Mediačná dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice

exekučný titul

Zákon o mediácii č. 420/2004 Z. z. stanovuje, že dohoda, ktorá je výsledkom mediácie (ďalej aj ako „Mediačná dohoda“) má mať písomnú formu a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná.

Je teda rovnako záväzná, ako každá iná súkromnoprávna zmluva, a v prípade, nedôjde k riadnemu splneniu záväzkov z nej vyplývajúcich, môže oprávnená osoba podať návrh na súd. Výhodnejším je fakt, že v prípade súdneho konania bude preukazovaný záväzok vyplývajúci z Mediačnej dohody, a spravidla nebude potrebné preukazovať celú kauzu, ktorá bola predmetom mediačného konania.

Vykonateľnosť Mediačnej dohody

V prípade, ak je Mediačná dohoda spísaná vo forme notárskej zápisnice, alebo je schválená ako zmier pred súdom alebo rozhodcovským orgánom, Mediačná dohoda má silu exekučného titulu a je možné priamo podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na výkon exekúcie.

Zákon o mediácii preto Mediačnej dohode dáva silu právoplatného súdneho rozhodnutia. Je potrebné odlíšiť situácie, kedy je nevyhnutné výlučne schválenie súdom a nemožno sa domáhať priamej vykonateľnosti Mediačnej dohody (aj keby bola spísaná vo forme notárskej zápisnice). Napríklad pri dohode rodičov o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Zákon o rodine v týchto prípadoch vyžaduje výlučne posúdenie a schválenie dohody súdom, aby bola takáto dohoda vykonateľná.

Notárska zápisnica

Mediačná dohoda, ktorá by bola spísaná vo forme notárskej zápisnice, musí nevyhnutne obsahovať náležitosti stanovené zákonom o mediácii, a zároveň Notárskym poriadkom (zákon č. 323/1992 Zb.).

Podľa § 47 ods. 1 Notárskeho poriadku musí notárska zápisnica obsahovať:

  1. miesto, deň, mesiac a rok podpísania notárskej zápisnice,
  2. meno, priezvisko a sídlo notára,
  3. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a trvalé bydlisko účastníka, ak je ním fyzická osoba, a názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, a sídlo účastníka, ak je ním právnická osoba, ako aj ich zástupcov, svedkov, dôverníkov a osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka,
  4. vyhlásenie účastníkov, že sú spôsobilí na právne úkony,
  5. údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov, najmä druh a číslo platného preukazu totožnosti účastníka,
  6. ak je účastníkom právnická osoba, údaj o tom, ako bola preukázaná jej existencia, a oprávnenie v jej mene konať,
  7. obsah právneho úkonu,
  8. údaj o tom, že zápisnica bola po prečítaní účastníkmi schválená,
  9. podpisy účastníkov alebo ich zástupcov, a ak boli prizvaní, tiež svedkov, dôverníkov a osoby, ktorá ovláda jazyk účastníka; ak podpisuje notársku zápisnicu za právnickú osobu ako účastníka fyzická osoba oprávnená v jej mene konať, pripojí iba svoj podpis,
  10. odtlačok úradnej pečiatky notára a jeho podpis.

Zároveň, podľa § 45 ods. 2 písm. c) Exekučného poriadku (zákon č. 233/1995 Z. z.) musí notárska zápisnica, ktorá má byť priamym exekučným titulom, obsahovať právny záväzok, označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod, predmet a čas plnenia, a súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

V tomto prípade Exekučný poriadok nevyžaduje potvrdenie vykonateľnosti podľa § 46 Exekučného poriadku.

Uznanie existujúceho dlhu

Vo forme notárskej zápisnice je najčastejšie spisované uznanie dlhu. Takýto vykonateľný exekučný titul je možné získať uznaním iba existujúceho dlhu, nie dlhu budúceho. Uvedené vyplýva okrem iného aj z Uznesenia Ústavného súdu SR I. ÚS 261/2015-17 „Z ústavného  hľadiska je akceptovateľný právny záver krajského súdu vychádzajúci z toho, že ak má mať notárska zápisnica ako verejná listina – účinok explicitného exekučného titulu, potom musí byť splnená požiadavka na to, aby v čase jej podpisovania „dlžníkom“ a zároveň jeho vyjadrením súhlasu s jej vykonateľnosťou (t. j. aj nútenou exekúciou) reálne bola pôžička (úver) aj vyplatená. Ak to tak nebolo, potom notárska zápisnica nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom z dôvodu, že v čase jej podpisu ešte žiadny dlh neexistoval.“