Autorizácia zmlúv advokátom/cena

pravna poradňa

Otázka:

Dobrý deň, je v kompetencii mediátora aj autorizácia zmlúv? Ondrej

Odpoveď:

Dobrý deň, pán Ondrej, mediátor je osoba ktorá poskytuje mediačné služby – a teda služby sprostredkovateľa komunikácie. Výsledkom tejto činnosti je dohoda účastníkov mediácie, mediátor ale nemá oprávnenie na poskytovanie právnych služieb v rámci vyhotovenia zmlúv ako je to u advokátov (napr. autorizácia zmlúv) alebo u notárov – vypracovanie zmluvy vo forme notárskej zápisnice. V prípade, ak potrebujete spísať zmluvu, je potrebné obrátiť sa na advokáta alebo notára. V prípade, ak s druhou stranou nie je možná komunikácia a je vhodné využiť služby mediátora, v prípade úspešnej mediácie nie je vylúčené, aby výslednú dohodu vypracoval advokát alebo notár. Mediátor by v tomto prípade zodpovedal za proces dojednania zmluvy, advokát alebo notár za právnu správnosť výslednej dohody/zmluvy.

Zároveň je potrebné doplniť, že obdobou autorizácie zmlúv u advokáta je spísanie zmlúv notárom vo forme notárskej zápisnice. Oba tieto spôsoby sú nákladnejšie, ale majú väčšiu právnu silu a ďalšie výhody (napr. zrýchlený vklad do katastra).

Odmena advokáta za autorizáciu zmluvy sa určuje podľa vyhlášky č. 655/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Odmena notára za spísanie zmluvy vo forme notárskej zápisnice sa určuje podľa vyhlášky č.31/1993 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov.

Autorizáciu zmlúv advokátom upravuje zákon o advokácii:

§ 1a

(1) Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

(2) Autorizáciu zmluvy podľa odseku 1 advokát potvrdí v doložke o autorizácii, ktorá obsahuje

a) vyhlásenie advokáta, že pri spisovaní zmluvy postupoval podľa odseku 1,

b) údaj o počte listov, ktoré zmluva obsahuje,

c) miesto a dátum vydania doložky o autorizácii,

d) meno, priezvisko a podpis advokáta,

e) odtlačok pečiatky advokáta, v ktorej je uvedená adresa advokátskej kancelárie a číslo zápisu v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (ďalej len „komora“).

(3) Vzor doložky o autorizácii je uvedený v prílohe č. 3.

(4) Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti.

§ 1b

(1) Ak advokát nepozná účastníkov, ich zástupcov, tí musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti.

(2) Ak advokát napriek postupu podľa odseku 1 nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie, najmä vyzve osoby a ich zástupcov, aby doložili listiny z evidencie dokladov totožnosti, zistí totožnosť prostredníctvom ďalších svedkov, o ktorých totožnosti nemá žiadne pochybnosti, požiada o vyjadrenie príslušnú obec, vykoná zisťovanie na základe iných listinných dôkazov.

(3) Ak sa ani napriek postupu podľa odseku 2 advokátovi nepodarí zistiť skutočnú totožnosť účastníkov a právnu službu neodmietne, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu spôsobenú zneužitím totožnosti; to neplatí, ak preukáže, že poškodený účastník zmluvy vedel o skutočnosti, ktorá bola príčinou vzniku škody.

(4) Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na správu katastra, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone.