Mlčanlivosť v mediačnom konaní

mlčanlivosť

Celé mediačné konanie je viazané zákonnou povinnosťou dodržať mlčanlivosť nielen pre mediátora, ale aj pre osoby zúčastnené na mediácii (strany sporu a ich zástupcovia), aj pre každú ďalšiu prizvanú osobu. Všetky skutočnosti, ktoré sa tieto osoby dozvedeli v súvislosti s mediáciou, sú teda chránené.

Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou; ustanovenia osobitných predpisov týmto nie sú dotknuté. § 5 Zákona o mediácii

Požiadavka na zavedenie zákonnej mlčanlivosti vyplýva nielen z teoretických východísk mediácie, ale aj z požiadaviek podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/52/ES z 21. mája 2008 o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach, podľa ktorej má byť zabezpečená dôvernosť mediačného konania tak, aby „mediátori ani osoby zúčastňujúce sa na vykonávaní mediácie neboli nútené, pokiaľ sa strany nedohodnú inak, podať dôkaz v občianskom a obchodnom súdnom konaní ani v arbitrážnom konaní, pokiaľ ide o informácie, ktoré vzišli z procesu mediácie alebo v súvislosti s ňou„. Smernica stavuje dve výnimky, a to prípady, keď:

  • je to potrebné vzhľadom na naliehavé dôvody verejného poriadku dotknutého členského štátu, najmä ak sa vyžaduje zabezpečenie ochrany najlepších záujmov detí alebo na zabránenie ujmy na telesnej alebo duševnej integrite osoby alebo
  • je sprístupnenie obsahu dohody, ktorá je výsledkom mediácie, potrebné na uskutočnenie alebo vykonanie tejto dohody.

Zároveň Európska únia splnomocnila členské štáty prijať si prísnejšie opatrenia na ochranu dverného charakteru mediácie.

Výnimky z mlčanlivosti

Slovenský zákon o mediácii stanovuje dve výnimky z povinnosti zachovávať mlčanlivosť:

  1. ak by tým boli dotknuté ustanovenia osobitných prepisov, napríklad § 340 a 341 Trestného zákona (trestný čin neoznámenie trestného činu alebo neprekazenie trestného činu), alebo
  2. ak sa vedie súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo obdobné konanie o náhradu škody, nie je mediátor viazaný povinnosťou mlčanlivosti v rozsahu, ktorý je potrebný na posúdenie porušenia povinnosti mediátora.

Zároveň je potrebné dodať, že zákonnou mlčanlivosťou alebo jej zmluvnou modifikáciou, nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov, napríklad zákona o ochrane utajovaných skutočností.

Modifikácia mlčanlivosti

Povinnosť zachovávať mlčanlivosť je možné vzájomnou dohodou strán sporu modifikovať v čase začatia mediácie, počas konania alebo dodatočne. Spôsob modifikácie je na vôli strán sporu, nesmie však odporovať alebo obchádzať zákon. Nie je napríklad možná dohoda strán sporu, že budú viazané mlčanlivosťou aj skutočnosti zakladajúce povinnosť prekaziť trestný čin podľa Trestného zákona.

Mlčanlivosť je možné ale zúžiť na určité skutočnosti alebo určité osoby, príp. mlčanlivosť v rámci mediačného konania vylúčiť úplne. Špecifikovaný môže byť aj spôsob ochrany utajovaných skutočností a spôsob nakladania s takýmito skutočnostiach.

Nie je vylúčené tiež dojednať prípadné sankcie za porušenie povinnosti zachovať mlčanlivosť.