loading

Náhrada škody po autonehode (odškodnenie)

odskodne

Dopravná nehoda je sama o sebe stresujúcou situáciou. O to horšie, pokiaľ zanechá autonehoda následky na zdraví, majetku alebo psychike. V tomto príspevku stručne vysvetlíme, na ktoré nároky má poškodený nároky, od koho si ich môže uplatňovať, ale aj to, na koho sa môže obrátiť so žiadosťou o pomoc.

V prvom rade je potrebné podotknúť, že uplatňovať si náhradu škody alebo nemajetkovú ujmu môže poškodený v prípade, ak dopravnú nehodu nezavinil. V prípade, ak vznikla škoda vinníkovi, ten má jedinú možnosť obrátiť sa na svoju poisťovňu, ktorá mu poskytla havarijné poistenie.

Premlčanie nároku na náhradu škody

Nikdy nezabudnite, že svoje nároky je potrebné si uplatniť včas. Premlčacia doba pre náhradu škody je dva roky. Po uplynutí premlčacej doby môže vinník namietať premlčanie a tým pádom nebude možné nároky vymáhať. Ak vám škoda vznikla pri dopravnej nehode a táto doba ešte neuplynula, neváhajte sa svojich nárokov domáhať aj dodatočne.

Poškodené vozidlo

Vinník v prvom rade zodpovedá za poškodenie druhého vozidla. Na Slovensku je zákonnou povinnosťou mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) vozidla. Či vinník mal v čase nehody PZP je možné overiť si vo verejne dostupnom registri na oficiálnych stránkach Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Legislatíva myslela aj na nezodpovedných vodičov, ktorí nehodu spôsobili a nemali uzatvorené PZP. V týchto prípadoch je možné obrátiť sa so svojimi nárokmi priamo na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov.

Iná majetková škoda

Pri autonehode bývajú často poškodené aj iné veci, ako samotné vozidlo. Platí to najmä pri nehodách, ktorých účastníci boli chodci, kedy často dochádza k poškodeniu notebookov, oblečenia, okuliarov a podobne. Netreba zabúdať aj na túto vedľajšiu škodu, ktorú bude potrebné preukázať. Nezanedbateľnou čiastkou je aj napríklad strata na zárobku alebo ušlý zisk.

Poškodenie zdravia, bolestné a náklady na liečenie

Účastníkovi dopravnej nehody, ktorý má zdravotné následky, vznikajú okrem samotného nároku na náhradu liečebných nákladov (nepreplatených zdravotnou poisťovňou) aj vedľajšie nároky. Sú nimi najmä bolestné, náhrada za sťažené spoločenské uplatnenie, strata na zárobku, cestovné náklady na liečenie, náklady na doplatky za lieky a ďalšie. Každý z týchto nárokov ma iný spôsob ohodnotenia a preukázania výšky nároku. Sú nimi najmä znalecké posudky a lekárske posudky, ale aj doklady preukazujúce platby za lieky alebo pohonné hmoty.

Nemajetkové ujma

Naša legislatíva všeobecne chráni osobnostné práva jednotlivcov, ktorých sa možno domáhať žalobou na ochranu osobnosti. V prípade tragických dopravných nehôd je možné voči vinníkovi z titulu ochrany osobnosti uplatňovať nemajetkovú ujmu, spravidla citovú ujmu. Pozostalí tak okrem preplatenia nákladov na pohreb majú právo aj na finančné zadosťučinenie voči vinníkovi, ktorý ich svojou chybou pripravil o blízku osobu.

Vinník dopravnej nehody

Pre relevantné určenie vinníka, a teda aj určenie kto má voči komu nároky, je potrebné disponovať príslušným dokladom. Takýmto podkladom je spravidla záznam o dopravnej nehode z polície, resp. výsledok priestupkového alebo trestného konania. V prípade, ak nie je pochybnosť o vinníkovi, nevyžaduje sa právoplatné skončenie takéhoto konania.

Uplatnenie nárokov

V závislosti do okolností dopravnej nehody je možné uplatniť si nároky voči vinníkovi nehody, vlastníkovi alebo držiteľovi vozidla, voči poisťovni alebo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

Pomoc pri odškodenení

Ideálne je, aby celý proces odškodnenia prebehol mimosúdne. Nároky je možné uplatniť si vo vlastnej réžii. Býva to náročnejší proces, vyžadujúci čas a úsilie, ale nie je potrebné platiť odškodňovacím spoločnostiam alebo právnym zástupcom.

V tomto bode býva problematické, keď sa vinník alebo poisťovňa spoliehajú na neznalosť poškodeného a odmietajú vinu alebo spochybňujú nároky poškodeného. Preto je viac ako vhodné požiadať o pomoc pri uplatňovaní nárokov odborníka.

Na slovenskom trhu pôsobia spoločnosti, zaoberajúce sa odškodňovaním poškodených. Poskytujú poškodenému asistenciu a v jeho mene vykonávajú všetky potrebné kroky pre uplatnenie všetkých nárokov. To všetko spravidla za províziu. Tiež je možné obrátiť sa na advokátsku kanceláriu, najmä v prípadoch kedy nie je možná mimosúdna dohoda, resp. kedy vinník neuznáva nároky. Nakoniec, v rámci maximalizácie snahy o zmierlivé riešenie je možné obrátiť sa na mediátora, ktorého úlohou je vytvoriť vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie.

Pred rozhodnutím sa poraďte

Považujeme za potrebné sa pred rozhodnutím, či do celého procesu pôjdete na vlastnú päsť alebo sa necháte zastupovať, poradiť a zistiť si všetky relevantné informácie. Samotný fakt nižšej odmeny advokáta, mediátora alebo odškodňovacej spoločnosti, nezaručuje rovnaký výsledok. Je síce možné ušetriť na jednorazovom poplatku, ale výsledná suma uplatnených nárokov môže byť zlomkom reálneho nároku.

V prípade potreby sa neváhajte so žiadosťou o radu obrátiť aj na našu mediačnú kanceláriu.

_

MÁTE OTÁZKY? KONTAKTUJTE NÁS

BlogObčianske právo