PREDŽALOBNÁ VÝZVA – POKUS O ZMIER

90
Výzva na mediáciu

Jednorazový poplatok, v cene ktorého je okrem výzvy zaslanej protistrane doporučenou zásielkou do vlastných rúk, aj vypracovanie záverečnej správy v prípade neúspešnej iniciácie mediácie.

Štandardný spôsob riešenia právnych sporov

_

Upomienka

Upomienka je zasielaná priamo zo strany veriteľa alebo osoby, ktorá má záujem o riešenie problému.

Výzva na mediáciu - pokus o zmier

Výzvu na mediáciu (pokus o zmier) zasiela buď priamo oslovený mediátor alebo veriteľ, resp. osoba, ktorá má záujem o zmierlivé riešenie sporu formou dohody.

Predžalobná výzva

Predžalobná výzva je zasielaná spravidla zo strany právneho zástupcu veriteľa alebo osoby domáhajúcej sa svojich právnych nárokov.

Žaloba na súd

Žalobu na súd spravidla zasielam právny zástupca žalobcu. Výsledkom je právoplatné súdne rozhodnutie.

Návrh na exekúciu

Návrh na nútený výkon rozhodnutia formou exekúcie na majetok dlžníka.