Darovanie manželom do BSM a darovanie medzi manželmi

Darovanie manželom a darovanie medzi manželmi sa riadi okrem všeobecnej úpravy darovania, aj osobitnými podmienkami upravujúcimi bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) je osobitný právny inštitút, upravujúci vlastníctvo manželov. Vzniká zo zákona uzatvorením manželstva a zákon dáva manželom iba obmedzené možnosti na zrušenie, obmedzenie alebo modifikáciu tohto spoluvlastníctva.

Do BSM patrí všetko, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva a čo môže byť predmetom manželstva. Toto pravidlo má výnimku, ktorou sú veci nadobudnuté darom (tiež dedičstvom a veci slúžiace osobnej potrebe alebo na výkon povolania len jedného z manželov).

Úmysel darcu

Ako príklad si môžeme uviesť svadobné dary. BSM vzniká momentom vzniku manželstva. Keďže ale dary nie sú predmetom BSM, tieto dary nadobúdajú manželia do osobného vlastníctva. Spravidla je úmyslom darcu obdarovať oboch manželov, a teda darovanú vec manželia nadobudnú do vlastníctva podielového.

Ak ale darca prejaví vôľu vec darovať iba jednému z manželov (napríklad rodičia nevesty darujú finančný obnos neveste), tento dar nadobudne iba jeden z manželov a pri prípadnom rozvode a vyporiadavaní BSM sa toto musí zohľadniť. Pre ochranu obdarovaného je vhodné tento úmysel darcu potvrdiť napríklad darovacou zmluvou alebo iným spôsobom potvrdenia vôle. Vzhľadom na vysokú rozvodovosť môže byť toto kľúčovým dôkazom v rámci vyporiadavania BSM.

V rámci dokazovania úmyslu darcu nie je pritom rozhodujúce, či darovaná vec má slúžiť potrebám celej rodiny alebo potrebám len jedného z manželov.

Darovanie medzi manželmi

Právna úprava bezpodielového spoluvlastníctva manželov obsahuje kogentné ustanovenia, ktoré nemožno obchádzať. Zákon stanovuje pravidlá a podmienky, za ktorých možno upraviť BSM, obmedziť alebo vylúčiť jedného z manželov z užívania vecí v BSM, alebo úplne zrušiť BSM ešte za trvania manželstva. Tieto podmienky ale nemožno obchádzať.

Zákon nevylučuje možnosť darovania medzi manželmi. Hovoríme najmä o hodnotných daroch, ako prevod nehnuteľností. Predmetom daru ale môže byť iba vec vo výlučnom vlastníctve manžela – darcu. Predmetom daru nemôže byť vec patriaca do BSM. Takéto darovanie je z pohľadu zákona považované za obchádzanie kogentných ustanovení o BSM. Išlo by o neplatný právny úkon, ktorým by manželia (darca a obdarovaný) chceli modifikovať režim vlastníctva z BSM na výlučné vlastníctvo jedného z manželov.

Zákon týmto neobmedzuje dispozíciu manželov so svojim majetkom alebo s majetkom patriacim do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Zákon iba určuje osobitný režim, ktorý treba dodržiavať a ktorý nemožno obchádzať. Inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov je jedným z nástrojov ochrany rodiny, ako základnej bunky spoločnosti a v prípade pochybností je vždy vhodné preventívne predísť prípadným právnym problémom a zamýšľané prevody konzultovať s advokátom.

Návrh na riešenie sporu formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.

Psychorozvod

Prišli ste domov a našli ste na stole v kuchyni rozvodové papiere? Alebo ste prišli domov a našli ste poloprázdny byt? Že ste boli prekvapení a nečakali ste to? Je veľmi pravdepodobné,

Online rozvod

V súčasnosti je stále zvyšujúca požiadavka na rozvod bez nutnosti fyzickej prítomnosti manželov, tzv. online rozvod. Každý pod týmto pojmom rozumie iný postup a zákon online rozvod nedefinuje. Povieme si v skratke, čo manželov v procese

Neodkladné opatrenie vo veciach maloletých detí (predbežné opatrenie)

Neodkladné opatrenia vo veciach ochrany maloletého upravuje § 365 a nasl. Civilného mimosporového poriadku. V predošlej právnej úprave (pred 1.7.2016) bol tento inštitút známy ako „predbežné opatrenie“, pričom tento pojem sa nevyužíva od zániku

4 komentáre

  • dobry. s manzelku chceme kupit byt ale 90 percent penazi dam zo svojho. chcel by som aby bol byt na mna pisany. ked ho kupime budeme potom u mediatora moct spisat dohodu, ktoru mi jej cast daruje? milan

  • Dobrý deň, pán Milan, u mediátora môžete uzavrieť akúkoľvek dohodu – obávam sa ale, že Vami navrhovaný spôsob nie je v súlade so zákonom, resp. s cieľom, ktorý chcete dosiahnuť. Existujú samozrejme ale iné právne nástroje a možnosti, ako dosiahnuť ochranu Vašej investície do spoločnej nehnuteľnosti, príp. vyčlenenie tejto nehnuteľnosti z BSM. Je ale potrebné, aby ste sa obaja na tom ktorom spôsobe zhodli. Je preto vhodné navrhnúť manželke mediáciu.

  • Dobrý deň, manžel má vážne zdravotné problémy a chcel by celý majetok darovať mne, aby som po jeho smrti nemala starosti s vyplatením jeho detí. Má tri deti z predošlého manželstva a vzťahy sú s nimi posledných desať rokov viac menej neutrálne. Vopred ďakujem za radu. Karolína

  • Dobrý deň, pani Karolína, v prípade, ak Vám manžel chce darovať majetok, ktorý patrí do jeho výlučného vlastníctva, takýto prevod je v poriadku. Ak ide ale o majetok, ktorý máte v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, darovanie nie je prípustné. Odporúčam osobnú konzultáciu s právnikom, aby Vám a Vášmu manželovi vysvetlil všetky právne možnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.