nevzťahuje. Navyše, z dôvodu, že činnosť notárov, exekútorov a správcov je preneseným výkonom verejnej moci, je potrebné tieto služby riadne zabezpečovať.

Vo vzťahu k advokátskym službám ministerstvo potvrdilo, že síce nejde o prenesený výkon verejnej moci a ide o poskytovanie komerčných služieb, advokáti nezriaďujú prevádzky ani prevádzkarne, preto nemožno toto opatrenia na tieto služby aplikovať.

S prihliadnutím na výklad ministerstva k poskytovaniu advokátskych služieb možno usudzovať, že opatrenie UVZ na uzavretie prevádzok sa nevzťahuje ani na kancelárie mediátorov.

V súvislosti s písm. A. opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2595/2020 zo dňa 15.03.2020 (Ďalej len „opatrenie“), ktorým od 16.03.2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem výnimiek uvedených v bodoch 1. až 10., ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky v záujme jednotného výkladu opatrenia vo vzťahu k činnosti advokátov, notárov, súdnych exekútorov a správcov po konzultácii s hlavným hygienikom Slovenskej republiky vydáva toto oznámenie: 

Predmetné opatrenia sa nedotýkajú činnosti advokátov, notárov, súdnych exekútorov a správcov, keďže v prvom rade ich činnosť, resp. činnosť ich kancelárií a úradov, nie je maloobchodnou prevádzkou ani prevádzkou poskytujúcou služby. Čo sa týka notárov, súdnych exekútorov a správcov, ich činnosť má povahu výkonu verejnej moci, resp. sú štátom poverené subjekty na vykonávanie úkonov v príslušných konaniach vedených súdmi. Vo vzťahu k činnosti advokátov síce je možné hovoriť o poskytovaní služieb, opatrenie ale dopadá len na uzatvorenie maloobchodných prevádzok a prevádzok poskytujúcich služby. Advokát ale na poskytovanie advokácie nezriaďuje prevádzku alebo prevádzkareň (ktorých zatvorenie nariaďuje opatrenie). 

Pre zabránenie pochybností preto uvádzame, že notári, súdni exekútori, správcovia aj advokáti musia aj naďalej poskytovať svoje služby a zabezpečovať činnosti a úlohy im zverené. Zároveň je potrebné uviesť, že pri poskytovaní služieb je nevyhnutné dbať na to, aby sa predchádzalo zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí a tiež treba dôsledne vykonávať dezinfekciu priestorov a používať ochranné a dezinfekčné prostriedky.

zdroj: justice.gov.sk