_

ŠPECIALISTI NA

 

RIEŠENIE SPOROV

_

PRÁVNE OBLASTI

_

NÁŠ TÍM

KTO JE TO MEDIÁTORPODĽA ZÁKONA O MEDIÁCII

 

Mediátor je nezávislá a nestranná osoba, kvalifikovaná na mimosúdne riešenie právnych sporov formou mediácie. Účelom mediačného konania je dosiahnuť obojstranne prijateľné riešenie sporu vo forme záväznej dohody, ktorá je výsledkom mediácie.

 

Na rozdiel od súdneho alebo rozhodcovského konania, úlohou mediátora nie je spor meritórne rozhodnúť. Úlohou mediátora je stranám sporu vytvoriť vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie sporu, ktoré zohľadňuje ich záujmy. Mediácia sa orientuje na budúce riešenie, nie na právne posúdenie prípadu a označenie „vinníka“. Efektivita mediačné konania spočíva v efektívnej komunikácii, ktorá je zameraná nielen na záujmy a postoje sporových strán, ale najmä na ich očakávania a vzájomné pochopenie.

 

Formou mediácie je možné riešiť spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodných aj pracovnoprávnych vzťahov.

 

Mediátorom môže byť každá fyzická osoba, ktorá je registrovaná v registri mediátorov a na ktorej sa zároveň dohodli strany sporu a s ktorými mediátor uzavrie dohodu o začatí mediácie. Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne a s náležitou osobnou starostlivosťou. Musí pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť výkonu mediácie. Mediátor musí nevyhnutne rešpektovať názory osôb zúčastnených na mediácii a vytvárať podmienky pre ich vzájomnú komunikáciu a na zmierlivé riešenie, ktoré bude zohľadňovať ich záujmy. Mediátor zároveň nesmie o spore sám rozhodovať, ani nútiť strany sporu aby prijali ním navrhované riešenie sporu.

 

Výkon činnosti mediátora je podnikaním. Preto má mediátor nárok na odmenu za výkon svojej činnosti, ktorej výška alebo spôsob určenia je dojednaný v dohode o začatí mediácie.

 

Mediačné konanie je viazané mlčanlivosťou tak pre mediátora, ako aj pre strany sporu. Toto pravidlo môže byť modifikované iba vzájomnou dohodou účastníkov mediácie. Mediátor nie je viazaný mlčanlivosťou v prípade súdneho konania o náhradu škody, v rozsahu potrebnom na posúdenie porušenia povinností mediátora. Viac informácií o mediácii.

_

MEDIÁCIA AKO PRACUJEME?

1.

Oslovenie mediátora a úvodná konzultácia

V závislosti od narušenia komunikácie mediátora oslovujú buď obe strany naraz po vzájomnej dohode alebo mediátora osloví jedna zo strán a úlohou mediátora je skontaktovať stranu druhú. Na úvodnej konzultácii (individuálnej alebo spoločnej) je stranám sporu vysvetlený princíp a možnosti mediácie a zároveň je posúdená vhodnosť sporu na mimosúdne riešenie.

2.

Začatie mediačného konania

 

Základným predpokladom mediácie je súhlas všetkých strán sporu so začatím mediačného konania. Mediácia sa začína uzavretím písomnej dohody medzi stranami sporu a mediátorom, v rámci ktorej je dohodnutá odmena mediátora, pravidlá vedenia mediácie a ďalšie. Strany sporu sú zároveň mediátorom poučené o ich právach a povinnostiach, o možnostiach skončenia mediácie, o dôvernosti mediačného konania a o ďalších podstatných skutočnostiach.

 

3.

Pochopenie problému

 

V ďalšej časti je úlohou mediátora pochopiť individuálny pohľad strán sporu na problém, vymedziť body v ktorých sa strany sporu zhodujú a v ktorých sa rozchádzajú. Zároveň je cieľom, aby aj protistrany pochopili pohľad druhej strany na spor a zmenili svoj postoj zo súperenia na spoluprácu v rámci hľadania možného riešenia. To je možné formou spoločných alebo formou individuálnych stretnutí.

4.

Hľadanie a hodnotenie možných riešení

 

Pokiaľ strany sporu v predošlých častiach mediácie vyjadrili nielen svoje postoje a záujmy, ale aj vypočuli protistranu, čím získali nový pohľad na vec, v spolupráci s mediátorom sú hľadané možné riešenia. Nie je nevyhnutné priamo dospieť ku konečnému záveru. Nezriedka dochádza k súhlasnému vyjadreniu, že bude prizvaný odborník, ktorý vyjadrí svoj nezaujatý a nestranný názor na problém.

5.

Uzavretie záväznej dohody o riešení sporu

 

Ak sa strany sporu zhodli na riešení, v záverečnej fáze dochádza k špecifikovaniu a spísaniu konkrétneho riešenia. Mediátor sa nestáva stranou výslednej dohody, preto nemá právo zasahovať do jej obsahu. Mediačná dohoda má silu záväznej zmluvy. V prípade, ak by takáto mediačná dohoda bola spísaná u notára alebo schválená súdom vo forme zmieru, môže byť mediačná dohoda platným exekučným titulom, t. j. je priamo vykonateľná.

 

Martin Biskupič

Chcem sa stať mediátorom

 

V rámci prípravy frekventantov kurzu mediácie pre získanie osvedčenia MEDIÁTOR prednášame pre Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.

 

Aktuálne kurzy nájdete TU. Absolvent vzdelávacieho programu pozná teoretické základy právneho poriadku, interpersonálnej komunikácie, tréningu sociálnych zručností, vedenia meditačného procesu a prípravy dohôd. Získa profesijné kompetencie potrebné pre riadenie sporov občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-právnych (záväzkových) a pracovnoprávnych veciach. Vie prakticky využívať a uplatňovať nástroje sociálnych zručností pri vedení mediačného procesu v kontinuite sebareflexie a etického kódexu mediátorov. Vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky.
MEDIAČNEJ KANCELÁRIE
_

PARTNERI

_
podnikajte
najpravo
simars
poradňa mediátora
wolters

38 komentárov

 • Dobrý deň, poskytujete aj služby rodinného mediátora? Potrebujeme sa rozviesť a vyriešiť deti a rozvod. Elena

 • Dobrý deň, pani Elena, áno, riešime aj veci súvisiace s rozvodom. Samotný rozvod je ale v kompetencii súdu. U mediátora môžete doriešiť otázku rodičovských dohôd o starostlivosti a výživné. A po rozvode rozdelenie majetku manželov – BSM.

 • viete prosim doriesit rozvod aj ako pravnik tak, ze na sud nebudeme s manzelom musiet ist? rozvod mame na okresom sude Bratislava 1. Iveta

 • Dobrý deň, pani Iveta, mediátor nemá oprávnenie zastupovať rozvádzajúcich sa manželov priamo na súde, resp. v ich mene „doriešiť“ rozvod, napríklad tak, že podá návrh na rozvod alebo vyjadrenie k návrhu na rozvod. Túto kompetenciu má advokát. Zároveň je potrebné, aby v prípade Vášho rozhodnutia dať sa v rozvodovom konaní zastúpiť advokátom, ste mali každý svojho advokáta. Ani advokát nemôže zastupovať obe strany z dôvodu možného konfliktu záujmov. Ubezpečujem Vás ale, že v prípade, ak sa v rámci rozvodového konania dohodnete s manželom na podstatných veciach (či už pred mediátorom alebo za pomoci Vašich advokátov), samotné rozvodové konanie by bolo o to jednoduchšie a potreba právneho zastúpenia na súde by bola minimálna. Samozrejme, vždy to závisí od konkrétneho prípadu. Spravidla ale rozvodové konanie, v rámci ktorého bola súdu predložená rodičovská dohoda o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a výške výživného, býva zameraná na formálne posúdenie dôvodov na rozvod a posúdenie rodičovskej dohody, či je v súlade so zákonom. V takýchto konaniach manželia nepotrebujú mať na súdnom konaní právneho zástupcu. Napriek tomu vždy aj klientom na mediačnom konaní odporúčam minimálne konzultáciu s advokátom, keďže advokát je oprávnený na individuálneho posúdenie Vašich práv a povinností, zatiaľ čo mediátor vystupuje z pozície nestrannej a nezávislej osoby.

 • je mediacia mozna aj v pripade, ak je manzel v zahranici a chceme sa rozviest? ide nam o dohodu o detoch, vyzivnom a majetku. V zahranici je dlhodobo.

 • Dobrý deň, mediácia je možná aj v prípade, ak je Váš manžel v zahraničí. Bude treba vyriešiť určité formality ohľadne podpísania dohody o začatí mediácie a knihy mediácie, ale samotnú mediáciu a uzavretie výslednej mediačnej dohody je možné aj v takýchto podmienkach.

 • Dobry den, moze mediator zasiahnut, ak zostal stary clovek v nemocnici a uz sa o seba nevie sam postarat? Ide o nasho spolocneho otca, ktory bol doteraz samostatny, ale zhorsil sa mu stav a nepustia ho uz sameho domov. Ja som surodnecami sme boli nemocnicou vyzvani, aby sme sa o otca postarali. So surodencami sa ale dohdnut neda. Co prosim mozem urobit?

 • Dobrý deň, pani Elena, mediátor môže riešiť aj problém v súvislosti s Vašim otcom. V prípade, ak ide iba o spor medzi súrodencami, mediácia môže začať v prípade súhlasu všetkých súrodencov. Ak by bol problém komplexnejší, kde by mal byť účastný mediácie aj Váš otec, v závislosti od jeho zdravotného stavu by bol rovnocenným účastníkom mediácie, alternatívne môže byť v mediačnom konaní zastúpený. Bolo by úlohou mediátora vytvoriť v danom prípade vhodné podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie.

 • Viete mi povedať, na koľko asi vyjde mediácia rozvodu, cez mediátora? Treba doriešiť deti, výživné a majetok. Ďakujem

 • Dobrý deň, náš cenník mediačných služieb nájdete v časti „cenník“. Čo sa celkových poplatkov týka, nie je možné vopred povedať, koľko času bude nevyhnutné na dosiahnutie dohody, a či vôbec bude dohoda dosiahnutá. Je potrebné doriešiť rodičovskú dohodu, výživné, bez čoho Vás nerozvedú – rozdelenie majetku môžete platne dohodnúť až po rozvode. Napriek tomu je možné toto predbežne prejednať aj pred rozvodom. Niektorí rodičia sa vedia dohodnúť za dve tri hodiny, niektorí sa nedohodnú ani po 15 hodinách. V každom prípade rýchlosť a úspešnosť mediácie závisí v prvom rade na aktivite účastníkov mediácie, v tomto prípade rodičov/manželov.

 • dobry den, mozete ma ako mediator zastupovat voci zamestnavatelovi? dostala som vypoved kvoli korone a podla mna je neplatna. ani odstupne som nedostala. Mirka

 • Dobrý deň, pani Mirka, mediátor zo svojej pozície nestrannej osoby nemá oprávnenie zastupovať jednu zo strán. Služby mediátora ale môžete využiť, ak by s tým súhlasil aj Váš zamestnávateľ a keby ste obaja chceli dosiahnuť mimosúdnu dohodou o vyriešení vzniknutej situácie.

 • moze mediator asistovat pri preberani deti, ak mame sudom nariadene, ze dieta ma byt preberane cez neutralnu osobu?

 • Dobrý deň, poskytovanie súčinnosti pri preberaní dieťaťa nie je prioritnou činnosťou mediátora. V prípade ale, ak nájdete mediátora, ktorý bude ochotný poskytnúť takúto súčinnosť, v prípade ak sa na takejto osobe zhodnú obaja rodičia, nemal by s tým byť právny problém. Samozrejme, pokiaľ nebude určená konkrétna osoba v petite rozhodnutia súdu.

 • Dobrý deň, pán mediátor. Viete mi poradiť, ako presvedčiť expartnera na mediáciu, pokiaľ sa nevieme dohodnúť na zmene výživného? Máme medzi sebou veľa nevyriešeného a myslím si, že náš problém by vedel mediátor vyriešiť, keďže máme medzi sebou nulovú komunikáciu. Vopred ďakujem za reakciu.

 • Dobrý deň, keďže mediácia je dobrovoľný proces, nie je možné druhú stranu donútiť k mediácii. V prvom rade je vhodné mu mediátora, resp. mediáciu navrhnúť. Ak to nebude účinné, môžete požiadať mediátora, aby tento krok spravil – najmä keď máte medzi sebou nulovú komunikáciu. Keď ani takáto forma nezaberie a Vy budete nútená obrátiť sa na advokáta a súd, nie je vylúčené ani v tomto štádiu, že vec bude ukončená zmierom formou mediácie.

 • Koľko stojí prosím mediátor pre rozvodové konanie? Je potrebné dohodnúť rozvod, deti, výživné, aj rozdelenie majetku. Najväčším problémom bude asi majetok, ide o 7 nehnuteľností.

 • Dobrý deň, pani Eva, cena mediátora sa stanovuje na základe dohody medzi mediátorom a účastníkmi mediácie. Náš aktuálny cenník mediačných služieb nájdete v časti „cenník“. V každom prípade, v prípade ak dosiahnete dohodu vo Vami uvedených oblastiach, cena za riešenie sporu oproti trovám súdneho konania bude niekoľkonásobne nižšia. Nevýhodou mediácie je, že nie je isté, či dohodu dosiahnete. To záleží najmä od vôle účastníkov mediácie.

 • Dobrý deň, ak budeme riešiť rozvod mediáciou, je možné ísť aj tak na súd, ak by mi výsledok mediácie nevyhovoval, alebo by som si myslela, že nie je v poriadku so zákonom? Lenka I.

 • Dobrý deň, pani Lenka, princíp mediácie je ten, že záväznú dohodu dosiahnete len v prípade, ak Vám bude vyhovovať. V prípade, ak by výsledná dohoda nebola v súlade so zákonom, samozrejme máte možnosť brániť sa súdnou cestou. Je ale potrebné mať na pamäti, že ak uzavriete mediačnú dohodu, je záväzná. Napriek tomu, ak by sa po čase zmenili okolnosti, za ktorých bola mediačná dohoda uzavretá (napr. dohoda o výživnom alebo rodičovská dohoda), môžete dojednať novú dohodu alebo sa obrátiť na súd, aby na základe zmeny pomerov rozhodol odlišne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.