Konkurz a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

BSM

Konkurz a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Jedným zo zákonných dôvodov zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) je vyhlásenie konkurzu na majetok jedného z manželov podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“).

Spôsob vyporiadania BSM

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii odlišuje prípad, kedy došlo k vyhláseniu konkurzu v čase trvania BSM a prípad, kedy k zániku BSM došlo pred vyhlásením konkurzu, ale BSM nebolo ešte vyporiadané. V prvom prípade vyhlásením konkurzu zaniká BSM a následne treba BSM vyporiadať. V druhom prípade k zániku došlo z iného titulu, ale napriek tomu pri procese vyporiadania figuruje správca, ktorý má povinnosť zabezpečiť vyporiadanie BSM.

Správca môže uzavrieť s druhým manželom dohodu o vyporiadaní BSM alebo ak k dohode nedôjde, má právo podať návrh na vyporiadanie BSM súdom.

Schválenie dohody o vyporiadaní BSM

Osobitosťou pre vyporiadanie BSM dohodou (kde za úpadcu koná správca) je, že túto dohodu je možné uzavrieť len vo forme zmieru schváleného príslušným súdom. V tomto prípade je teda nevyhnutný osobitný krok, na rozdiel od možnosti uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM medzi manželmi bez potreby zásahu súdu.

Neplatnosť dohody o vyporiadaní BSM

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii stanovuje, že ak došlo medzi manželmi k uzavretiu dohody o vyporiadaní BSM a až následne došlo k vyhláseniu konkurzu, každá takáto dohoda uzavretá v posledných šiestich mesiacoch pred vyhlásením konkurzu, je neplatná.

Obdobné pravidlo platí aj pre dohody, ktoré rozširujú alebo zužujú rozsah BSM úpadcu, ak boli uzatvorené šesť mesiacov pred vyhlásením konkurzu.

Manžel, ktorému hrozí úpadok, teda nemôže bezprostredne pred vyhlásením konkurzu, takýmto spôsobom znížiť svoju hodnotu majetku.

Mediačné konanie

Manžel, ktorý má záujem na vyporiadaní BSM dohodou, má právo iniciovať s druhým manželom mimosúdne konanie na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Na začatie mediácie, ako dobrovoľného zmierovacieho konania, sa vyžaduje súhlas všetkých dotknutých strán.

Mediátor z pozície nezávislej a nestrannej osoby vytvára podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie vzniknutého sporu, výsledkom ktorého má byť záväzná dohoda účastníkov mediácie.

Začatie mediačného konania má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Zároveň je celé mediačné konanie viazané zákonnou mlčanlivosťou nielen pre mediátora, ale aj pre účastníkov mediácie.