Mimoriadna situácia a ostatné krízové stavy

mimoriadna situácia

Vlád SR od dnešného dňa (12.03.2020) od 6:00 hod. vyhlásila mimoriadnu situáciu. „Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území SR,“ sa uvádza v predkladacej správe ku schváleniu mimoriadnej situácie.

Krízová situácia

Krízovú situáciu definuje viacero právnych predpisov.

Podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je krízová situácia obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v tomto ústavnom zákone na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav, alebo núdzový stav.

Podľa zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov krízovou situáciou mimo času vojny a vojnového stavu obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v ústavnom zákone alebo osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu.

Mimoriadna situácia

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Mimoriadnou situáciou sa podľa tohto zákona rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Vyhlasuje sa a odvoláva sa prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Počas mimoriadnej situácie sa vykonávajú nasledovné úkony a opatrenia:

  • záchranné, práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia,
  • evakuácia,
  • núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo
  • použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému.

Mimoriadna situácia sa odvoláva bezodkladne po vykonaní potrebných úlohy a opatrení. Mimoriadna situácia sa nevyhlasuje, pokiaľ bol vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav, ako vážnejšie opatrenie krízového stavu.

Výnimočný stav

Výnimočný stav môže vyhlásiť prezident SR na návrh Vlády SR podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

Výnimočný stav je možné vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym pouličným nepokojom spojeným s útokmi na orgány verejnej moci, drancovaním obchodov a skladov alebo s inými hromadnými útokmi na majetok alebo dôjde k inému hromadnému násilnému protiprávnemu konaniu, ktoré svojím rozsahom alebo následkami podstatne ohrozuje alebo narušuje verejný poriadok a bezpečnosť štátu, ak ho nemožno odvrátiť činnosťou orgánov verejnej moci a ak je znemožnené účinné použitie zákonných prostriedkov; výnimočný stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Výnimočný stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 60 dní. Ak vzniknú nové okolnosti bezprostredne súvisiace s dôvodmi, pre ktoré bol výnimočný stav vyhlásený, možno výnimočný stav predĺžiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najviac o ďalších 30 dní.

V čase výnimočného stavu je možné v závislosti od závažnosti ohrozenia a v nevyhnutnom rozsahu obmedziť základné práva a slobody, napríklad je možné obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia núteným pobtom alebo evakuáciou, uloiť pracovné povinnosti, obmedziť výkon vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na rozmiestnenie vojakov, ozbrojených zborov, zdravotníckych zariadení. Tiež je možné obmedziť slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania v určenom čase, obmedziť alebo zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať, a ďalšie.

Núdzový stav

Núdzový stav môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; núdzový stav možno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území.

Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 90 dní.

Vojna a vojnový stav

Vojnu vypovie prezident na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) len za podmienky, že Slovenská republika je napadnutá cudzou mocou, ktorá jej vypovedala vojnu alebo ktorá bez vypovedania vojny narušila jej bezpečnosť, alebo za podmienky, že vypovedaním vojny Slovenská republika plní záväzky vyplývajúce z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu.

Vojnový stav môže na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, že Slovenskej republike bezprostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie cudzou mocou bez vypovedania vojny.