mediator

DOHODA O ZAČATÍ MEDIÁCIE Č. XXX/2020

(VZOR)
 

uzavretá podľa ust. § 14 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mediácii“)

medzi:

OSOBAMI ZÚČASTNENÝMI NA MEDIÁCII

Osoba zúčastnená 1
sídlo
mesto
IČO:
DIČ:
Zapísaná v
Konajúca prostredníctvom:
Meno, priezvisko, funkcia
t. č.
email

Osoba zúčastnená 2
sídlo
mesto
IČO:
DIČ:
Zapísaná v
Konajúca prostredníctvom:
Meno, priezvisko, funkcia
t. č.
email

A MEDIÁTOROM

JUDr. Martinom Biskupičom

zapísaným v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1811, IČO: 30868459, DIČ: 1077207901, Bankové spojenie: IBAN: SK59 1100 0000 0029 **** **** Tatra banka, a.s., Mediačná kancelária: Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Fakturačná adresa/adresa na doručovanie: Bodrocká 17, 821 07 Bratislava

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Mediácia je mimosúdna činnosť vykonávaná Mediátorom podľa zákona o mediácii, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

1.2 Mediáciou sa rozumie vyjednávanie medzi Osobami zúčastnenými na mediácii za pomoci nestranného a nezávislého mediátora, ktorý vytvára vhodné podmienky pre ich vzájomnú komunikáciu a pre zmierlivé riešenie, zohľadňujúce ich záujmy.

1.3 V prípade súhlasu všetkých Osôb zúčastnených na mediácii môže mediátor aktívne napomáhať pri hľadaní konkrétnych možností riešenia, vrátane poskytovania návrhov podoby možného riešenia sporu. Takéto návrhy a odporúčania nie sú pre Osoby zúčastnené na mediácii záväzné.

1.4 Osoby zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že mediácia nie je právnou službou podľa Zákona o advokácii a na mediácii sa môžu dať zastupovať advokátom alebo inou osobou, ktorá bude presadzovať ich subjektívne práva.

Čl. 2
Predmet mediácie

2.1 Predmet mediácie:

Čl. 3
Začatie, ukončenie a doba trvania mediácie

3.1 Mediácia začína uzavretím tejto Dohody o začatí mediácie a jej zápisom do knihy mediácií vedenej Mediátorom.

3.2 Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdený odpis dohody o začatí mediácie a zápisov v knihe mediácií opatrený pečiatkou mediátora a dátumom uloženia dohody alebo vykonania zápisov v knihe mediácií vydá mediátor, okrem osôb oprávnených podľa osobitných predpisov, aj súdu na účely súdneho konania.

3.3 Osoby zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že čo i len jedna zo strán alebo Mediátor so začatím mediácie podľa odseku 3.2 pred jej začatím nesúhlasí, začína sa mediácia uložením dohody o začatí mediácie uzavretej Osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona, (ďalej len „register listín“) a mediácia sa končí uložením potvrdenia o skončení mediácie v registri listín; na tento účel Mediátor overí totožnosť osôb, ich oprávnenie a rozsah oprávnenia v mediácii konať. Uloženie dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

3.4 Mediácia sa končí:
a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie;
b) dňom písomného vyhlásenia Mediátora po konzultácii s Osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať;
c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti Mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí Mediátora z registra mediátorov;
d) dňom, keď Mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici;
e) dňom doručenia písomného vyhlásenia Osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného Mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo;
f) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z Osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a Mediátorovi, že mediácia je skončená;
g) dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu;
h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si Osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí.
i) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho Mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával Mediátor v mediačnom centre.

3.5 Osoby zúčastnené na mediácii sa dohodli, že mediácia bude prebiehať najdlhšie po dobu šesť mesiacov.

Čl. 4
Odmena mediátora

4.1 Odmena Mediátora bola medzi Mediátorom a Osobami zúčastnenými na mediácii dohodnutá vo výške:
a) xx,- €/hodina (vypočítaná pomerne podľa skutočne odpracovaného času);
b) xx,- € v prípade, skončenia mediácie podľa čl. 3 bod. 3.4 písm. a) Dohody o začatí mediácie, tzn. uzavretím Dohody, ktorá bude výsledkom mediácie;
c) iné skutočne vynaložené a Osobami zúčastnenými na mediácii odsúhlasené náklady.

4.2 Za riadne odsúhlasenie iných skutočne vynaložených nákladov podľa Čl. 4 bod 4.1 písm. c) sa považuje potvrdenie v písomnej forme alebo potvrdenie doručené Mediátorovi prostredníctvom emailových kontaktov uvedených v tejto Dohode o začatí mediácie.

4.3 Osoby zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že právo na odmenu Mediátora podľa Čl. 4 bodu 4.1 a) a c) vzniká po podpise tejto Dohody o začatí mediácie a tento nárok nie je závislý od spôsobu skončenia mediácie.

4.4 Odmena Mediátora je splatná do 15 dní odo dňa vystavenia a doručenia faktúry povinnému, pričom má Mediátor právo vystaviť priebežné faktúry.

4.5 Odmenu Mediátora je podľa dohody Osôb zúčastnených na mediácii a Mediátora Osoba zúčastnená na mediácii xxx/rovným dielom.

Čl. 5
Osobitné ustanovenia

5.1 Mediátor vyhlasuje, že pri mediácii bude svoju činnosť vykonávať osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, a bude pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť mediácie. Účastníci vyhlasujú, že v čase uzavretia tejto dohody nemajú žiadne pochybnosti o nezaujatosti, nestrannosti nezávislosti a odbornosti Mediátora.

5.2 Osoby zúčastnené na mediácii, Mediátor a iné osoby prizvané k mediácii sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou. Povinnosť mlčanlivosti možno zúžiť alebo vylúčiť dohodou Osôb zúčastnených na mediácii.

5.3 Osoby zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že Mediátor nie je viazaný povinnosťou mlčanlivosti v rozsahu, ktorý je potrebný na posúdenie porušenia povinnosti Mediátora v prípade, ak sa vedie súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo obdobné konanie o náhradu škody.

5.4 Mediátor a Osoby zúčastnené na mediácii sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s mediáciou podľa tejto Dohody o začatí mediácie si budú doručovať prostredníctvom pošty do vlastných rúk na uvedené adresy, pričom v prípade neúspešného doručenia sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím posledného dňa úložnej lehoty.

5.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že mediátor spracúva osobné údaje nevyhnutné na uzavretie dohody o začatí mediácie, výkon mediačnej činnosti a archiváciu knihy mediácií v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu sa nachádzajú na www.martinbiskupic.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

6.1 Vzťahy neupravené touto dohodou sa v ostatnom riadia zákonom o mediácii a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2 Dohoda o začatí mediácie nadobúda platnosť a účinnosť podpisom Osôb zúčastnených na mediácií a Mediátorom.

6.3 Dohoda o začatí mediácie je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

6.4 Túto Dohodu o začatí mediácie možno meniť iba písomnými dodatkami.

V Bratislave, dňa xxxx.2020

Osoba zúčastnená na mediácii 1

V Bratislave, dňa xxxx.2020

Osoba zúčastnená na mediácii 2

V Bratislave, dňa xxxx.2020

JUDr. Martin Biskupič
mediátor