Novela zákona o obetiach trestných činov schválená

obeť

7. mája 2021 bola v parlamente schválená novela zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov. Návrh zákona reflektoval na Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024, v ktorom sa vláda zaviazala prehodnotiť platnú úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov a pokračovať v prijímaní riešení na ochranu a podporu obetí trestných činov.

Samotný zákon o obetiach vstúpil do platnosti 1. januára 2018, čím bola do právneho poriadku SR transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, a tiež smernica Rady 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov.

Kľúčovou zmenou je, že obete násilných trestných činov budú môcť žiadať štát o odškodnenie už po začatí trestného stíhania. Podľa starej úpravy toto mohli žiadať až po právoplatnom skončení trestného konania. S ohľadom na možné prípady, kedy môžu vyplynúť dôvodné pochybnosti o tom, či sa skutok stal, Ministerstvo spravodlivosti SR bude môcť nárok na odškodnenie nepriznať (v štádiu pred právoplatným skončením trestného konania). To nevylučuje možnosť priznať nárok na odškodnenie po právoplatnom skončení trestného konania.

V prípade neoprávnene priznaného odškodnenia, tzn. ak sa dodatočne ukáže, že nedošlo k trestnému činu, ministerstvo bude mať povinnosť poskytnuté odškodnenie vymáhať od obeti späť.

Rovnako sa rozširuje okruh osôb, ktoré o odškodenie môžu žiadať. Pôjde najmä o blízke osoby, ktoré v čase smrti žili so zomretým v spoločnej domácnosti a o obete trestného činu týrania blízkej a zverenej osoby a trestného činu nedobrovoľného zmiznutia, ak bola spôsobená majetková ujma.

Novelou zákona bolo tiež špecifikované, že ak v priebehu trestného konania ministerstvo obeti poskytne odškodnenie, finančné nároky obete voči páchateľovi (do výšky priznaného odškodnenia) prechádza na štát.

Obete sa po novom budú môcť obrátiť aj na tzv. intervenčné centrá. Rozšíril sa aj okruh pôsobnosti a spôsob financovania subjektov poskytujúcich pomoc obetiam.

Novela zákona nadobudne účinnosť 1. júla 2021.

Kompletné materiály k legislatívnemu procesu nájdete na oficiálnej stránke Národnej rady SR.