Výpoveď bez udania dôvodu

výpoveď

Dôvod na podanie výpovede zo zamestnania závisí od toho, či výpoveď podáva zamestnanec alebo zamestnávateľ. Zákonník práce upravuje nielen podmienky skončenia pracovného pomeru, ale aj výpovedné dôvody a dôvody zakladajúce neplatnosť výpovede. Treba mať na pamäti, že zamestnanci štátu spadajú pod zákon o štátnej službe, preto majú čiastočne odlišný režim.

Ako môže pracovný pomer skončiť

Pracovnú zmluvu možno skončiť vzájomnou dohodou, skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe (ak bola dohodnutá), okamžitým skončením pri vážnych porušeniach zákona alebo zmluvy, uplynutím doby na ktorú bola zmluva dohodnutá. Najčastejším spôsobom skončenia pracovného pomeru je výpoveď.

Výpoveď pracovnej zmluvy

Výpoveď môže podať tak zamestnanec, ako aj zamestnávateľ. Musí byť písomná a riadne doručená, inak ju zákon považuje za neplatnú. Ústne oznámenie výpovede preto nie je platnou výpoveďou.

Ak je výpoveď podaná, je možné ju dodatočne odvolať, ale iba so súhlasom toho, komu bola podaná. Aj toto odvolanie výpovede a súhlas treba urobiť písomne.

Výpoveď zo strany zamestnanca

Ak sa zamestnanec rozhodne, že v práci už nechce pokračovať, môže podať kedykoľvek výpoveď bez udania dôvodu. Nemusí ho teda ani udávať, ani dôvod nemusí mať. Ide o slobodné rozhodnutie zamestnanca.

Čo ale musí, je zotrvať v práci počas výpovednej doby. Výpovedná doba sa počíta od nového mesiaca, od kedy bola výpoveď podaná a trvá minimálne mesiac. Ak zamestnanec odpracoval aspoň rok, výpovedná doba je dvojmesačná.

Znamená to, že ak podám výpoveď pätnásteho marca, začiatok výpovednej doby sa počíta od prvého apríla a pracovný pomer skončí tridsiateho apríla (ak som odpracoval menej ako rok) alebo skončí tridsiateho prvého mája, ak som odpracoval viac ako rok.

Čo ak zamestnanec nezostane v práci počas výpovednej doby? Mnohokrát je diskutované, že pokiaľ v zmluve nebola dohodnutá „pokuta“, tak mu nič nehrozí. Nie je to tak celkom pravda.

V pracovnej zmluve je možné písomne dohodnúť akúsi pokutu pre prípad, že zamestnanec nezostane v práci počas výpovednej doby. Maximálne ale vo výške priemerného platu za obdobie výpovednej doby. Túto pokutu musí zaplatiť zamestnanec bez ohľadu na to, či zamestnávateľovi vznikli škody.

Druhou stranou mince je ale všeobecná zodpovednosť za škodu. Každý, vrátane zamestnancov, zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil druhému. Ak by sa napríklad pracovník novinového stánku počas pracovnej doby rozhodol, že už v práci nebude pokračovať a z nezabezpečeného stánku odíde, v prípade vykradnutia alebo inej škody by mohol za túto škodu zodpovedať.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa

Zatiaľ čo zamestnanec sa môže kedykoľvek slobodne rozhodnúť, že pracovnú zmluvu chce zrušiť, zamestnávateľ môže dať výpoveď iba z dôvodov, ktoré špecifikuje Zákonník práce. Tento dôvod musí byť jednak skutočný (nie vymyslený) a jednak musí byť v zmluve riadne špecifikovaný. Tento dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.

Ak by zamestnávateľ dal zamestnancovi výpoveď, kde dôvod nie je uvedený, je nekonkrétny, alebo uvedený dôvod nie je skutočný, takáto výpoveď by bola neplatná a z právneho hľadiska by pracovný pomer trval naďalej.

Zákonné dôvody na podanie výpovede zamestnancovi

Zamestnanec môže dostať výpoveď iba z dôvodov:

 • zamestnávateľ sa ruší;
 • zamestnávateľ sa premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou miesta práce;
 • zamestnanec sa stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu;
 • zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva;
 • ak zamestnanec nespĺňa zákonné predpoklady na výkon dohodnutej práce alebo prestal spĺňať požiadavky;
 • ak zamestnanec nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na výkon práce podľa vnútorných predpisov podniku;
 • ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a bol na to v posledných šiestich mesiacoch písomne upozornený;
 • ak sú u zamestnanca dôvody na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Riešenie sporov v súvislosti s neplatnou výpoveďou

Spor medzi zamestnancom a zamestnávateľom v rámci prepúšťania môže vzniknúť jednak v situácii, ak je záujem ukončiť pracovný pomer, ale druhá strana nesúhlasí. Ak zamestnávateľ chce dať výpoveď a nemá na to zákonný dôvod, nezostáva mu nič iné ako sa so zamestnancom dohodnúť. Dohoda môže spočívať napríklad v poskytnutí odstupného alebo iných výhod.

Spor tiež môže vzniknúť, ak sú indície, že výpoveď je neplatná. To nielen v prípade, ak výpoveď podáva zamestnávateľ, ale za neplatnú môže byť považovaná aj výpoveď zo strany zamestnanca. Napríklad ju zamestnanec nepodal riadne a preto nie je platná a zamestnávateľovi vznikajú škody v neprítomnosti zamestnanca.

Každý pracovný spor je oprávnený riešiť súd. V prípade, ak je vôľa z oboch strán vyriešiť problém a vyhnúť sa pritom súdu, môžu si zamestnávateľ a zamestnanec prizvať mediátora, ktorý vytvorí podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie pracovného sporu.

Zamestnanec môže podať výpoveď kedykoľvek bez udania dôvodu, ale musí zotrvať v pracovnom pomere počas výpovednej doby. Zamestnávateľ môže podať výpoveď iba zo zákonného dôvodu, ktorý je skutočný a riadne špecifikovaný. V opačnom prípade sa vystavuje riziku súdneho sporu. V prípade sporu v rámci ukončenia pracovného pomeru je možnosťou prizvať si mediátora a vyriešiť situáciu za zavretými dverami.

Návrh na mimosúdne riešenie sporu formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.

10 komentárov

 • Dobrý deň
  Prosím o radu. V služobnom úrade na mna vyvíja tlak nadriadená, že mám ísť na dlhodobú PN, lebo ma potrebuje v kancelárii v práci. Že ako k tomu prídu kolegovia, že ja pracujem z domu, že sa všade prepášta, a trh práce je nasýtený dostatočným počtom zamestnancov, atď…. vraj nemám riešiť zabomyšie vojny (pracujem aj cez dovolenku …. len pre info) Aby som uviedla vec na pravú mieru. Pracujem ako štátny zamestnanec v stálej štátnej službe, s tým že mám prostredníctvom dodatku k zmluve upravenú prácu vykonávanú z domu do 31.3- 2021. Som poberateľkou invalidného dôchodku kôli zdravotnému stavu – 2 x onkologické ochorenie, imunodeficiencia – t.j. znížená imunita, obmedzený pohyb a mnoho iného. Žiaľ musím pracovať, nakoľko žijem sama v domácnosti a ešte splácam úver, veľa platím za lieky a z invalidného dôchodku by som nevyšla. Pracujem v oblasti verejného obstarávania, kde je práca vykonávaná prostredníctvom elektronických systémov – EVO, EKS možné vykonávať z ktoréhokoľvek miesta na zemeguli. Stačí mať prístup na internet. Ako sa mám prosím brániť? Je to špecifické a nedokazateľné, lebo mi to povedala len u nej v kancelárií.

 • Dobrý deň, pani Soňa, s otázkou na platnosť výpovede je potrebné obrátiť sa na advokáta, ktorý by Vás v prípadnom spore so zamestnávateľov zastupoval. Aj v takom prípade máte možnosť zamestnávateľovi navrhnúť mediáciu a vyriešiť spor dohodou.

 • Dobrý deň. Dňa 3.6.2020 so podala v práci výpoveď, ktorá bola riadne zaevidovaná, podľa §67, kde je dvojmesačná výpovedná lehota, teda do konca augusta. K výpovedi ma zamestnávateľ viac -menej donútil vyhrážkami. Keď si ale uvedomil, že mi bude musieť preplatiť dovolenku, (učila som na súkromnej strednej škole),tak ma nútil podpísať okamžitú výpoveď, čo som neurobila. A taktiež ma nútil podpísať upozornenia na porušovanie prac. disciplíny. Nič som nepodpísala. Situácia v práci bola neúnosná, tak som išla k lekárovi a od 4.6. som na PN. Dnes mi bola doručená okamžitá výpoveď s dátumom 4. 6, kde uvádza §68 a 47, 59. Chcem zdôrazniť, že nikdy predtým mi žiadne upozornenia na porušovanie prac. disciplíny neboli udelené. Je teda moja výpoveď platná? Ako mám ďalej postupovať? Ďakujem za odpoveď.

 • Dobrý deň, pani Andrea. Ideálne by bolo, aby Vaše individuálne práva a nároky zhodnotil advokát, aby ste vedeli, v akých intenciách sa môžete pohybovať a kde Vás zákon chráni. Následne nie je vylúčené dohodnúť sa so zamestnávateľom na férových podmienkach riešenia situácie – v tomto bode Vám obom môže byť nápomocný mediátor.

 • Dobrý deň,
  Ústne mi bolo oznámené, že moje pracovné miesto skoro zaniká-ostane náplň práce možno na 2 hodiny denne. Dostala som ponuku náhradnej náplne práce na inom oddelení a na smeny. Túto ponuku som odmietla. Zamestnávateľ mi nechce dať výpoveď z organizačných dôvodov. Vraj na to nemám nárok. Čo mám robiť?

 • Dobrý deň, pani Darina, návrh dohody o skončení pracovného pomeru zostáva návrhom až do momentu, kým s ním nebudete súhlasiť, alebo kým ho neodmietnete. Ak s takýmto návrhom nesúhlasíte, Váš pracovný pomer naďalej trvá v zmysle uzavretej pracovnej zmluvy. Ak sa zamestnávateľovi zmenili okolnosti v súvislosti s krízou, môže sa so zamestnancom dohodnúť na zmene, alebo sa so situáciou musí vysporiadať zákonným spôsobom.

 • Dobrý den
  prosím Vás o radu, bola som na dovolenke a zamestnávateľ mi prikázal 2 týž.karantenu. Hneď prvý deň po karatnetne mi zamestnávateľ navrhol dohodu o skončení pracovného pomeru s tým ze na moje pracovné miesto presunul inú kolegyňu ktorá má vykonávať moju pracovnú agendu. S dohodu nesúhlasím pretože naďalej chcem pracovať a neviem co ďalej. Prosím Vás o radu.

 • Dobrý deň, pani Martina, bolo by vhodné, aby ste sa obrátili na advokáta, ktorý Vám to posúdi, odporučí postup, príp. Vás zastúpi. Ak by zhodnotil, že ste v práve, máte možnosť zamestnávateľovi navrhnúť mediáciu, aby ste sa vyhli prípadnému súdnemu konaniu.

 • Dobrý deň, dohodli sme sa so šéfom na skončení. Bola som automaticky v tom, že dostanem odstupné, keď je to kvôli znižovaniu stavov. V dohode to nie je, ale ústne mi to sľúbil. Teraz to popiera. Čo prosím môžem robiť?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

ZAVOLAŤ