Nahrávanie hovorov a možnosť použiť nahrávku ako dôkaz

Otázka prípustnosti dôkazov vo forme zvukových a videonahrávok súkromných, pracovných alebo úradných rozhovorov, je tak v teórii aj praxi nie úplne zjednotená. Kedy môžeme tajne nahrať súkromný rozhovor bez súhlasu druhého a použiť takýto záznam ako dôkaz v občiansko-právnom alebo trestno-právnom konaní?

Nezákonne získaný dôkaz

Nebudeme sa venovať dôkazom, ktoré boli získané v súlade s právom. Legálne získané dôkazy sú prijateľné vždy. Konkrétne pri zvykových a obrazových nahrávkach to bude najmä v prípade súhlasu druhej strany s nahrávaním, prípadne iným legálnym spôsobom získania nahrávky, ktorý zákon pripúšťa.

Občiansky zákonní chráni osobnosť každej fyzickej osoby v ustanoveniach § 11 a nasl.

Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. (§ 11 a 12 Občianskeho zákonníka)

Vo všeobecnosti platí, že súd pri prejednávaní a rozhodovaní veci nezohľadňuje skutočnosti a dôkazy, ktoré boli získané v rozpore so zákonom, ibaže vykonanie dôkazu získaného v rozpore so zákonom je odôvodnené uplatnením čl. 3 ods. 1 Civilného sporového poriadku. Výnimočne preto súd môže prihliadať aj na nelegálnej získaný dôkaz. Bude to práve v prípadoch, kedy dôkaz prejde testom proprocionality.

Test proporcionality

V rámci testu proporcionality pri strete záujmu práv predkladateľa nelegálne získaného dôkazu a osoby, ktorej práva boli porušené, súd musí skúmať vhodnosť, potrebnosť a primeranosť zásahu do práv druhej strany.

Vhodnosť sa skúma posúdením dôkazu, či je vhodný na preukázanie tvrdenej skutočnosti. V rámci skúmania potrebnosti sa zisťuje, či nie je možné danú skutočnosť dokázať inak, legálne získaným dôkazom. A zároveň pri primeranosti je skúmané, či záujem strany, ktorá dôkaz prekladá, prevyšuje záujem protistrany, ktorej práva boli porušené.

Možné následky nelegálneho nahrávania

Je potrebné si uvedomiť, že napriek tomu, že nahrávanie telefonických alebo osobných rozhovor sa stáva národným športom, ak je tak robené bez súhlasu druhej strany a v rozpore so zákonom, druhá strana bude mať možnosť dožadovať sa nielen upustenia od takéhoto konania, odstránenia následkov a primeraného zadosťučinenia, ale ak nebude takéto zadosťučinenie postačujúce, bude sa môcť domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Preto nie je v hre iba možné nepripustenie dôkazu, v určitých prípadoch sa nelegálnym záznamom a nevhodným použitím záznamu osoba môže dopustiť až trestného činu.

Túto problematiku treba riešiť vždy s prihliadnutím na konkrétny prípad. Nejde o problematiku, ktorú by bolo možné riešiť vo všeobecnej rovine. Súdy zdôrazňujú, že sú odlišné situácie tajného nahrávania súkromných rozhovorov (ktoré sú nielen protizákonné, ale vytvárajú aj atmosféru podozrievavosti a nedôvery) a situácie, kedy si napríklad obeť trestného činu zadováži nahrávku bez súhlasu páchateľa, ktorou chce dokázať spáchanie trestného činu.

Odporúčaný postup

Napriek tomu, že aj odborníci môžu iba predpokladať, či súd nelegálne získaný dôkaz prijme alebo nie, použitie takýchto dôkazov je potrebné vždy vopred konzultovať s advokátom. Aj v prípade, ak osoba získala nelegálne dôkaz a porušila tým právo, advokát je viazaný mlčanlivosťou, takže sa takouto konzultáciou nemôže osoba vystaviť riziku občiansko-právnych následkov alebo trestného stíhania. Naproti tomu neuvážené použitie nelegálne nahrávky môže mať vážne následky.

Je potrebné tiež upozorniť, že samotný súhlas na záznam rozhovoru treba odlíšiť od súhlasu na použitie. Aj v prípade, ak bude náš záujme na „nelegálnom“ nahraní vyšší a teda oprávnený, môžeme takýto záznam použiť výlučne na uplatnenie si svojich práv, resp. na svoju obranu. V žiadnom prípade nie je možné takýto záznam napríklad zverejniť.

Návrh na mimosúdne riešenie sporu formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.

Psychorozvod

Prišli ste domov a našli ste na stole v kuchyni rozvodové papiere? Alebo ste prišli domov a našli ste poloprázdny byt? Že ste boli prekvapení a nečakali ste to? Je veľmi pravdepodobné,

Online rozvod

V súčasnosti je stále zvyšujúca požiadavka na rozvod bez nutnosti fyzickej prítomnosti manželov, tzv. online rozvod. Každý pod týmto pojmom rozumie iný postup a zákon online rozvod nedefinuje. Povieme si v skratke, čo manželov v procese

Neodkladné opatrenie vo veciach maloletých detí (predbežné opatrenie)

Neodkladné opatrenia vo veciach ochrany maloletého upravuje § 365 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. V predošlej právnej úprave (pred 1.7.2016) bol tento inštitút známy ako „predbežné opatrenie“, pričom tento pojem sa nevyužíva od zániku

4 komentáre

  • Dobrý deň, chcem sa spýtať, ked volám na všeobecnú zdravotnú poisťovňu,môžem si nahrávať pre seba tento hovor? Lebo poisťovňa mi vždy položí ked poviem,že hovor,si nahrávam,len pre svoj učel,a nebude nikde zverejnený. Je to v poriadku s právom o nahrávaní a komunikácii?,

  • Dobrý deň, pán Peter, na nahrávanie hovorov potrebujete buď zákonný dôvod alebo súhlas nahrávanej osoby. V opačnom prípade druhá osoba nemusí s Vami pokračovať v hovore, pokiaľ hovor nahrávate. Zároveň môžete niesť právne dôsledky za zásah do práva na ochranu osobnosti.

  • Dobry den, chcem sa spytat: ak zena nahráva muža spolocne potichu ze muz ani nevie ze sa stava obeťou natáčania , moze tato zena použiť dôkaz so zaciatku na policii neskor na súde? V zázname pocut iba jeho ked jej nadava ale pri vypnutí nadava ona jemu. Pretoze ona ho nazvala tyranom. Policia aj prokuratúra to zamietla ako nedovodny dôkaz a neskor aj sud. To je v poriadku. Ale dana osoba aj po vynesení rozsudku odovzdala tuto nahrávku internetovému médiu, cize tretej osobe bez súhlasu nahrávaneho. Ten portál potom zverejnil vsetko co mala ona nahraté na CD. Samozrejme písomne. Kde su vsetky nadávky, urážky atd, iba s jednej strany. Moze toto net médium nieco take uverejniť? Existuje niejaky zákon ze aj médium v tomto prípade porušuje uz raz právoplatne rozhodnutie súdu? Moze si taketo
    médium robit cokolvek chce? A očierňovať rodinu? Viem ze net portáli nemusia robit autorizáciu clanku. Ale ako sa potom moze daný muz branit? Ked uplne doslova napísali co im zena nadiktovala uz po rozhodnutí súdu. Moze aj netovy portál nazvať v clanku niekoho kto ani nieže nebol odsúdený ale ani obvinený ze je Tyran? Ved ak je niekto tyran musi byt právoplatne odsúdený. Ved tymto nam ničia uplne rodinu. Navyse priatel reportér ktory tento clanok pise je jej priatel.
    Dakujem za odpoved

  • Dobrý deň, pán Michal, z pozície mediátora nie je možné jednostranne hodnotiť individuálny prípad. V každom prípade, bez ohľadu na to, na koho strane je v tomto prípade právo, je zrejmé, že ide o právny spor. Ten je možné riešiť štandardnými právnymi prostriedkami (vtedy odporúčame obrátiť sa na advokáta), alebo formou mediácie. V druhom prípade sa vyžaduje súhlas všetkých strán sporu a ich vôľu riešiť vec mimosúdne. V prípade, ak máte záujem problém riešiť, je vhodné druhej strane navrhnúť mediáciu, prípade osloviť mediačnú kanceláriu, aby druhú stranu oficiálne a mediáciu vyzvali.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.