Nahrávanie hovorov a možnosť použiť nahrávku ako dôkaz

Otázka prípustnosti dôkazov vo forme zvukových a videonahrávok súkromných, pracovných alebo úradných rozhovorov, je tak v teórii aj praxi nie úplne zjednotená. Kedy môžeme tajne nahrať súkromný rozhovor bez súhlasu druhého a použiť takýto záznam ako dôkaz v občiansko-právnom alebo trestno-právnom konaní?

Nezákonne získaný dôkaz

Nebudeme sa venovať dôkazom, ktoré boli získané v súlade s právom. Legálne získané dôkazy sú prijateľné vždy. Konkrétne pri zvykových a obrazových nahrávkach to bude najmä v prípade súhlasu druhej strany s nahrávaním, prípadne iným legálnym spôsobom získania nahrávky, ktorý zákon pripúšťa.

Občiansky zákonní chráni osobnosť každej fyzickej osoby v ustanoveniach § 11 a nasl.

Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením. Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby. (§ 11 a 12 Občianskeho zákonníka)

Vo všeobecnosti platí, že súd pri prejednávaní a rozhodovaní veci nezohľadňuje skutočnosti a dôkazy, ktoré boli získané v rozpore so zákonom, ibaže vykonanie dôkazu získaného v rozpore so zákonom je odôvodnené uplatnením čl. 3 ods. 1 Civilného sporového poriadku. Výnimočne preto súd môže prihliadať aj na nelegálnej získaný dôkaz. Bude to práve v prípadoch, kedy dôkaz prejde testom proprocionality.

Test proporcionality

V rámci testu proporcionality pri strete záujmu práv predkladateľa nelegálne získaného dôkazu a osoby, ktorej práva boli porušené, súd musí skúmať vhodnosť, potrebnosť a primeranosť zásahu do práv druhej strany.

Vhodnosť sa skúma posúdením dôkazu, či je vhodný na preukázanie tvrdenej skutočnosti. V rámci skúmania potrebnosti sa zisťuje, či nie je možné danú skutočnosť dokázať inak, legálne získaným dôkazom. A zároveň pri primeranosti je skúmané, či záujem strany, ktorá dôkaz prekladá, prevyšuje záujem protistrany, ktorej práva boli porušené.

Možné následky nelegálneho nahrávania

Je potrebné si uvedomiť, že napriek tomu, že nahrávanie telefonických alebo osobných rozhovor sa stáva národným športom, ak je tak robené bez súhlasu druhej strany a v rozpore so zákonom, druhá strana bude mať možnosť dožadovať sa nielen upustenia od takéhoto konania, odstránenia následkov a primeraného zadosťučinenia, ale ak nebude takéto zadosťučinenie postačujúce, bude sa môcť domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Preto nie je v hre iba možné nepripustenie dôkazu, v určitých prípadoch sa nelegálnym záznamom a nevhodným použitím záznamu osoba môže dopustiť až trestného činu.

Túto problematiku treba riešiť vždy s prihliadnutím na konkrétny prípad. Nejde o problematiku, ktorú by bolo možné riešiť vo všeobecnej rovine. Súdy zdôrazňujú, že sú odlišné situácie tajného nahrávania súkromných rozhovorov (ktoré sú nielen protizákonné, ale vytvárajú aj atmosféru podozrievavosti a nedôvery) a situácie, kedy si napríklad obeť trestného činu zadováži nahrávku bez súhlasu páchateľa, ktorou chce dokázať spáchanie trestného činu.

Odporúčaný postup

Napriek tomu, že aj odborníci môžu iba predpokladať, či súd nelegálne získaný dôkaz prijme alebo nie, použitie takýchto dôkazov je potrebné vždy vopred konzultovať s advokátom. Aj v prípade, ak osoba získala nelegálne dôkaz a porušila tým právo, advokát je viazaný mlčanlivosťou, takže sa takouto konzultáciou nemôže osoba vystaviť riziku občiansko-právnych následkov alebo trestného stíhania. Naproti tomu neuvážené použitie nelegálne nahrávky môže mať vážne následky.

Je potrebné tiež upozorniť, že samotný súhlas na záznam rozhovoru treba odlíšiť od súhlasu na použitie. Aj v prípade, ak bude náš záujme na “nelegálnom” nahraní vyšší a teda oprávnený, môžeme takýto záznam použiť výlučne na uplatnenie si svojich práv, resp. na svoju obranu. V žiadnom prípade nie je možné takýto záznam napríklad zverejniť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.