Národný projekt: Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov

projekt

Podpora mediácie z príspevkov poskytovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov? Projektový zámer schválený Riadiacim orgánom pre Operačný program Efektívna verejná správa.

Ministerstvo spravodlivosti SR podalo zámer národného projektu s názvom „Podpora mediácie ako alternatívneho riešenia sporov“ v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Národný projekt má nadväzovať na projekt „Posilnenie prístupu k justícii na Slovensku“, ktorý sa realizoval v spolupráci medzi ministerstvami spravodlivosti Slovenskej republiky, Veľkej Británie a Severného Írska. Cieľom nového projektu je informovanie verejnosti o mediácií priamo získaním reálnej skúsenosti vo forme využitia mediácie ako alternatívneho riešenia sporu. Zámer národného projektu bol schválený na 12. zasadnutí Monitorovacieho výboru operačného programu.

 

Projekt má riešiť problém s doposiaľ nevytvorenými podmienkami na postúpenie sporu a zvýšiť povedomie o finančnej náročnosti mediačného konania. Podstatnou je aj snaha o podporu zo strany súdov pri presadzovaní mediácie a snaha o všeobecnú propagáciu mediácie.

Podľa harmonogramu vyzvaní, ktoré plánuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa, vyhlásiť v roku 2018, je vyzvanie pre tento projekt  naplánované na november 2018, s plánovaným ukončením na december 2018. V prípade úspešného ukončenia schvaľovacieho procesu, projekt úspešne vstúpi do realizácie.

Projekt je plánovaný v dĺžke realizácie 36 mesiacov, s plánovanou alokáciou 1.114.310,- €. Predmetom projektu je vzdelávanie sudcov a súdnych úradníkov, vytvorenie potrebných hodnotení, analýz a štúdií, realizácia školení, kurzov a seminárov, to všetko na vytvorenie podmienok pre vykonávanie mediácie v rámci súdneho konania. Okrem toho, asi najpodstatnejšou časťou, je 3.750 naplánovaných mediačných hodín. Všetky výdavky budú preplatené zo schválenej výšky príspevku.

Neostáva nám nič iné, ako sa len tešiť zo zámeru a dúfať v úspešnú realizáciu, s dosiahnutím vytýčených cieľov.