Neplatenie výživného

neplatenie výživného

Povinnosť prispievať na výživné platí zo zákona a nie je k nemu nevyhnutne potrebné rozhodnutie súdu. Ak niekto dobrovoľne (bez súdneho rozhodnutia) platiť výživné nechce alebo ho neuznáva v žiadanej výške, je potrebné obrátiť sa na súd. Súd o nároku na výživné a o jeho výške rozhodne. Čo ak už disponujeme súdnym rozhodnutím, ale výživné nie je aj tak platené?

 

Exekúcia

Na exekútora sa môžete obrátiť so žiadosťou o vymoženie výživného, ak disponujete právoplatným súdnym rozhodnutím o povinnosti platiť výživné. Nezaplatené výživné môžete žiadať tri roky spätne.

Aj keď sa pri rozchode nezosobášeného páru nevyžaduje súdne rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výživnom, je vhodné na týchto veciach sa dohodnúť a požiadať súd o schválenie takýchto dohôd. V prípade budúceho problému je možné s právoplatným súdnym rozhodnutím o schválení dohôd obrátiť sa na kompetentný orgán so žiadosťou o nútený výkon rozhodnutia.

Súdny exekútor má právo povinnému napríklad zablokovať bankový účet, siahnuť na výplatu alebo aj dať príkaz na zadržanie vodičského preukazu. Exekučné konanie vo veci výživného je oslobodené od platenia súdnych poplatkov.

Trestné oznámenie

Neplatenie výživného je z právneho hľadiska v určitých prípadoch aj trestné. Podľa trestného zákona sa dopustí trestného činu zanedbanie povinnej výživy ten, kto najmenej dva mesiace v priebehu dvoch rokov neplní vyživovaciu
povinnosť. Pričom postačuje, že si túto povinnosť neplní aj z nedbanlivosti. Za toto je možné uložiť trest odňatia slobody až na dva roky. Na tri roky môže byť odsúdený ten, kto sa vyživovacej povinnosti vyhýba úmyselne.

Podozrenie z trestného činu je možné oznámiť buď polícii alebo na prokuratúre.

Samotné podanie trestného oznámenia a preukázanie viny nemusí vždy znamenať automaticky odsúdenie. Vinník sa môže zbaviť viny, ak svoju vyživovaciu povinnosť dodatočne splní (pred vynesením rozsudku) a zároveň, ak tento jeho čin nemal trvalo nepriaznivé následky. Takýmto faktickým vyjadrením účinnej ľútosti zanikne trestnosť činu.

V minulosti bola prípustná účinná ľútosť aj v prípade, ak úrad práce poskytol oprávnenej osobe náhradné výživné a povinný toto dodatočne úradu splatil. Podľa novely zákona od januára 2020 takúto možnosť zbaviť sa viny páchateľ už nebude mať.

Náhradné výživné

V prípade neplatenia výživného (na maloleté dieťa) je tiež možné obrátiť sa na štát so žiadosťou o poskytnutie náhradného výživného podľa zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom. Žiadosť sa posiela príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Základné podmienky sú, že bol vo veci podaný návrh na exekúciu a že si dieťa riadne plní školskú dochádzku. Od roku 2022 boli podmienky na poskytnutie náhradného výživného upravené v prospech dieťaťa. Po novom nie je potrebné čakať dva mesiace, neposudzuje sa príjem domácnosti a nie je obmedzená ani výška poskytnutého náhradného výživného.

Návrh na mimosúdne riešenie sporu formou mediácie

V prípade, ak spor hrozí alebo už existuje, vo väčšine prípadov sa dá urovnať dohodou. Ak druhá strana nekomunikuje alebo odmieta riešiť samotný spor, je možné jej navrhnúť mediáciu, ako spôsob mimosúdneho riešenia sporov za účasti tretej, nezávislej a nestrannej osoby – mediátora.

V prípade, ak protistrana na návrh mediácie nereaguje alebo nie je možné jej takýto návrh priamo doručiť, je možné osloviť mediátora so žiadosťou o zaslanie výzvy na mediáciu protistrane. Mediátor v takom prípade priamo oslovuje protistranu a v prípade obojstranného súhlasu s mediáciou dojedná podmienky Dohody o začatí mediácie. Ak s mediáciou nesúhlasí alebo na výzvu mediátora nereaguje, mediátor vystaví správu o pokuse o mimosúdnu dohodu.