Neplatnosť právneho úkonu s bianko podpisom

bianko podpis

Bianko podpis, a teda podpis na dokumente s nedopísanými údajmi alebo na čistom papieri, nie vo svojej podstate vylúčený. Rozhodujúcim je ale spôsob dodatočného vyplnenia údajov, a najmä obsah údajov, aby bola naplnená platnosť právneho úkonu.

Krajský súd v Trnave (sp. zn. 10Co/339/2017) sa zaoberal prípadom, kedy konateľ obchodnej spoločnosti vypodpisoval viacero čistých papierov za účelom neskoršieho sprocesovania odpredania nehnuteľnosti. Následne namietal platnosť právneho úkonu z dôvodu, že v čase podpisu dokumentu listina neobsahovala textovú časť.

Súlad vôle konajúcej osoby s obsahom listiny

Bianko podpis nie je vylúčený a právny úkonu uskutočnený touto formou nemôže byť automaticky považovaný za neplatný. Musí byť ale splnená podmienka, že existuje zhoda medzi obsahom listiny (dodatočne doplnenej) a skutočnou vôľou konajúcej osoby.

Doplnenie dokumentu musí byť teda vykonané tak, že obsah listiny bude vyjadrovať skutočnú vôľu konajúcej osoby. Ak by táto listina bola doplnená v rozpore so skutočnou vôľou konajúcej osoby, môže namietať neplatnosť právneho úkonu z dôvodu omylu.

V čase udelenia bianko podpisu nemôže mať konajúca osoba úplnú istotu v tom, ako bude jej podpis použitý a aký obsah bude do dokumentu doplnený. Preto po doplnení má možnosť považovať právny úkon za platný alebo sa môže dovolávať neplatnosti.