Čo hrozí za porušenie autorského práva

pravna poradňa

Otázka:

Dobrý deň, s priateľom prevádzkujeme eshop. Okrem klasickej reklamy našich produktov sa snažíme aj blogovať na konkrétne témy. Je pravdou, že (asi ako väčšina) sa pri písaní príspevkov inšpirujeme obsahom iných blogov. Texty ale nekopírujeme, dá sa povedať, že iba myšlienky a tie si spracujeme do svojej podoby. Už sa nám ozvali asi traja konkurenti, že im to vadí a že to máme zmazať. My sme si to ale zisťovali, a vraj nič neporušujeme. Vedeli by ste nám poradiť, čo máme urobiť? Či to musíme zmazať alebo čo? Začínajú na nás stále viac tlačiť, že to dajú na súd.

Odpoveď:

Dobrý deň, s otázkou na to, či niečo porušujete alebo aké kroky máte podstúpiť je potrebné obrátiť sa na advokáta, ktorý zhodnotí Vašu individuálnu situáciu, poučí Vás o Vašich právach a povinnostiach a odporučí postup. Z pohľadu mediátora Vám môžeme uviesť, že Vašu problematiku upravuje autorský zákon č. 185/2015 Z. z. Definíciu toho, čo autorský zákon považuje za dielo, a teda čo je autorským zákonom chránené, nájdete v § 3*.

Pri písaní blogu, bez ohľadu na komerčný charakter, je potrebné neporušovať práva druhých  ani tie autorské. V prípade, ak sa Vaši konkurenti domnievajú, že ich práva porušujete a Vy ste názoru opačného, majú možnosť obrátiť sa na súd, aby Vám túto činnosť zakázal a rovnako aby Vám bola určená povinnosť poskytnúť primeranú náhradu, resp. nahradiť vzniknutú škodu. Ak by k takejto situácii došlo (bez ohľadu na to, kto je v práve), majú obe strany možnosť vec vyriešiť mimosúdne prostredníctvom mediácie.

*§ 3 Dielo

(1) Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

(2) Dielom je literárne dielo, slovesné dielo, divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh umeleckého diela alebo vedeckého diela, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1.

(3) Divadelným dielom je najmä inscenované dramatické dielo s hudbou alebo bez hudby, pantomíma a inscenovaná tanečná choreografia alebo iná choreografia; jeho autorom je najmä jeho režisér, ktorý toto dielo vytvoril tvorivou duševnou činnosťou.

(4) Dielom výtvarného umenia je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia alebo iná grafika, socha, keramika, šperk alebo iné dielo výtvarného umenia a fotografické dielo.

(5) Fotografickým dielom je zachytenie obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora; žiadne iné podmienky podľa odseku 1 sa neuplatnia.

(6) Architektonickým dielom je najvšeobecnejšie vyjadrenie tvorivej architektonickej myšlienky autora, najmä grafické a priestorové zobrazenie architektonického riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania územia, stavba, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej architektúry a dielo architektonického dizajnu.

(7) Dielom úžitkového umenia je umelecký výtvor s úžitkovými funkciami alebo dielo, ktoré je začlenené do úžitkového predmetu bez ohľadu na to, či bolo vyrobené ručne, priemyselne alebo iným technologickým postupom.

§ 4 Predmetom autorského práva je aj časť diela, názov diela a meno postavy, ak spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 1.

§ 5 Za predmet autorského práva sa nepovažuje

a) myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,

b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie alebo súdne rozhodnutie, technická norma, ako aj spolu s nimi vytvorená prípravná dokumentácia a ich preklad, bez ohľadu na to, či spĺňajú podmienky podľa § 3 ods. 1,

c) územnoplánovacia dokumentácia,bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,

d) štátny symbol, symbol obce, symbol samosprávneho kraja; to neplatí, ak ide o dielo, ktoré je podkladom na vytvorenie symbolu,

e) prejav prednesený pri prerokúvaní vecí verejných, bez ohľadu na to, či spĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1,

f) denná správa; dennou správou je informácia o udalosti alebo skutočnosti, pričom za dennú správu sa nepovažuje dielo, ktoré o dennej správe informuje alebo v ktorom je denná správa zahrnutá,

g) dielo tradičnej ľudovej kultúry,

h) výsledok výkonu činnosti znalca, tlmočníka alebo prekladateľa podľa osobitného predpisu.