Výpoveď dohodou + vzor

vypoved

V dnešnej turbulentnej krízovej dobe spôsobenej pandémiou koronavírusu, sa zamestnanci obávajú o svoje pracovné miesta a očakávajú zo strany zamestnávateľa výpoveď. Zamestnávatelia nevedomosť a neistotu zamestnancov niekedy zneužívajú, a dávajú zamestnancom podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru. Zamestnanci sa mylne domnievajú, že ide o výpoveď, s ktorou musia automaticky súhlasiť a tento dokument – dohodu o skončení podpíšu, čím sa môžu pripraviť o celú ochranu poskytovanú Zákonníkom práce.

Skončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer je možné podľa zákonníka práce skončiť piatimi spôsobmi:

1. dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom;

2. výpoveďou zo strany zamestnanca alebo zo strany zamestnávateľa;

3. okamžitým skončením pracovného pomeru;

4. skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe;

5. uplynutím doby dohodnutej v pracovnej zmluve.

pozn.: na pracovné zmluvy štátnych zamestnancov sa vzťahuje zákon o štátnej službe a na pracovné zmluvy zamestnancov vo verejnej správe sa vzťahuje zákon o výkone práce vo verejnom záujme

Výpoveď dohodou preto zákonník práce nepozná a je preto potrebné medzi výpoveďou a dohodou rozlišovať.

Výpoveď

Výpoveď môže podať zamestnávateľ, aj zamestnanec. Ide o jednostranný právny úkon, a teda druhá strana s výpoveďou nemusí súhlasiť. Musí s ním byť ale oboznámená. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak by bola neplatná.

Zatiaľ čo zamestnanec môže dať výpoveď kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, zamestnávateľ na výpoveď musí mať zákonný dôvod (výpovedné dôvody sú špecifikované v § 63 Zákonníka práce). Tento dôvod musí byť vo výpovedi riadne uvedený, inak by bola výpoveď neplatná. Špecifikácia dôvodu výpovede je dôležitá aj pre zhodnotenie, či zamestnanec má alebo nemá právo na odstupné.

Ak teda zamestnanec so skončením pracovného pomeru nesúhlasí a dostane jednostrannú výpoveď, môže sa voči tejto výpovedi brániť na súde, ak nebol dodržaný zákon.

V prípade výpovede podľa ust. § 63 ods. 2 Zákonníka práce (napr. v prípade, ak sa pracovné miesto ruší) je zamestnávateľ povinný pred podaním výpovede ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu v dohodnutom mieste výkonu práce.

Zamestnávateľ je povinný splniť ponukovú povinnosť tak, aby mal zamestnanec dostatok času na premyslenie; vyjadrenie k ponuke nie je možné žiadať „na počkanie“. Vzhľadom na mimoriadne závažné následky rozhodnutia zamestnanca, či prijme alebo neprijme voľné pracovné miesto, je neprijateľné, aby sa jeho odpoveď očakávala po oboznámení sa s organizačným pokynom tzv. ,,na počkanie“. Rozsudok Krajského súdu Prešov, sp. zn. 6CoPr/2/2014

V prípade, ak zamestnávateľ ruší pracovné miesto, o výbere zamestnanca, ktorý je nadbytočný, rozhoduje výlučne zamestnávateľ. Ani súd v tomto prípade nebude môcť rozhodnutie zamestnávateľa o výbere zamestnanca preskúmavať. Inou je situácia, keby výber prepusteného zamestnanca bol založený na diskriminácii a porušení zásady rovnakého zaobchádzania. V takom prípade by súd rozhodnutie zamestnávateľa preskúmať mohol a zamestnávateľ by musel preukázať, že jeho rozhodnutie nebolo v rozpore so zásadami rovnakého zaobchádzania. Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Cdo 1085/2015

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon, a teda musia s ním súhlasiť tak zamestnanec, ako aj zamestnávateľ. Ak zamestnanec podpíše dohodu o skončení pracovného pomeru s ktorou nesúhlasí, možná právna obrana voči takémuto úkonu je značne znížená. Zákon predpokladá plnú spôsobilosť na právne úkony všetkých zmluvných strán, preto je na každom zamestnancovi podpísať iba dokument, s ktorým je oboznámený a s ktorým súhlasí.

V dohode môžu byť dohodnuté podmienky skončenia pracovného pomeru. Nie je napríklad nevyhnuté dodržať výpovednú dobu, ktorú je potrebné dodržať pri výpovedi. Pracovný pomer je možné skončiť okamžite.

Pri dohode sa nevyžaduje špecifikovať dôvody skončenia pracovného pomeru. Existujú iba dve výnimky, kedy je potrebné uviesť dôvody. Je to v prípade, ak zamestnanec požaduje uvedenie dôvodov skončenia. A druhým prípadom je, ak sa pracovný pomeru končí podľa § 63 ods. 1 písm a) až c). A teda, v prípadoch kedy sa zamestnávateľ ruší alebo premiestňuje mimo dohodnutého miesta výkonu práce. Alebo ak sa zamestnanec stane nadbytočným a jeho miesto sa ruší. Alebo ak zamestnanec stratí zdravotnú spôsobilosť na výkon práce z dôvodu choroby z povolania.

V týchto prípadoch aj v dohode musí byť špecifikovaný dôvod skončenia a uvedenie týchto dôvodov má vplyv na vznik nároku na odstupné (nárok na odstupné vzniká zo zákona, ale uvedenie dôvodov preukazuje dôvod skončenia pracovného pomeru)

Návrh na mimosúdne riešenie sporu formou mediácie

V prípade, ak spor v súvislosti s výpoveďou hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.

Vzor – Výpoveď zo strany zamestnanca

Titul, meno a priezvisko zamestnanca, adresa, telefón, email

 

Označenie zamestnávateľa

Obchodné meno

Sídlo

 

Výpoveď pracovnej zmluvy

Týmto podávam výpoveď pracovnej zmluvy uzavretej dňa xx.xx.20xx medzi mnou a spoločnosťou (zamestnávateľ), na základe ktorej som vykonával prácu na pozícii ……………………

Ako dôvod výpovede uvádzam, že (dôvod výpovede zamestnanec môže, ale nemusí uvádzať)

S pozdravom

V Bratislave, dňa xx.xx.20xx

 

 

podpis zamestnanca

 

pozn.: do výpovede je možné uviesť aj ďalšie skutočnosti, napríklad, že zamestnanec má záujem o dočerpanie dovolenky alebo, že v prípade záujmu o dohodu je zamestnanec ochotný sa dohodnúť na inom termíne alebo iných podmienkach skončenia pracovného pomeru. Tiež je možné uviesť, kedy pracovný pomer skončí – nie je ale povinnosťou zamestnanca toto špecifikovať. Výpovedná doba plynie zo zákona. Zároveň, zamestnanec v čase písania výpovede môže iba predpokladať, kedy bude výpoveď doručená, a teda odkedy bude výpovedná doba plynúť.

Vzor – Dohoda o skončení pracovného pomeru

 

Dohoda o skončení pracovného pomeru

uzavretá podľa § 60 Zákonníka práce

medzi:

Titul, meno, priezvisko zamestnanca

adresa

dátum narodenia

iné kontakty

Názov zamestnávateľa

adresa sídla

IČO

konajúca osoba

iné kontakty

Zamestnávateľ a zamestnanec uzavierajú podľa § 60 Zákonníka prace dohodu o skončení pracovného pomeru, ktorý vznikol na základe pracovnej zmluvy zo dňa xx.xx.20xx.

 

Pracovný pomer sa podľa dohody skončí dňom xx.xx.20xx.

 

Zamestnávateľa a zamestnanec sa dohodli, že nevyčerpaná dovolenka bude zamestnancovi preplatená/nevyčerpanú dovolenku si zamestnanec vyčerpá pred skončení pracovného pomeru.

 

Dôvodom skončenia pracovného pomeru je ….

 

Táto dohoda je uzavretá v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluva strana obdrží jeden rovnopis.

 

 

V Bratislave, dňa xx.xx.20xx

podpis zamestnanca

 

 

V Bratislave, dňa xx.xx.20xx

podpis zamestnávateľa

40 komentárov

 • Dobrý deň, pani Anna, z Vášho popisu nie je zrejmé, či išlo o skončenie pracovného pomeru dohodou, alebo jednostrannú výpoveď. V oboch prípadoch ale výpoveď musí obsahovať opis skutočného dôvodu skončenia (pokiaľ to bolo z dôvodu presunu pracoviska), a nie iba odkaz na § 60. to či je takúto výpoveď možné považovať za neplatnú je vhodné obrátiť sa buď na advokáta, alebo na inšpektorát práce. V prípade sporu o neplatnú výpoveď máte možnosť urovnať pracovný spor formou mediácie.

 • Dobrý deň, manžel dostal výpoveď na základe dohody podľa parag.60 jeho pracovisko sa presuva inde takže ho po 12 r.prosto prepustili , chcem sa opýtať ako je myslené že má byť uvedený dôvod prečo , stači ak je spomenutý iba ten paragraf 60 alebo má byť aj konkretne napísané že jeho pracovisko sa ruší …..Najprv mu zamestnavatel povedal ze ho neprepusti a da ho na iné miesto kde aj bol az 1 x si skusit a akoze sa zaucit ,nic vsak neodmietol a aj tak dostal vypoved, je mozne to povazovať za neplatnú vypoved?Dakujem

 • Dobrý deň, ako je uvedené v článku, výpoveď dohodou zákonník práce nepozná. Preto nie je zrejmé, či ste dali výpoveď, alebo žiadosť o skončenie dohodou. Pri výpovedi plynie výpovedná doba, pri dohode iba ak bola dohodnutá.

 • Aj som podala žiadosť o výpoveď dohodou,a môj zamestnávateľ ju podpísal ,nepotrebujem výpovednú lehotu?

 • Dobrý deň, pri podpise väčšiny dokumentov musí byť uvedené miesto a dátum podpisu. „V Bratislave“ znamená, že dokument bol podpísaný v Bratislave. Ak bude podpísaný v inom meste alebo obci, uvedie sa presný názov. „dňa xx.xx.20xx“ znamená dátum podpisu. Z dôvodu, že dokument je vzorový, každý si doplní aktuálny dátum podpisu, tzn. namiesto prvých „xx“ sa uvedie deň podpisu, namiesto druhého páru „xx“ sa uvedie mesiac, a namiesto „20xx“ sa uvedie aktuálny rok.

 • Dobrý deň. Povedzte mi prosim, čo znamená…
  V Bratislave, dňa xx.xx.20xx…
  Ďakujem

 • Dobrý deň, pani Beata, žiadosť o skončenie napísať môžete – pôjde formálne o návrh na skončenie dohodou, ktorý zamestnávateľ môže alebo nemusí akceptovať. Ak sa nedohodnete na skončení, je potrebné ukončiť pracovný pomer jednostranným úkonom – pravdepodobne výpoveďou. Bolo by vhodné sa poradiť s advokátom alebo sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, ak potrebujete ďalšie rady.

 • Dobrý deň,chcem radu ohľadom ukončenia pracovného pomeru , ktorý je formou dohody na tri hodiny týždenne. Zamestnávateľ už týždeň nekomunikuje so mnou. Môžem napísať žiadosť o skončení prac.pomeru zo zdravotných dôvodov, keďže som na invalidnom dôchodku a patrím do skupiny najviac ohrozených pacientov coronavirusom/diabetes,kardio/ Pracovala som v potravinách

 • Dobrý deň, pani Mária, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta alebo Centrum právnej pomoci. Z Vašej otázky nie je zrejmé, o čo vo veci ide, preto bude potrebné asi hlbšie posúdenie.

 • Dobrý deň, bola som evidovaná na úrade práce našla som si prácu na dohodu, zamestnávateľa som požiadala o ukončenie v 33 deň. Zamestnávateľ mi napísal ze sa mi ozve, ozval sa až o dva týždne. Dohodu o ukončenie mi poslal na email, kde bol dátum nie 33.dňa, ale dátum kedy to vyhovovalo jemu. Ja som si to neuvedomila iba som sa čudovala, že prečo tak neskoro mi dal ukončenie. Ja som vtedy netušila že môžem byť na dohodu iba 40 dní u jedného zamestnávateľa. Ako mám ďalej pokračovať?
  Vopred ďakujem za odpoveď

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.