Výpoveď dohodou + vzor

vypoved

V dnešnej turbulentnej krízovej dobe spôsobenej pandémiou koronavírusu, sa zamestnanci obávajú o svoje pracovné miesta a očakávajú zo strany zamestnávateľa výpoveď. Zamestnávatelia nevedomosť a neistotu zamestnancov niekedy zneužívajú, a dávajú zamestnancom podpísať dohodu o skončení pracovného pomeru. Zamestnanci sa mylne domnievajú, že ide o výpoveď, s ktorou musia automaticky súhlasiť a tento dokument – dohodu o skončení podpíšu, čím sa môžu pripraviť o celú ochranu poskytovanú Zákonníkom práce.

Skončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer je možné podľa zákonníka práce skončiť piatimi spôsobmi:

1. dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom;

2. výpoveďou zo strany zamestnanca alebo zo strany zamestnávateľa;

3. okamžitým skončením pracovného pomeru;

4. skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe;

5. uplynutím doby dohodnutej v pracovnej zmluve.

pozn.: na pracovné zmluvy štátnych zamestnancov sa vzťahuje zákon o štátnej službe a na pracovné zmluvy zamestnancov vo verejnej správe sa vzťahuje zákon o výkone práce vo verejnom záujme

Výpoveď dohodou preto zákonník práce nepozná a je preto potrebné medzi výpoveďou a dohodou rozlišovať.

Výpoveď

Výpoveď môže podať zamestnávateľ, aj zamestnanec. Ide o jednostranný právny úkon, a teda druhá strana s výpoveďou nemusí súhlasiť. Musí s ním byť ale oboznámená. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak by bola neplatná.

Zatiaľ čo zamestnanec môže dať výpoveď kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, zamestnávateľ na výpoveď musí mať zákonný dôvod (výpovedné dôvody sú špecifikované v § 63 Zákonníka práce). Tento dôvod musí byť vo výpovedi riadne uvedený, inak by bola výpoveď neplatná. Špecifikácia dôvodu výpovede je dôležitá aj pre zhodnotenie, či zamestnanec má alebo nemá právo na odstupné.

Ak teda zamestnanec so skončením pracovného pomeru nesúhlasí a dostane jednostrannú výpoveď, môže sa voči tejto výpovedi brániť na súde, ak nebol dodržaný zákon.

V prípade výpovede podľa ust. § 63 ods. 2 Zákonníka práce (napr. v prípade, ak sa pracovné miesto ruší) je zamestnávateľ povinný pred podaním výpovede ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu v dohodnutom mieste výkonu práce.

Zamestnávateľ je povinný splniť ponukovú povinnosť tak, aby mal zamestnanec dostatok času na premyslenie; vyjadrenie k ponuke nie je možné žiadať „na počkanie“. Vzhľadom na mimoriadne závažné následky rozhodnutia zamestnanca, či prijme alebo neprijme voľné pracovné miesto, je neprijateľné, aby sa jeho odpoveď očakávala po oboznámení sa s organizačným pokynom tzv. ,,na počkanie“. Rozsudok Krajského súdu Prešov, sp. zn. 6CoPr/2/2014

V prípade, ak zamestnávateľ ruší pracovné miesto, o výbere zamestnanca, ktorý je nadbytočný, rozhoduje výlučne zamestnávateľ. Ani súd v tomto prípade nebude môcť rozhodnutie zamestnávateľa o výbere zamestnanca preskúmavať. Inou je situácia, keby výber prepusteného zamestnanca bol založený na diskriminácii a porušení zásady rovnakého zaobchádzania. V takom prípade by súd rozhodnutie zamestnávateľa preskúmať mohol a zamestnávateľ by musel preukázať, že jeho rozhodnutie nebolo v rozpore so zásadami rovnakého zaobchádzania. Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 Cdo 1085/2015

Dohoda o skončení pracovného pomeru

Dohoda o skončení pracovného pomeru je dvojstranný právny úkon, a teda musia s ním súhlasiť tak zamestnanec, ako aj zamestnávateľ. Ak zamestnanec podpíše dohodu o skončení pracovného pomeru s ktorou nesúhlasí, možná právna obrana voči takémuto úkonu je značne znížená. Zákon predpokladá plnú spôsobilosť na právne úkony všetkých zmluvných strán, preto je na každom zamestnancovi podpísať iba dokument, s ktorým je oboznámený a s ktorým súhlasí.

V dohode môžu byť dohodnuté podmienky skončenia pracovného pomeru. Nie je napríklad nevyhnuté dodržať výpovednú dobu, ktorú je potrebné dodržať pri výpovedi. Pracovný pomer je možné skončiť okamžite.

Pri dohode sa nevyžaduje špecifikovať dôvody skončenia pracovného pomeru. Existujú iba dve výnimky, kedy je potrebné uviesť dôvody. Je to v prípade, ak zamestnanec požaduje uvedenie dôvodov skončenia. A druhým prípadom je, ak sa pracovný pomeru končí podľa § 63 ods. 1 písm a) až c). A teda, v prípadoch kedy sa zamestnávateľ ruší alebo premiestňuje mimo dohodnutého miesta výkonu práce. Alebo ak sa zamestnanec stane nadbytočným a jeho miesto sa ruší. Alebo ak zamestnanec stratí zdravotnú spôsobilosť na výkon práce z dôvodu choroby z povolania.

V týchto prípadoch aj v dohode musí byť špecifikovaný dôvod skončenia a uvedenie týchto dôvodov má vplyv na vznik nároku na odstupné (nárok na odstupné vzniká zo zákona, ale uvedenie dôvodov preukazuje dôvod skončenia pracovného pomeru)

Návrh na mimosúdne riešenie sporu formou mediácie

V prípade, ak spor v súvislosti s výpoveďou hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.

Vzor – Výpoveď zo strany zamestnanca

Titul, meno a priezvisko zamestnanca, adresa, telefón, email

 

Označenie zamestnávateľa

Obchodné meno

Sídlo

 

Výpoveď pracovnej zmluvy

Týmto podávam výpoveď pracovnej zmluvy uzavretej dňa xx.xx.20xx medzi mnou a spoločnosťou (zamestnávateľ), na základe ktorej som vykonával prácu na pozícii ……………………

Ako dôvod výpovede uvádzam, že (dôvod výpovede zamestnanec môže, ale nemusí uvádzať)

S pozdravom

V Bratislave, dňa xx.xx.20xx

 

 

podpis zamestnanca

 

pozn.: do výpovede je možné uviesť aj ďalšie skutočnosti, napríklad, že zamestnanec má záujem o dočerpanie dovolenky alebo, že v prípade záujmu o dohodu je zamestnanec ochotný sa dohodnúť na inom termíne alebo iných podmienkach skončenia pracovného pomeru. Tiež je možné uviesť, kedy pracovný pomer skončí – nie je ale povinnosťou zamestnanca toto špecifikovať. Výpovedná doba plynie zo zákona. Zároveň, zamestnanec v čase písania výpovede môže iba predpokladať, kedy bude výpoveď doručená, a teda odkedy bude výpovedná doba plynúť.

Vzor – Dohoda o skončení pracovného pomeru

 

Dohoda o skončení pracovného pomeru

uzavretá podľa § 60 Zákonníka práce

medzi:

Titul, meno, priezvisko zamestnanca

adresa

dátum narodenia

iné kontakty

Názov zamestnávateľa

adresa sídla

IČO

konajúca osoba

iné kontakty

Zamestnávateľ a zamestnanec uzavierajú podľa § 60 Zákonníka prace dohodu o skončení pracovného pomeru, ktorý vznikol na základe pracovnej zmluvy zo dňa xx.xx.20xx.

 

Pracovný pomer sa podľa dohody skončí dňom xx.xx.20xx.

 

Zamestnávateľa a zamestnanec sa dohodli, že nevyčerpaná dovolenka bude zamestnancovi preplatená/nevyčerpanú dovolenku si zamestnanec vyčerpá pred skončení pracovného pomeru.

 

Dôvodom skončenia pracovného pomeru je ….

 

Táto dohoda je uzavretá v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluva strana obdrží jeden rovnopis.

 

 

V Bratislave, dňa xx.xx.20xx

podpis zamestnanca

 

 

V Bratislave, dňa xx.xx.20xx

podpis zamestnávateľa

38 komentárov

 • Dobrý deň, ako je uvedené v článku, výpoveď dohodou zákonník práce nepozná. Preto nie je zrejmé, či ste dali výpoveď, alebo žiadosť o skončenie dohodou. Pri výpovedi plynie výpovedná doba, pri dohode iba ak bola dohodnutá.

 • Aj som podala žiadosť o výpoveď dohodou,a môj zamestnávateľ ju podpísal ,nepotrebujem výpovednú lehotu?

 • Dobrý deň, pri podpise väčšiny dokumentov musí byť uvedené miesto a dátum podpisu. „V Bratislave“ znamená, že dokument bol podpísaný v Bratislave. Ak bude podpísaný v inom meste alebo obci, uvedie sa presný názov. „dňa xx.xx.20xx“ znamená dátum podpisu. Z dôvodu, že dokument je vzorový, každý si doplní aktuálny dátum podpisu, tzn. namiesto prvých „xx“ sa uvedie deň podpisu, namiesto druhého páru „xx“ sa uvedie mesiac, a namiesto „20xx“ sa uvedie aktuálny rok.

 • Dobrý deň. Povedzte mi prosim, čo znamená…
  V Bratislave, dňa xx.xx.20xx…
  Ďakujem

 • Dobrý deň, pani Beata, žiadosť o skončenie napísať môžete – pôjde formálne o návrh na skončenie dohodou, ktorý zamestnávateľ môže alebo nemusí akceptovať. Ak sa nedohodnete na skončení, je potrebné ukončiť pracovný pomer jednostranným úkonom – pravdepodobne výpoveďou. Bolo by vhodné sa poradiť s advokátom alebo sa obrátiť na Centrum právnej pomoci, ak potrebujete ďalšie rady.

 • Dobrý deň,chcem radu ohľadom ukončenia pracovného pomeru , ktorý je formou dohody na tri hodiny týždenne. Zamestnávateľ už týždeň nekomunikuje so mnou. Môžem napísať žiadosť o skončení prac.pomeru zo zdravotných dôvodov, keďže som na invalidnom dôchodku a patrím do skupiny najviac ohrozených pacientov coronavirusom/diabetes,kardio/ Pracovala som v potravinách

 • Dobrý deň, pani Mária, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta alebo Centrum právnej pomoci. Z Vašej otázky nie je zrejmé, o čo vo veci ide, preto bude potrebné asi hlbšie posúdenie.

 • Dobrý deň, bola som evidovaná na úrade práce našla som si prácu na dohodu, zamestnávateľa som požiadala o ukončenie v 33 deň. Zamestnávateľ mi napísal ze sa mi ozve, ozval sa až o dva týždne. Dohodu o ukončenie mi poslal na email, kde bol dátum nie 33.dňa, ale dátum kedy to vyhovovalo jemu. Ja som si to neuvedomila iba som sa čudovala, že prečo tak neskoro mi dal ukončenie. Ja som vtedy netušila že môžem byť na dohodu iba 40 dní u jedného zamestnávateľa. Ako mám ďalej pokračovať?
  Vopred ďakujem za odpoveď

 • Dobrý deň, pani Katarína, ako ste sa v článku mohli dočítať, „výpoveď dohodou“ neexistuje, a preto pracovný pomer môžete ukončiť buď výpoveďou alebo dohodou. Princípom dohody je, že žiadať môžete čokoľvek a pokiaľ sú požiadavky pre zamestnávateľa akceptovateľné, ukončíte pracovný pomer dohodou (nároky zamestnanca podľa zákona ani pri dohode nemôžu byť opomenuté). Ak sa so zamestnávateľom nebudete vedieť na skončení pracovného pomeru, máte možnosť mu nahrnúť mediáciu. Nie je možné ale od mediátora (ako nezávislej a nestrannej osoby) žiadať individuálne právne posúdenie nárokov zamestnanca. V tomto bode je potrebné sa obrátiť na advokáta.

 • Dobrý deň, týmto by som Vás chcela požiadať o radu. Vo firme (napr. Aa) pracujem od 1.5.2017, zmenilo sa vedenie a dochádza k organizačnej zmene. Keďže sa naše oddelenie neruší, len sa znižuje počet pracovníkov, bola mi ponúknutá práca na inom oddelení a zároveň podpis novej zmluvy v našej firme (Ab), kde spada táto agenda. V prípade, že o túto prácu nemám záujem, môžem dať výpoveď dohodou (§60) a žiadať odstupne? Poprípade môže mi dať výpoveď zamestnávateľ z dôvodu nadbytočnosti, kde mi plynie vypovedna doba 2 mesiace +1 mesacne odstupne? Je v takom prípade možnosť navrhnúť 1 mesacnu vypovednu dobu a 2 mesacne odstupne? Dakujem

 • Dobrý deň, skrátený úväzok neznamená automaticky aj skrátenie výpovednej doby. So zamestnávateľom je najvhodnejšie sa dohodnúť na skončení.

 • Dobrý deň,
  robím na skrátený úväzok 10 hodín týždenne, ale mám to ako pracovnú zmluvu, a našla som si niečo iné takže by som zamestnávatelovi rada dala výpoved, otázka je tam nejaká lehota na ukončenie alebo môžem skončiť hned? kedže je to skrátený úväzok, dakujem za odpoveĎ

 • Dobrý deň, pani Zdenka, s otázkou, akým spôsobom si uplatniť Vaše práva, prípadne so žiadosťou o zhodnotenie prípadného porušenia povinností zamestnávateľa je potrebné obrátiť sa na advokáta. Pokiaľ máte so zamestnávateľom problém a neviete sa dohodnúť na podmienkach skončenia pracovného pomeru, máte možnosť navrhnúť mu mediáciu.

 • Dobrý večer pán Biskupič., v piatok 10.9.2020 som chcela osobne podať žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou. Pani riaditeľka bola na porade a nedovolila zástupkyni prevziať výpoveď a kópiu mi potvrdiť. Mala na to právo? Môžem to využiť pri jednaní o dohode a sktátení výpovednej doby? Ďakujem

 • Dobrý deň, pán Martin, s Vašom otázkou je potrebné obrátiť sa na Vaše personálne oddelenie. Ide o interné postupy zamestnávateľa.

 • Dobry den
  Chcel by som sa spytat na postup pri skonceni pp dohodou.
  1. Ja podam ziadost o zruseni pp dohodou
  2. zamestnavatel s tym suhlasi
  3. Zamestnavatel vyda dohodu o zruseni pp alebo ja ju mam podat?

  Dakujem za odpoved

 • Dobrý deň, pani Janka, v súvislosti s tehotenstvom a ochrannou dobou zákon spája zákaz výpovede zo strany zamestnávateľa (ak mu je tehotenstvo oznámené). Ak ste sa dohodli na skončení pracovného pomeru, nemá na to tehotenstvo vplyv. S otázkou na nárok na materskú dávku je potrebné obrátiť sa na Sociálnu poisťovňu.

 • Dobrý deň, pani Monika, v tomto článku nájdete detailné vysvetlenie, že „výpoveď dohodou“ neexistuje a tiež základný rozdiel medzi tým, či chcete pracovný pomer ukončiť výpoveďou alebo dohodou. Zároveň nájdete na inšpiráciu aj vzory výpovede a dohody.

 • Dobrý deň.V júni som podpísala skončenie PP dohodou. PP mi končí koncom augusta. Po podpísaní som zistila, že som tehotná. Mám nejakú ochranu, ktorá vyplýva zo zákona? Žiadne potvrdenie o tehotenstve som do práce ešte neodniesla. Neviem čo mám robiť a ani či budem mať nárok na materskú. Za pomoc vopred ďakujem.

 • Dobrý večer chcem sa opýtať :chcem dať výpoveď dohodou, tak aby mi zamestnávateľ podpísal výpoveď hneď(kôli vihrazaniu a šikanovaniu zamestnávateľa) ale nechcem to napísať ako dôvod, poradte mi prosím ako mám takúto výpoveď dohodou napísať. Ďakujem

 • Dobrý deň, pani Eva, ak dnes zamestnávateľovi pošlete dohodu o skončení pracovného pomeru, ktorá bude Vami podpísaná, z právneho hľadiska pôjde o návrh dohody. Ten bude neúčinný až do času, kým ho zamestnávateľ nepodpíše. Ak ho nepodpíše vôbec, nepôjde automaticky o jednostranný právny úkon „výpovede“. Preto, ak dohodu nepodpíše, je potrebné mu doručiť aj riadnu výpoveď – pokiaľ chcete samozrejme skončiť pracovný pomer.

 • Dobrý deň, pani Dani, ako sa píše v článku, žiadnu dohodu podpísať nikdy nemusíte, ak s ňou nesúhlasíte. Je to základným princípom každej dohody, vrátane dohody o skončení pracovného pomeru. Čo sa týka Vášho nároku na odstupné, nárok na odstupné je závislý od iných vecí, ako je „doba neurčitá“ v pracovnej zmluve. Pozrite si informácie o nároku na odstupné v tomto článku https://martinbiskupic.sk/skoncenie-pracovneho-pomeru-a-narok-na-odstupne/

 • Dobrý deň, pani Zdenka, ako z obsahu článku vyplýva, výpoveď dohodou neexistuje. Môžete sa so zamestnávateľom dohodnúť na skončení pracovného pomeru, a teda uzavrieť dohodou. Pri dohode môžete dojednať odstupné v akejkoľvek výške (ak s tým zamestnávateľ súhlasí). Ak s tým nesúhlasí, na odstupné nárok nemáte (okrem prípadov v § 76 ods. 2 Zákonníka práce) Alebo môžete výpoveď podať Vy z akéhokoľvek dôvodu, ale ak dáva výpoveď zamestnávateľ, na odstupné zo zákona nárok nemáte. Viac informácií o nároku na odstupné nájdete na https://martinbiskupic.sk/skoncenie-pracovneho-pomeru-a-narok-na-odstupne/

 • Dobrý deň,
  ak pošlem dnes zamestnávateľovi Dohodu o skončení pracovného pomeru a on s ňou nebude súhlasiť, začína plynúť od nasledujúceho mesiaca výpovedná lehota, akoby som podala výpoveď podľa §60?
  Ďakujem za odpoveď.

 • Dobrý večer. Chcem sa spýtať, mam zmluva na dobu neurčitú a vedúca mi pripomenula že dostanem výpoveď. Mam nárok na odstupné alebo nie? Keď nechcem podpísať dohoda o skončení pracovného pomeru? Ďakujem

 • dobry den chcem sa opytat ci mozem dat vypoved dohodou som na ciastocnej invalidnej a mozem dat vypoved zo zdravotnych dovodov a budem mat narok na odstupne pracujem tam 13 rokov

 • Dobrý deň, dohodou podľa § 60 možno skončiť pracovný pomer, ak sa na tom zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú. Výpoveď dohodou neexistuje – buď dáte výpoveď alebo uzavriete dohodu podľa § 60.

 • Dobrý deň môžem sa spitať či môžem dať výpoveď dohodou keď som zamestnanec a či môžem dať § 60 zákonníka práce

 • Dobrý deň. Počas rodičovskej dovolenky som sa stala držiteľom preukazu ŤZP. Po ukončení RD chcem podať výpoveď zo zdravotnych dôvodov po vyčerpaní dovolenky odo dňa …. .
  Prosím Vás, ako by som mala formulovať výpoveď , aby som mohla dostať odstupné ak mám naň nárok. Zatiaľ mi zamestnávateľ nemal aké miesto ponúknuť ako náhradné . Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

 • Dobrý deň, ak ste dali výpoveď, výpoveď je možné zo zákona stiahnuť, ale iba so súhlasom zamestnávateľa. Preto odporúčam osloviť zamestnávateľa a požiadať ho o súhlas so stiahnutím výpovede.

 • mozem poprosit o radu, ako zrusit vypoved, ked som si to rozmyslel a chcel by som vo firme zostat?

 • Dobrý deň „M“, vzor je všeobecný pre výpoveď zo strany zamestnanca. Skončenie pracovného pomeru je iný spôsob skončenia pracovného pomeru. V liste namiesto „výpoveď“ uveďte, že končíte v skúšobnej dobe. Každý právny úkon sa posudzuje podľa obsahu.

 • Dobry den. Je ten vzor pre vypoved pouzitelny aj ked mam skusobnu dobu? Chcel by som skoncit cim skor, lebo mam lepsie miesto.

 • Dobrý deň, pani Monika, Váš prípad je ideálnejší, kedy zamestnávateľ chce aj v ťažkej situácii uspokojiť zákonné a zmluvné nároky zamestnancov, a zároveň zamestnanci chcú zamestnávateľovi pomôcť. Určite by som odporúčal obrátiť sa na odborníka, s ktorým by ste Vy – zamestnanci a zamestnávateľ našli obojstranne výhodné a zákonné riešenie situácie. Je mnoho právnych nástrojov a stimulov, ako pomôcť udržať pracovné miesta. Obráťte sa na mediátora alebo advokáta, špecializujúceho sa na pracovné právo.

 • Chcem vás poprosiť o radu, čo robiť, keď nám hrozí prepúšťanie, lebo náš šéf nebude mať čoskoro na výplaty. Priznal sa nám a tiež povedal, že chce nám vyplatiť všetko na čo budeme mať nárok – odstupné a a tak. Ale že keď nám nedá výpovede už teraz, o mesiac dva už nebude vedieť vyplatiť ani odstupné. Chceli sme by radu, či sa niečo dá robiť, aby sme nedostali výpovede. Ide o to, že pre šéfa celý kolektív chceme robiť a chceli by sme, aby nemusel prevádzku zavrieť, aby sme sa po kríze všetci mohli vrátiť na pôvodné miest. Vedeli by ste poradiť? Vopred ďakujeme

 • Dobrý deň, pán Erik, so súhlasom Vášho zamestnávateľa môžete výpoveď stiahnuť, a následne sa s ním môžete dohodnúť, že pracovný pomer sa skončí dohodou a dá Vám aj odstupné. Dajte nám prosím spätnú väzbu, ako zamestnávateľ na takýto návrh reagoval.

 • chcem sa spytat, co mozem robit, ak som podal vypoved v pondelok a az teraz som zistil, ze keby mi vypoved dala firma, dostal by som odstupne

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.