Odstupné z dôvodu choroby z povolania

mediačná poradňa

​Otázka:

Dobrý deň, potrebovala by som pomôcť s výpoveďou… Zamestnaná som od 2.9.2019. Keďže sa objavili zdravotné problémy a vyšetreniami mi zistili alergiu na kovy, od decembra 2019 som na PN. Zdravotné problémy pretrvávajú, papiere na podozrenie choroby z povolania sú podané, už len čakáme na komisiu,ale v súčasnej situácii sa komisie nekonajú. Keďže podporné obdobie zo sociálnej poisťovne mi skončilo, chcela by som dať výpoveď, aby som nedržala miesto pre niekoho iného,ale neviem aké paragrafy tam napísať. Viem že mám nárok aspoň na jednomesačné odstupné. Na internete nenájdem vzor a na právneho poradcu nemám financie. Vedeli by ste mi pomôcť alebo aspoň poradiť?

​​​Odpoveď:

Dobrý deň, podať výpoveď môžete jednoduchým písomným oznámením, že podávate výpoveď. Dôvod môžete, ale nemusíte uvádzať. Ak dáte výpoveď Vy ako zamestnanec, zákonník práce v takom prípade odstupné nepriznáva. Nie je vylúčené, že Vám zamestnávateľ nejaké odstupné nad rámec zákona vyplatí, pokiaľ ste mali korektné vzťahy.

Ak ste stratili zdravotnú spôsobilosť vykonávať prácu, toto je potrebné zamestnávateľovi oznámiť a on má prijať opatrenia podľa zákonníka práce. Prioritne, ak je to možné, preradiť Vás na iné miesto, ktoré zdravotne budete spôsobilá vykonávať. Ak takáto možnosť nie je, môže Vám dať výpoveď, pričom Vám bude prináležať aj nárok na odstupné. Zároveň nie je vylúčené, že so zamestnávateľom uzavriete dohodu o skončení pracovného pomeru z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti – aj v takom prípade zákonník práce priznáva nárok na odstupné. Nižšie pridávame relevantné paragrafy.

Na záver si dovoľujeme podotknúť, že pokiaľ nemáte financie na právnika, môžete požiadať Centrum právnej pomoci o poskytnutie bezplatnej právnej pomoci. V prípade vzniknutého sporu máte možnosť využiť mediačné služby, ktoré Centrum taktiež môže preplatiť, aby ste spĺňali požiadavky.

§ 63 Výpoveď daná zamestnávateľom

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

c) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,

§ 76 Odstupné

(1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,

b) dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

c) trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

d) štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

e) päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

(3) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku; to neplatí, ak bol pracovný úraz spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.