loading
Q

Najčastejšie otázky

Máte otázku o mediácii?

Prečítajte si najčastejšie otázky a odpovede o mediácii. Ak ste na svoju otázku nenašli odpoveď, neváhajte nám Vašu otázku poslať.

Najčastejšie otázky a odpovede

Ktorá strana sporu platí odmenu mediátorovi?

Výkon činnosti mediátora je podľa zákona o mediácii podnikaním a mediátor má nárok na dojednanú odmenu.

Je na dohode klientov (strán sporu) a mediátora, ktorá strana sporu a v akom pomere bude odmenu platiť. Ideálnym prípadom je, keď odmenu strany sporu zaplatia rovnakým dielom.

Výnimkou sú mediácie spotrebiteľských sporov. Spotrebiteľ znáša odmenu mediátora najviac do 10 % z celkovej odmeny mediátora, maximálne ale iba 20 EUR.

Rozhoduje mediátor v spore?

Zo zákona mediátor o spore nemôže sám rozhodnúť, ani nútiť strany sporu, aby prijali ním navrhované riešenie.

Mediátor v spore predstavuje prostredníka, prvok uľahčenia komunikácie. Je zodpovedný za proces mediácie a vytvára stranám vhodné podmienky na komunikáciu a zmierlivé riešenie.

So súhlasom oboch strán sporu sa môže do mediácie zapojiť do mediácie aj po obsahovej stránke, a teda môže vyjadriť svoj názor na vec alebo navrhnúť možné riešenie. To všetko so zachovaním princípu nestrannosti a nezávislosti.

Je mediácia možná, aj keď sa nechcem stretnúť s protistranou?

Mediácia za aktívnej prítomnosti oboch sporných strán je najvhodnejšia, keďže mediátor má možnosť interaktívne viesť mediačné konanie a vnímať nielen vyjadrenia strán, ale aj ich neverbálnu komunikáciu.

Nie je ale vylúčenie a v niektorých prípadoch je dokonca vhodné (napríklad náhrada škody spôsobenej trestným činom), aby sa strana sporu nikdy nevideli. Mediátor sa v takom prípade striedavo stretáva so stranami sporu a prípadná výsledná dohoda je podpísaná oddelene. Takáto dohoda je rovnako právne záväzná ako každá iná dohoda.

V určitých prípadoch je mediácia začatá oddelenými stretnutiami a postupne sa strany sporu dostanú do štádia, kedy sú schopné a ochotné stretnúť sa s protistranou.

Čo ak s mediáciou súhlasí iba jedna strana?

Mediácia je dobrovoľný proces. Ak s mediáciou druhá strana nesúhlasí, nie je možné ju do mimosúdneho riešenia sporu zapojiť nútene alebo pod hrozbou sankcií.

O odmietnutí mediácie druhou stranou je možné vyhotoviť potvrdenie, ktoré slúži ako podklad pre preukázanie pokusu a vôle riešiť vec zmierlivo. Za určitých okolností na vôľu urovnať spor prihliada aj súd (napríklad v konaní o určení osobnej starostlivosti o maloleté dieťa).

Je mediácia možná, ak už prebieha súd?

Mediácia nie je pri súdnych procesoch iba možná, ale priam žiadaná. Väčšinu súdnych procesov možno ukončiť schválením súdneho zmieru, ktorý bude mať silu právoplatného rozsudku.

Navyše, zákon strany súdneho sporu k zmieru motivuje možnosťou vrátenia časti súdnych poplatkov. V súčasnosti je vrátených až 90 % zaplatených súdnych poplatkov v prípade, ak je zmier schválený do začiatku pojednávania vo veci samej. 50 % poplatkov je vrátených, ak je zmier schválený až po začatí pojednávania vo veci samej.

pozn. v rámci možnosti vrátenia súdnych poplatkov je potrebné vec posúdiť individuálne z dôvodu určitých zákonných výnimiek.

Môžem sa u mediátora dohodnúť na rozvode?

Rozvod manželstva je osobitným prípadom, pri ktorom nie je prípustná dohoda. Manželstvo môže rozviesť výlučne súd, a to iba v prípade splnenia zákonných podmienok (ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia).

V rámci mediácie je ale možné riešiť veci súvisiace s rozvodom, napríklad dohodu o starostlivosti o spoločné deti, dohodu o výživnom, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a pod. Napriek tomu, že niektoré z týchto dohôd podliehajú schváleniu súdu, súd uprednostňuje dohody manželov, ktoré sú v súlade so zákonom.

Máte inú otázku? Napíšte nám