mediator

DOHODA O ZAČATÍ MEDIÁCIE Č. XXX/2021

(VZOR)
 

uzavretá podľa ust. § 14 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mediácii“)

medzi:

OSOBAMI ZÚČASTNENÝMI NA MEDIÁCII

Osoba zúčastnená 1
sídlo
mesto
IČO:
DIČ:
Zapísaná v
Konajúca prostredníctvom:
Meno, priezvisko, funkcia
t. č.
email

Osoba zúčastnená 2
sídlo
mesto
IČO:
DIČ:
Zapísaná v
Konajúca prostredníctvom:
Meno, priezvisko, funkcia
t. č.
email

A MEDIÁTOROM

JUDr. Martinom Biskupičom

zapísaným v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod ev. č. 1811, IČO: 30868459, DIČ: 1077207901, Bankové spojenie: IBAN: SK59 1100 0000 0029 **** **** Tatra banka, a.s., Mediačná kancelária: Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, Fakturačná adresa/adresa na doručovanie: Bodrocká 17, 821 07 Bratislava

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1.1 Mediácia je mimosúdna činnosť vykonávaná Mediátorom podľa zákona o mediácii, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.

1.2 Mediáciou sa rozumie vyjednávanie medzi Osobami zúčastnenými na mediácii za pomoci nestranného a nezávislého mediátora, ktorý vytvára vhodné podmienky pre ich vzájomnú komunikáciu a pre zmierlivé riešenie, zohľadňujúce ich záujmy.

1.3 V prípade súhlasu všetkých Osôb zúčastnených na mediácii môže mediátor aktívne napomáhať pri hľadaní konkrétnych možností riešenia, vrátane poskytovania návrhov podoby možného riešenia sporu. Takéto návrhy a odporúčania nie sú pre Osoby zúčastnené na mediácii záväzné.

1.4 Osoby zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že mediácia nie je právnou službou podľa Zákona o advokácii a na mediácii sa môžu dať zastupovať advokátom alebo inou osobou, ktorá bude presadzovať ich subjektívne práva.

Čl. 2
Predmet mediácie

2.1 Predmet mediácie:

Čl. 3
Začatie, ukončenie a doba trvania mediácie

3.1 Mediácia začína uzavretím tejto Dohody o začatí mediácie a jej zápisom do knihy mediácií vedenej Mediátorom.

3.2 Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa tohto zákona v knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Potvrdený odpis dohody o začatí mediácie a zápisov v knihe mediácií opatrený pečiatkou mediátora a dátumom uloženia dohody alebo vykonania zápisov v knihe mediácií vydá mediátor, okrem osôb oprávnených podľa osobitných predpisov, aj súdu na účely súdneho konania.

3.3 Osoby zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že čo i len jedna zo strán alebo Mediátor so začatím mediácie podľa odseku 3.2 pred jej začatím nesúhlasí, začína sa mediácia uložením dohody o začatí mediácie uzavretej Osobami zúčastnenými na mediácii a mediátorom v Notárskom centrálnom registri listín zriadenom podľa osobitného zákona, (ďalej len „register listín“) a mediácia sa končí uložením potvrdenia o skončení mediácie v registri listín; na tento účel Mediátor overí totožnosť osôb, ich oprávnenie a rozsah oprávnenia v mediácii konať. Uloženie dohody o začatí mediácie a potvrdenia o skončení mediácie v registri listín má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

3.4 Mediácia sa končí:
a) dňom uzavretia dohody, ktorá je výsledkom mediácie;
b) dňom písomného vyhlásenia Mediátora po konzultácii s Osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať;
c) dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti Mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí Mediátora z registra mediátorov;
d) dňom, keď Mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici;
e) dňom doručenia písomného vyhlásenia Osoby zúčastnenej na mediácii adresovaného Mediátorovi, že mediácia je skončená, alebo;
f) dňom doručenia písomného vyhlásenia jednej z Osôb zúčastnených na mediácii adresovaného druhej osobe zúčastnenej na mediácii a Mediátorovi, že mediácia je skončená;
g) dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu;
h) uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si Osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí.
i) dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho Mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával Mediátor v mediačnom centre.

3.5 Osoby zúčastnené na mediácii sa dohodli, že mediácia bude prebiehať najdlhšie po dobu šesť mesiacov.

3.6 V súvislosti so zákonným predpokladom ukončenia mediácie podľa bodu 3.4 písm. g) tejto dohody, je osoba zúčastnená na mediácii povinná mediátorovi bezodkladne oznámiť, že spor, ktorý je predmetom mediácie, predložila na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu.

Čl. 4
Odmena mediátora

4.1 Odmena Mediátora bola medzi Mediátorom a Osobami zúčastnenými na mediácii dohodnutá vo výške:
a) xx,- €/hodina (vypočítaná pomerne podľa skutočne odpracovaného času);
b) xx,- € v prípade, skončenia mediácie podľa čl. 3 bod. 3.4 písm. a) Dohody o začatí mediácie, tzn. uzavretím Dohody, ktorá bude výsledkom mediácie;
c) iné skutočne vynaložené a Osobami zúčastnenými na mediácii odsúhlasené náklady.

4.2 Za riadne odsúhlasenie iných skutočne vynaložených nákladov podľa Čl. 4 bod 4.1 písm. c) sa považuje potvrdenie v písomnej forme alebo potvrdenie doručené Mediátorovi prostredníctvom emailových kontaktov uvedených v tejto Dohode o začatí mediácie.

4.3 Osoby zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že právo na odmenu Mediátora podľa Čl. 4 bodu 4.1 a) a c) vzniká po podpise tejto Dohody o začatí mediácie a tento nárok nie je závislý od spôsobu skončenia mediácie.

4.4 Odmena Mediátora je splatná do 15 dní odo dňa vystavenia a doručenia faktúry povinnému, pričom má Mediátor právo vystaviť priebežné faktúry.

4.5 Odmenu Mediátora je podľa dohody Osôb zúčastnených na mediácii a Mediátora Osoba zúčastnená na mediácii xxx/rovným dielom.

Čl. 5
Osobitné ustanovenia

5.1 Mediátor vyhlasuje, že pri mediácii bude svoju činnosť vykonávať osobne, čestne, svedomito, nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou, a bude pritom dbať na účelnosť a hospodárnosť mediácie. Účastníci vyhlasujú, že v čase uzavretia tejto dohody nemajú žiadne pochybnosti o nezaujatosti, nestrannosti nezávislosti a odbornosti Mediátora.

5.2 Osoby zúčastnené na mediácii, Mediátor a iné osoby prizvané k mediácii sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou. Povinnosť mlčanlivosti možno zúžiť alebo vylúčiť dohodou Osôb zúčastnených na mediácii.

5.3 Osoby zúčastnené na mediácii berú na vedomie, že Mediátor nie je viazaný povinnosťou mlčanlivosti v rozsahu, ktorý je potrebný na posúdenie porušenia povinnosti Mediátora v prípade, ak sa vedie súdne konanie, rozhodcovské konanie alebo obdobné konanie o náhradu škody.

5.4 Mediátor a Osoby zúčastnené na mediácii sa dohodli, že všetky písomnosti súvisiace s mediáciou podľa tejto Dohody o začatí mediácie si budú doručovať prostredníctvom emailu alebo prostredníctvom pošty do vlastných rúk na uvedené adresy, pričom v prípade neúspešného doručenia sa písomnosť považuje za doručenú uplynutím posledného dňa úložnej lehoty.

5.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že mediátor spracúva osobné údaje nevyhnutné na uzavretie dohody o začatí mediácie, výkon mediačnej činnosti a archiváciu knihy mediácií v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu sa nachádzajú na www.martinbiskupic.sk/ochrana-osobnych-udajov.

Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

6.1 Vzťahy neupravené touto dohodou sa v ostatnom riadia zákonom o mediácii a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2 Dohoda o začatí mediácie nadobúda platnosť a účinnosť podpisom Osôb zúčastnených na mediácií a Mediátorom.

6.3 Dohoda o začatí mediácie je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

6.4 Túto Dohodu o začatí mediácie možno meniť iba písomnými dodatkami.

V Bratislave, dňa xxxx.2021

Osoba zúčastnená na mediácii 1

V Bratislave, dňa xxxx.2021

Osoba zúčastnená na mediácii 2

V Bratislave, dňa xxxx.2021

JUDr. Martin Biskupič
mediátor