Odborná príprava mediátora

mediator

Odborná príprava mediátora je proces, cieľom ktorého je získanie osobitných kvalifikačných predpokladov potrebných na výkon činnosti mediátora podľa zákona o mediácii.

Koľko trvá odborná príprava mediátora a na čo je zameraná

Odborná príprava mediátor trvá 200 hodín. Tento čas je rozdelený pomerne na:

  1. vzdelávanie o základoch občianskeho, pracovného, obchodné, rodinného a spotrebiteľského práva;
  2. vzdelávania v oblasti interpersonálnej komunikácie, teórie konfliktov a psychologických aspektov riešenia konfliktov;
  3. vzdelávanie v oblasti pravidiel správania sa mediátora a tréning sociálnych zručností mediátora;
  4. vzdelávanie v oblasti vedenia procesu mediácie a prípravu relevantných dohôd, najmä dohody o začatí mediácie a dohody, ktorá je výsledkom mediácie.

Vykonanie odbornej skúšky

Po absolvovaní 200 hodinovej odbornej prípravy mediátora, mediátor musí vykonať odbornú skúšku. Tou sa posudzujú odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti uchádzača. Táto skúška musí byť vykonaná do troch mesiacov od skončenia odbornej prípravy.

Skúška pozostáva z teoretickej časti a praktickej časti, ktorá obsahuje riešenie prípadovej štúdie. Tá zahŕňa všetky fázy mediácie, vrátane spísania dohody, ktorá je výsledkom mediácie.

V prípade neúspechu má uchádzač právo do mesiaca vykonať opakovanú skúšku, a to bez potreby opätovného absolvovania odbornej prípravy. Ak ani na opakovanej skúške neuspeje, môže požiadať o preskúšanie ministerstvo spravodlivosti.

Ak by uchádzať neuspel ani pri preskúšaní ministerstvom, môže absolvovať ďalšiu odbornú skúšku až po uplynutí jedného roka, a to za podmienky opätovného absolvovania odbornej prípravy.

Kto môže odbornú prípravu mediátora vykonávať

Odbornú prípravu mediátora (ako aj jeho skúšku) môže vykonať akreditovaná vzdelávacia inštitúcia. Vzdelávacia inštitúcia vydá absolventovi po úspešnom  vykonaní odbornej skúšky osvedčenie.

Zoznam akreditovaných vzdelávacích inštitúcií vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

V prípade záujmu o absolvovaní prípravy mediátora je potrebné si overiť platnosť zápisu vzdelávacej inštitúcie.

Rovnako je vhodné overiť si nielen zápis vzdelávacej inštitúcie pri ďalšom vzdelávaní mediátora, ale aj to, či je vzdelávacia inštitúcia zazmluvnená na konkrétnu tému vzdelávania pre konkrétny termín. V prípade, ak by vzdelávacia inštitúcia platnú zmluvu s ministerstvom nemala, ďalšie vzdelanie mediátora by uznané nemuselo byť, a tým pádom by mediátor porušoval svoje povinnosti podľa § 10a zákona o mediácii o ďalšom vzdelávaní.

TIP: Informujte sa na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na možnosť preplatenia kurzu MEDIÁTOR v rámci programu REPAS.

Odporúčaná literatúra pre začínajúcich mediátorov

Mediácia – Praktický právny sprievodca

Beata Swanová

Dana Baliová

Renáta Dolanská

 

Publikácia „Mediácia – Praktický právny sprievodca“ približuje čitateľom z odbornej mediačnej obce a všetkým, ktorých mediácia zaujíma ako metóda alternatívneho riešenia právnych sporov, mediáciu tak, ako sa vyvinula pod vplyvom rôznych legislatívnych zmien za dvanásť rokov existencie zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Prináša nové informácie z oblasti slovenskej mediácie, doplnené o príklady a vzory. Zameriava sa najmä na praktickú stránku mediácie a na zmeny v zákone o mediácii účinné od 1. januára 2016.

 

Praktický právny sprievodca mediáciou dá čitateľom odpoveď na to, v čom spočívajú krásy mediácie, ale aj čo sú jej limity; čoho sa treba pri mediácii držať ako osvedčených postupov a ktorým najčastejším chybám sa vyhnúť.

Školská a rovesnícka mediácia

Dušana Bieleszová

 

Alternatívne riešenia narušených medziľudských vzťahov na pracovisku sa v ostatných rokoch čoraz dôraznejšie dostávajú do popredia záujmu odborníkov v mnohých oblastiach spoločenskej činnosti. Jednou z metód je práve mediácia, ako spôsob riešenia sporu treťou, nezávislou a nezaujatou osobou. Osobitným druhom je školská a rovesnícka mediácia ako účinný nástroj zlepšovania klímy a formovanie zdravej kultúry školy.

 

Autorka ako certifikovaná mediátorka v publikácii vysvetľuje podstatu a ponúka metódy a formy uplatňovania procesu mediácie v školskom prostredí pre všetkých účastníkov procesu výchovy a vzdelávania – pedagógov, žiakov, študentov aj rodičov – pričom dôsledne pomenúva a zohľadňuje osobitosti prístupu k jednotlivým skupinám. Titul, ktorý dopĺňa množstvo príkladov a odporúčaní, je určený predovšetkým pre zriaďovateľov, riaditeľov, pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení, vychovávateľov, rodičov, mediátorov, ale aj ďalšie zainteresované strany.

Mediácia v zdravotníctve

František Kutlík

 

Nedostatočná komunikácia, rozdielne zdieľanie kultúrnych či náboženských hodnôt vyústili v zdravotníctve do širokého spektra konfliktov. Odpoveď na otázku, ako profesionálne a citlivo zvládnuť konfliktné situácie bez súdneho či arbitrážneho konania, prináša publikácia „Mediácia v zdravotníctve“. JUDr. František Kutlík, autor publikácie, pretavil do tohto knižného diela svoje dlhoročné praktické skúsenosti z oblasti mediácie a detailne rozoberá techniky, ktoré doposiaľ v knižnej podobe na Slovensku nevyšli.

 

Mediácia ako nový fenomén riešenia sporu treťou nezávislou osobou umožňuje nastaviť vhodnú komunikáciu v bežnej praxi zdravotníckeho zariadenia a v prípade otvoreného sporu ponúka jeho optimálne a prijateľné riešenie pre obidve strany. V konečnom dôsledku tak vytvára pôdorys pre zdravé a korektné vzťahy nielen medzi pacientmi a zdravotníckymi pracovníkmi, ale aj medzi zdravotníckymi pracovníkmi navzájom.

Mediácia a riešenie konfliktov v pracovnej oblasti

František Kutlík

 

Cieľom a zameraním publikácie, je poskytnúť základné informácie o procese mediácie ako mimosúdneho riešenia sporov a konfliktov na pracoviskách. Okrem iného sa sústreďuje na riešenie problémov vznikajúcich v súvislosti s mobbingom, bossingom, sexual harassmentom či šikanou, a úlohou mediácie pri predchádzaní diskriminačným žalobám.

Mapuje možné použitie mediácie v rámci pomoci manažérom, ktorí podľa štatistiky amerických odborových združení, denne venujú takmer 25 % z pracovného času riešením konfliktov na pracovisku. Priestor je, aj v kontexte dôsledkov pandémie COVID-19, venovaný problematike home office a predovšetkým možnostiam elektronickej formy mediácie pri riešení sporov a konfliktov, ktoré prináša táto forma pracovnej aktivity. Súčasťou publikácie sú aj desiatky kazuistík a príkladov z praxe o možnostiach použitia tohto fenoménu v rámci prevencie a riešenia sporov a konfliktov v pracovnej oblasti.

Mediácia ako súčasť alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

František Kutlík

 

Cieľom a zameraním publikácie, je poskytnúť základné informácie o procese mediácie ako mimosúdneho riešenia sporov a konfliktov v spotrebiteľskej oblasti. Zvláštna pozornosť je venovaná informáciám o elektronickom cezhraničnom nakupovaní, ku ktorému sa, mimochodom, doteraz neodhodlali takmer tri štvrtiny Európanov.

 

V publikácii je venovaný priestor aj na kontext mediácie s verejnosti neznámymi, neverbálnymi vyjadreniami súhlasu s kúpnou zmluvou (napríklad kývnutie hlavou, potrasenie rukou, či zreteľné nevyjadrenie protestu); súčasne sú analyzované aj dôvody neplatnosti kúpnej zmluvy, napríklad ak dá obchodník podpísať kupujúcemu zmluvu, ktorej písmo je menšie ako 1,9 mm. Súčasťou publikácie sú aj desiatky kazuistík a príkladov z praxe o možnostiach použitia tohto fenoménu v rámci prevencie a riešenia sporov a konfliktov v pracovnej oblasti. Publikácia je určená nielen mediátorom, či odbornej verejnosti, ktorá sa angažuje v procese ochrany práv spotrebiteľa, ale aj dodávateľom, či samotným spotrebiteľom pri základnom zorientovaní sa v ich právach.

Medzigeneračná mediácia a riešenie konfliktov pri práci so seniormi

František Kutlík

 

Viete v akom kontexte hovoríme o nukleárnej rodine ? Počuli ste o wellness modeli, ktorý vôbec nesúvisí so saunami, masážami a vodným svetom? Patríte aj vy medzi sendvičovú generáciu? Ak áno, je to dobré alebo zlé? Mediácia na mieru – od baby boomerov, cez Husákove deti až po mileniálov… Chamtivosť šedín ako sa prejavuje a treba sa jej obávať? Ako vznikajú kreatívne odreniny pri medzigeneračných diskusiách… Čo má spoločné posturológia s urológiou? Prezradíme, že vôbec nič ! Kauza Demoulasovci verzus Demoulasovci alebo kam až môže prerásť medzigeneračný konflikt v rodinnej firme… Ako by mohla prispieť mediácia k diskusii o dôstojnej smrti… Ako nastaviť rodinné DNA tak, aby zavládla atmosféra senior friendly…

 

Senioritná mediácia v rodinných firmách alebo hľadanie pokračovateľov úbohých boháčov… Kedy majú seniori splniť svoju úlohu, ktorá zaznela v názve českého filmu: Vrať se do hrobu..? Prečo mediátor poradil svojmu klientovi, aby chránil zdravie milenca svojej ženy… Prečo nemecký sociológ Frank Schirrmacher hovorí o blížiacej sa vojne generácií… Eutanázia a mediácia.. Spája vôbec niečo tieto pojmy? Odpovede na tieto a podobné otázky k problematike medzigeneračnej mediácie pri práci so seniormi a riešení ich problémov nájdete v publikácii Medzigeneračná mediácia a riešenie konfliktov pri práci so seniormi.

Interkultúrna mediácia a riešenie konfliktov pri práci s cudzincami

František Kutlík

 

Cudzinci okolo nás…Na pracoviskách, v zmiešaných manželstvách, ako noví majitelia nehnuteľností v susedstve, ako turisti, šudenti, pacienti…To je fenomén dneška, fenomén s ktorým sa postupne učíme žiť. Ako však tento proces zvládať tak, aby sme neboli zaťažení predsudkami a stereotypným vnímaním iných kultúr resp. ich príslušníkov? Ako sa naladiť na kultúrny kód cudzinca? Čomu sa hovorí tekutá modernita a ako súvisí slepý bod na našej sietnici bez fotoreceptorov s našou obavou z cudzincov?

 

Ako možno bez znalosti kultúry cudzincov prísť o biznis ? Prečo je medzivojnová Bratislava príkladom pre spolužitie etník, kultúr a cirkví? Aké je desatoro pred vstupom do manželstva s cudzincom a ako sa na jeho naplnení môže podieľať interkultúrna rodinná mediácia? A aké špecifiká má mobbing a bossing voči cudzincom na Slovensku a ako s nimi možno bojovať. Hľadanie odpovede na tieto otázky, vrátane prípravy cudzincov na život u nás, je kľúčovým dôvodom, prečo by malo byť poznávanie a rešpektovanie cudzích kultúrnych fenoménov, výchova, vzdelávanie a príprava predovšetkým mladých ľudí na život v kultúrne, etnický, jazykovo a religiózne heterogénnej spoločnosti, mimoriadne dôležitou úlohou.Skomné miesto v tomto proces má ambíciu zaujať aj mediácia, či už interkultúrna, interetnická, resp. interreligiózna so svojim potenciálom prevencie i riešení konfliktov. Tieto a mnoho ďaľších informácii je obsahom publikácie INTERKULTÚRNA MEDIÁCIA A RIEŠENIE KONFLIKTOV PRI PRÁCI S CUDZINCAMI.

Mediace v teorii a praxi

Lenka Holá

 

V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba — mediátor — pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení. Kniha popisuje její teoretická východiska a principy, vztahy v mediaci i její samotný proces.

 

Klade důraz na psychologické a právní charakteristiky mediace, ukazuje její interdisciplinárnost a možnosti využití v různých oblastech společenské praxe. Podrobněji se zabývá peer-mediací, mediací rodinnou a obchodní. Pozornost je věnována také roli mediátora, jehož specifické postavení na něj klade vysoké požadavky. Publikace přináší velké množství příkladů z praxe, propojuje teoretické informace s praktickými mediačními zkušenostmi. Kniha je určena mediátorům, psychologům, právníkům (advokátům, soudcům), sociálním pracovníkům, pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů. Ocení ji též lektoři komunikace, personalisté i lidé s osobním zájmem o problematiku řešení konfliktů.

Rodinná mediácia

Dagmar Tragalová

 

Druhé vydanie publikácie sa zameriava na pomoc rodine pri riešení konfliktov, venuje sa potrebám jednotlivca, emóciám v konflikte a správaniu, ktoré možno od účastníkov konfliktu očakávať. Ponúka riešenia vzťahových konfliktov tak, ako ju riešia súdy a pomáhajúce profesie, intervenujúce v procese rozpadu rodiny. Titul mapuje vývoj rodinnej mediácie, právnu úpravu, proces mediačného konania, uvádza príklady a kazuistiky približujúce prácu mediátora, ponúka pohľad na pracovisko mediačného centra a prezentuje overené modely interdisciplinárnej spolupráce pomáhajúcich profesií, štátnych orgánov a súdov pri práci s rodinou. Cochemská prax v tejto súvislosti už nie je neznámy pojem a autorka ponúka názory sudcov, ktorí ju už aplikujú na svojich súdoch.

 

Legislatívny rámec mediácie je daný. Záleží na ochote participujúcich subjektov a legislatívcov, ako s mediáciou, ktorú štát ponúka, naložia. Kniha je určená všetkým, ktorí chcú vedieť, prečo je lepšie riešiť spory mediáciou, ako hádky v rodine vníma partner a deti a aké sú následky v prípade rozvodu alebo rozchodu, ale poslúži aj mediátorom, právnikom, sudcom, sociálnym pracovníkom, pomáhajúcim profesiám a rodičom, ktorým priblíži proces rodinnej mediácie a profesiu mediátora, ktorý už má svoje miesto v našom právnom systéme najmä pri riešení rodinných sporov.

Komunikácia v konflikte a kríze

Emil Burák

 

Komunikácia je veľmi často diskutovanou témou rôznych profesionálov (napríklad autorov, učiteľov, vzdelávačov, lektorov, kaučov, mentorov, trénerov osobného rozvoja, poradcov, psychoterapeutov, filozofov, atď.), ale aj laikov – neprofesionálov z radov obyčajných ľudí. Ambíciou tejto knihy je ponúknuť naše videnie komunikačných zručností ako univerzálnu osobnú alebo pracovnú pomôcku pre každého, kto sa chce v komunikácii zlepšovať. A priori z hľadiska komunikácie nie univerzálnej, ale špeciálne krízovej s akcentom na konflikty. Takže jej cieľovou skupinou sú všetci ľudia, ktorí si uvedomujú vlastnú zodpovednosť i obrovské príležitosti a potenciál, ale i rozdiely zo zvládania (dobro) alebo nezvládania (zlo) komunikácie.

 

Obsah knihy bol zvolený tak, aby sa v nej prelínala vhodne teória a prax, súčasne zarezonoval vtip i dôvtip, t.j. pobavenie i poučenie. Časť knihy má prehľadový charakter, kde autor mapoval, zozbieral a komparoval aj iné odborné názory ku konfliktnej komunikácii. Všetko s cieľom pestrosti i praktickosti, aby titul čitateľovi čo najlepšie zachutil.

Nenásilná komunikace

Marshall B. Rosenberg

 

Většina z nás byla vychovávána k posuzování, soutěživosti, ke kladení požadavků a ke komunikaci s lidmi v termínech, co je „správné“ a co „špatné“. Komunikace v tomto smyslu často vede k nedorozuměním.

 

Koncept NVC (Nonviolent Communication) – tedy koncept nenásilné komunikace – který rozvinul M. B. Rosenberg, představuje ucelený výcvik v komunikaci a je založen na naslouchání sobě i partnerovi, ochotě vnímat potřeby a pocity vlastní i druhého. Metoda NVC osvobozuje komunikaci od negativních zkušeností, pomáhá překonávat navyklé vzorce v jednání s druhými, napomáhá k řešení konfliktů a rozvíjí vztahy založené na úctě a kooperaci.
Knihu ocení čtenáři se zájmem o témata efektivní komunikace, školitelé v oblasti komunikace, učitelé a vychovatelé.

Zákon o rodine

Róbert Bános

Martina Košútová

 

Zákon o rodine 2. aktualizované vydanie vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.
Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona o rodine z autorského pera skúsených advokátov Róberta Bánosa a Martiny Košútovej. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra a vzory právnych podaní.

 

Odborne erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou publikáciou, ktorá svojim čitateľom najmä z radov širokej odbornej verejnosti, advokátom, sudcom, pracovníkom orgánov sociálno-právnej ochrany detí poskytuje cenné rady pre ich každodennú prax a napomáha im nájsť odpovede na otázky, ktoré v súvislosti s rodinným právom vznikajú. Môže však byť aj dôležitou učebnou pomôckou pre študentov právnických fakúlt, ako aj ostatných subjektov dotknutých ustanoveniami zákona o rodine.

 

Aktualizované vydanie v porovnaní s predchádzajúcim je doplnené o zmeny v právnej úprave, vrátane výrazných zmien, ktoré nastali v dôsledku zavedenia Civilného sporového poriadku a Civilného mimosporového poriadku.

 

Je tiež doplnené aj o početnú novú judikatúru, a to nielen slovenskú, ale aj českú a tiež judikatúru Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva.

 

Pre prax dôležité je tiež úplne nové spracovanie všetkých … 45-tich vzorov právnych podaní, ktoré sú súčasťou publikácie.

Občiansky zákonník I. a II. zväzok

 Marek Števček

Anton Dulak

Jana Bajánková

Marián Fečík

František Sedlačko

Marek Tomašovič

 

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša druhé, aktualizované vydanie Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu, vedeného prof. JUDr. Markom Števčekom, PhD., ktorý pozostáva z odborníkov venujúcim sa civilnému právu v teórii i praxi. Spracovanie jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka bolo medzi autorov rozdelené tak, aby reflektovalo ich teoretické i praktické zameranie na jednotlivé oblasti a inštitúty občianskeho práva. Komentár ponúka podrobný a rozsiahly odborný výklad jednotlivých ustanovení Občianskeho zákonníka ako základného civilného kódexu, doplnený rozsiahlou relevantnou judikatúrou súdov.

 

Vzhľadom na to, že ide o komentár k základnému kódexu civilného práva, je komentár určený pre širokú odbornú verejnosť, najmä pre advokátov, firemných právnikov, sudcov, prokurátorov, štátnych zamestnancov, organizácie na ochranu spotrebiteľa, verejné inštitúcie, študentov práva, podnikateľov, ale napríklad i pre laikov, ktorí budú hľadať v Občianskom zákonníku odpovede na riešenie svojich súkromných občianskoprávnych vzťahov.

Obchodný zákonník – Veľký komentár

Mojmír Mamojka a kolektív

 

Obchodný zákonník vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.
Jedinečná publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona z autorského pera kolektívu renomovaných autorov z rôznych významných profesionálnych a vysokoškolských inštitúcií pod vedením Dr. h. c. mult. prof. JUDr. Mojmíra Mamojku, CSc.

 

Súčasťou komentára je ucelená judikatúra súdov Slovenskej republiky, ako aj rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie, ale aj súdov Českej republiky. Dielo obsahuje aj vybrané aplikačné kontexty a komparáciu s českou úpravou, čo ešte zvyšuje prínos a kvalitu diela.
Erudovaný komentár je hodnotnou a praktickou publikáciou, ktorá svojim čitateľom najmä z radov širokej odbornej verejnosti, advokátom, sudcom poskytuje cenné rady pre ich každodennú prax a napomáha im nájsť odpovede na otázky, ktoré v súvislosti s obchodným právom vznikajú. Môže však byť aj dôležitou učebnou pomôckou pre študentov právnických fakúlt.

 

Publikácia zahŕňa aj komentár k novele č. 361/2015 účinnej od 18. 3.2016 a č. 389/2015 účinnej od 1. 1. 2017.

 

Dielo má všetky predpoklady stať sa vyhľadávanou publikáciou na slovenskom trhu, ktorá bude neoddeliteľnou súčasťou práce všetkých, ktorí prichádzajú do styku s obchodným právom, či už teoreticky alebo v každodennej praxi.