Dohoda o zániku záväzku

zánik záväzku

Občiansky zákonník pozná desať spôsobov zániku záväzku (dlhu).

  1. Splnenie dlhu – kedy dlžník splní to, k čomu bol zaviazaný;
  2. Započítanie jednostranným úkonom – kedy pri splnení zákonných predpokladov jedna strana bez súhlasu druhej strany zrušuje vzájomné pohľadávky, pokiaľ sa kryjú;
  3. Výpoveď – jednostranný právny úkon, spôsobujúci zánik záväzku, dojednaného na dobu neurčitú;
  4. Uloženie do úradnej úschovy – uloženie plnenia do úradnej úschovy za účelom splnenia záväzku;
  5. Jednostranné odstúpenie od zmluvy – právo jednostranne odstúpiť od zmluvného záväzku, ak to dovoľuje zákon alebo dohoda;
  6. Smrť dlžníka alebo veriteľa – záväzok zaniká iba v prípadoch, keď jej obsahom bolo plnenie, ktoré mal vykonať dlžník osobne. V ostatných prípadoch smrťou zmluvnej strany záväzok nezaniká, ale prechádza na právneho nástupcu;
  7. Uplynutie času – čas vplýva na zánik záväzku v prípadoch, kedy uplynie doba, na ktorú bol záväzok dohodnutý, nesplnením fixnej zmluvy alebo neuplatnením práva v prekluzívnej lehote;
  8. Nemožnosť plnenia – v prípade dodatočnej nemožnosti plnenia, ktorá nastala až po vzniku záväzku;
  9. Splynutie – ak osoba dlžníka a veriteľa z určitého dôvodu splynie do jednej osoby;
  10. Dohoda – dvojstranný právny úkon medzi veriteľom a dlžníkom, ktorým sa dohodnú, že záväzok zaniká.

Dohoda o zániku záväzku

Občiansky zákonník pozná viacero druhov dohôd, ktorými záväzok zaniká na základe dvojstranného právneho úkonu medzi veriteľom a dlžníkom:

a) Dohoda o nahradení záväzku novým záväzkom

Veriteľ s dlžníkom sa môže dohodnúť, že ich doterajší záväzok nahradia záväzkom novým (novácia). Tým pádom pôvodný záväzok zanikne a dlžník bude musieť splniť záväzok nový. Ak sa nahrádza písomný záväzok, aj nový záväzok musí byť v písomnej forme. Obdobne je to pri premlčanom záväzku.

Z obsahu nového záväzku má byť zrejmé, v akom rozsahu sa pôvodný záväzok nahrádza. Nahradený je iba v rozsahu, ktorý nepochybne vyplýva z dohody o novom záväzku.

V prípade, ak bol pôvodný záväzok zabezpečený ručením alebo záložným právom, zabezpečený bude aj nový záväzok.

b) Dohoda o vzdaní sa práva alebo o odpustení dlhu

Dlžník a veriteľ sa môžu dohodnúť, že sa veriteľ vzdáva svojho práva alebo že dlh odpúšťa. Takáto dohoda musí byť písomná.

Odpustiť možno len existujúci dlh (obdobne vzdať sa možno len existujúcich práv). Ak by sa niekto vzdal práva, ktoré ešte len môžu vzniknúť, takáto dohoda by bola neplatná. Veriteľ sa teda nemôže vopred vzdať práv, o ktorých nevie, či a kedy vzniknú.

Ak ide o spoločný záväzok, veriteľ sa môže vzdať práva aj len voči jednému dlžníkovi. Voči ostatným zostáva právo zachované.

c) Dohoda o zrušení záväzku

Veriteľ a dlžník sa môžu dohodnúť, že nesplnený záväzok sa zrušuje, pričom nemusí vzniknúť nový záväzok (dissolúcia). Písomná forma musí byť zachovaná, ak bol pôvodný záväzok dojednaný písomne.

Ak išlo o obojstranný záväzok, zaniká aj záväzok veriteľa voči dlžníkov (ak sa nedohodli inak). Ak došlo medzičasom už k plneniu a obojstranný záväzok zanikol, musí dôjsť k vráteniu plnenia z titulu bezdôvodného obohatenia (pri peňažnom záväzku aj s úrokmi).

Zákon nevylučuje aj dohodu o čiastočnom zrušení záväzku. V takom prípade záväzok druhej strany zaniká v rozsahu zodpovedajúcom zrušovacej časti záväzku.

d) Dohoda o urovnaní

Dohodou o urovnaní si účastníci upravujú práva a povinnosti, ktoré sú medzi nimi sporné alebo pochybné, a tým prakticky nahradzujú pôvodný záväzok novým záväzkom (pokonávka).

Účelom je uznať a odstrániť spornosť  alebo pochybnosť vzájomných záväzkov. Písomná forma musí byť zachovaná, ak sporné alebo pochybné záväzky boli dojednané písomne.

S ohľadom na špecifický právny inštitút zákon stanovuje:

– omyl v tom, čo je sporné alebo pochybné nespôsobuje neplatnosť dohody o urovnaní (iba ak by bol omyl vyvolaný lsťou druhej strany);

– dohoda o urovnaní zostáva platná, ak bola uzavretá dobromyseľne, ak dodatočne vyjde najavo, že určité právo účastník v čase uzavretia dohody o urovnaní nemal.

Vyhlásením účastníkov dohody, že všetky vzájomné práva sú medzi nimi urovnané, sa týka iba právneho vzťahu, v ktorom vznikla medzi nimi spornosť alebo pochybnosť. Účastníci môžu vyhlásiť, že sa ich urovnanie týka aj iných vzťahov, vtedy pôjde o všeobecnú (generálnu) pokonávku.

e) Dohoda o započítaní

Dvojstranný právny úkon, ktorým obe strany právneho vzťahu započítajú svoje vzájomné pohľadávky. Takýmto spôsobom možno započítať aj pohľadávky, ktoré sú z jednostranného započítania vylúčené.

Určité pohľadávky nemožno započítať ani vzájomnou dohodou (napr. výživné na maloleté deti).

Mediačná dohoda ako dohoda o zániku záväzku

Dohoda o zániku záväzku je častým spôsobom ukončenia mediačného konania, predmetom ktorého je právny spor. Bez ohľadu na názov dohody, obsahovo spravidla ide o urovnanie sporných právnych otázok a zároveň dohoda o tom, či sporné alebo pochybné práva boli urovnané bez vytvorenia nového záväzku alebo či bol špecifikovaný a vytvorený medzi účastníkmi mediácie záväzok nový.

Takáto záväzná mediačná dohoda je plne vykonateľná (tzn. môže byť podkladom pre exekúciu), ak bola spísaná vo forme notárskej zápisnice alebo schválená ako súdny zmier.

Návrh na mimosúdne riešenie/mediáciu

V prípade právneho sporu je možné pokúsiť sa vec vyriešiť mimosúdnou cestou – formou mediácie – so záväzným výsledkom.

Protistrane je možné navrhnúť mediáciu, a to vo vlastnej réžii alebo o tento úkon je možné požiadať mediátora, ktorý protistrane zašle výzvu na mediáciu a pokúsi sa dojednať podmienky začatia mediácie. V prípade, ak táto výzva zostane bez reakcie protistrany alebo mediácia je odmietnutá, ten kto mal záujem o mediáciu obdrží správu od mediátora o vykonaných úkonoch a o jeho pokuse dosiahnuť mimosúdnu dohodu formou mediácie.