Darovanie manželom do BSM a darovanie medzi manželmi

bsm

Darovanie manželom a darovanie medzi manželmi sa riadi okrem všeobecnej úpravy darovania, aj osobitnými podmienkami upravujúcimi bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) je osobitný právny inštitút, upravujúci vlastníctvo manželov. Vzniká zo zákona uzatvorením manželstva a zákon dáva manželom iba obmedzené možnosti na zrušenie, obmedzenie alebo modifikáciu tohto spoluvlastníctva.

Do BSM patrí všetko, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva a čo môže byť predmetom manželstva. Toto pravidlo má výnimku, ktorou sú veci nadobudnuté darom (tiež dedičstvom a veci slúžiace osobnej potrebe alebo na výkon povolania len jedného z manželov).

Úmysel darcu

Ako príklad si môžeme uviesť svadobné dary. BSM vzniká momentom vzniku manželstva. Keďže ale dary nie sú predmetom BSM, tieto dary nadobúdajú manželia do osobného vlastníctva. Spravidla je úmyslom darcu obdarovať oboch manželov, a teda darovanú vec manželia nadobudnú do vlastníctva podielového.

Ak ale darca prejaví vôľu vec darovať iba jednému z manželov (napríklad rodičia nevesty darujú finančný obnos neveste), tento dar nadobudne iba jeden z manželov a pri prípadnom rozvode a vyporiadavaní BSM sa toto musí zohľadniť. Pre ochranu obdarovaného je vhodné tento úmysel darcu potvrdiť napríklad darovacou zmluvou alebo iným spôsobom potvrdenia vôle. Vzhľadom na vysokú rozvodovosť môže byť toto kľúčovým dôkazom v rámci vyporiadavania BSM.

V rámci dokazovania úmyslu darcu nie je pritom rozhodujúce, či darovaná vec má slúžiť potrebám celej rodiny alebo potrebám len jedného z manželov.

Darovanie medzi manželmi

Právna úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželov obsahuje kogentné ustanovenia, ktoré nemožno obchádzať. Zákon stanovuje pravidlá a podmienky, za ktorých možno upraviť BSM, obmedziť alebo vylúčiť jedného z manželov z užívania vecí v BSM, alebo úplne zrušiť BSM ešte za trvania manželstva. Tieto podmienky ale nemožno obchádzať.

Zákon nevylučuje možnosť darovania medzi manželmi. Hovoríme najmä o hodnotných daroch, ako prevod nehnuteľností. Predmetom daru ale môže byť iba vec vo výlučnom vlastníctve manžela – darcu. Predmetom daru nemôže byť vec patriaca do BSM. Takéto darovanie je z pohľadu zákona považované za obchádzanie kogentných ustanovení o BSM. Išlo by o neplatný právny úkon, ktorým by manželia (darca a obdarovaný) chceli modifikovať režim vlastníctva z BSM na výlučné vlastníctvo jedného z manželov.

Zákon týmto neobmedzuje dispozíciu manželov so svojim majetkom alebo s majetkom patriacim do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zákon iba určuje osobitný režim, ktorý treba dodržiavať a ktorý nemožno obchádzať. Inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov je jedným z nástrojov ochrany rodiny, ako základnej bunky spoločnosti a v prípade pochybností je vždy vhodné preventívne predísť prípadným právnym problémom a zamýšľané prevody konzultovať s advokátom.

Návrh na riešenie sporu formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.