Nedostatočné odôvodnenie rozsudku – porušenie práva na spravodlivý proces

rozsudok

Legislatíva Slovenskej republiky garantuje každému subjektu práva právo na spravodlivý súdny proces. Princíp právnej istoty má byť naplnený spravodlivou a účinnou ochranou ohrozených alebo porušených práv a právom chránených záujmov.

Pod právom na spravodlivý proces sa nerozumie iba včasné, nestranné a vynútiteľné rozhodnutie súdu, ale podstatným prvkom je aj riadne a dostatočné odôvodnenie rozhodnutia súdu. V opačnom prípade môže byť rozhodnutie súdu považované za nepreskúmateľné.

Najvyšší súd SR sa zaoberal prípadom, kedy odvolací súd v odvolacom konaní (vo veciach maloletých) na argumenty odvolateľa reagoval iba strohým vyjadrením „súd sa v celom rozsahu stotožňuje s argumentáciou použitou súdom prvej inštancie“ a „vzhľadom na túto skutočnosť postačuje len konštatovať správnosť dôvodov a odvolať sa na ne v zmysle ust. § 387 ods. 2 C.s.p.“, ale aj „odvolací súd uvádza, že sa stotožnil s rozhodnutím a dôvodmi súdu prvej inštancie, ktoré nepovažuje za potrebné opakovať“.

Podstatou práva na spravodlivý proces nie je právo strany sporu, aby sa súd plne stotožnil s jej právnymi názormi a predstavami, prebral a riadil sa ňou predpokladaným výkladom všeobecne záväzných predpisov, rozhodol v súlade s jej vôľou a požiadavkami.

Súd sa ale vždy musí, hoc aj len veľmi stručne a úmerne okolnostiam konkrétneho prípadu, venovať argumentácii z odvolania. Minimálne tak, že poukáže na tie odvolacie námietky, ktoré sú iba opakovaním už súdom prvej inštancie neprijatej argumentácie a pri ostatných námietkach súd musí ozrejmiť, pre nazeranie na problém neboli spôsobilé ovplyvniť. Musí teda dať objektívne zrozumiteľnú odpoveď na svoj špecifický argument.

Napriek právu súdu konštatovať správnosť dôvodov napadnutého rozhodnutia, odvolací súd sa ale musí nevyhnutne zaoberať aj podstatnými vyjadreniami v konaní na súde prvej inštancie, ak sa s nimi nevysporiadal v odôvodnení pôvodného rozsudku, a tiež sa odvolací súd musí vysporiadať s podstatnými tvrdeniami uvedenými v odvolaní.

Nedostatočné alebo žiadne odôvodnenie zakladá procesnú vadu zmätočnosti a pripúšťa dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok.

Pre viac info: Uznesenie Najvyššieho súdu SR, 3Cdo/111/2018