Zmena priezviska dieťaťa bez súhlasu otca/matky

pravna poradňa

Otázka:

Dobrý deň, mám dve dcérky 9+5 s ich otcom, ktorý už nie je mojim partnerom. Neboli sme manželia, priezvisko majú po ňom. V súčasnosti mu boli obmedzené rodičovské práva a povinnosti z dôvodu zanedbávania. Už 4 roky žije v zahraničí, neplatí výživné, kontakt nulový, záujem z jeho strany nulový. Zvažujem, že im zmením priezvisko na moje, ale neviem, aký je postup, ani či budem potrebovať jeho súd. Vedeli by ste ma nasmerovať? Vopred ďakujem, Katarína

Odpoveď:

Dobrý deň, pani Katarína, na zmenu priezviska detí musia byť splnené jednak podmienky podľa § 6 a nasl. zákona o mene a priezvisku (viď nižšie), a jednak podmienky podľa zákona o rodine, kde sa vyžaduje pri podstatných veciach týkajúcich sa maloletých detí súhlas oboch rodičov. A teda žiadosť o zmenu priezviska musia v mene detí podať ich zákonní zástupcovia. Preto budete potrebovať buď súhlas otca alebo súdne rozhodnutie, ktorým súd tento súhlas nahradí.

Otázny je spôsob, akým by ste súhlas vedeli dostať. Rozhodujúce by bolo v prvom rade, či sa s otcom dieťaťa viete skontaktovať. Ak nie, súhlas s najväčšou pravdepodobnosťou nedostanete. Ak kontakt máte, ale s Vami odmieta komunikovať, môžete využiť služby nestrannej osoby – mediátora. V prípade, ak by tieto možnosti zlyhali a boli by ste nútená obrátiť sa na súd, odporúčame využiť služby advokáta, keďže bude žiadosť potrebné náležite odôvodniť.

Treba brať na zreteľ, že konanie pred súdom je iba konanie o nahradení súhlasu otca. Nejde o konanie o zmene priezviska. To bude musieť riadne prebehnúť v zmysle zákona o mene a priezvisku. V tomto konaní bude treba odôvodniť potrebu/záujem na zmene priezviska.

§ 6 zákona o mene a priezvisku:

(1) Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa.

(2) Zmena mena sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého meno ide, je aj štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť meno v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu.

(3) Zmenu priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov, ak ide o zmenu priezviska

a) manželov, ktorí majú spoločné priezvisko na iné spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,

b) jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné deti, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,

c) jedného z manželov, ktorí majú spoločné priezvisko, na priezvisko, ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska,

d) jedného z manželov, ktorý prijal spoločné priezvisko a ako druhé v poradí žiada prijať priezvisko, ktoré používal pred uzavretím manželstva,

e) jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať priezvisko spoločných detí, na ktorom sa dohodli pri uzavretí manželstva; priezvisko spoločných detí je ako prvé v poradí,

f) jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko spoločné, alebo

g) jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na priezvisko doterajšie,

h) jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať manželovo priezvisko ako spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti.

(4) Ak majú rodičia maloletého rôzne priezviská, zmena priezviska rodiča, ktorého priezvisko má maloletý, sa vzťahuje na maloletého, ak s tým súhlasí druhý z rodičov.

(5) Zmena priezviska sa povolí vždy, ak štátny občan Slovenskej republiky, o ktorého priezvisko ide, je aj štátnym občanom iného štátu a zmenou sa má dosiahnuť priezvisko v tvare, ktorý je v súlade s právnym poriadkom alebo tradíciou tohto iného štátu.

(6) Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí okresný úrad používať neutrálne meno a priezvisko na základe jej žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha.

(7) Zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú je potrebné povolenie, sa v matrike vykoná na základe predloženia právoplatného rozhodnutia o zmene mena alebo zmene priezviska.

§ 7

(1) Povolenie na zmenu mena nie je potrebné, ak ide o zmenu

a) cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak,

b) mena dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,

c) mena z dôvodu zmeny pohlavia.

(2) Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné, ak ide o zmenu priezviska

a) po rozvode manželstva,

b) po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk,

c) spočívajúcu v zápise ženského priezviska osoby inej ako slovenskej národnosti bez koncovky slovenského prechyľovania,

d) spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu,

e) dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení,

f) z dôvodu zmeny pohlavia,

g) maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti,

h) maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela.

(3) Zmena mena alebo zmena priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie, sa v matrike vykonáva na základe písomného vyhlásenia osoby, o ktorej meno alebo priezvisko ide, alebo jej zákonného zástupcu; pri zmene mena alebo zmene priezviska z dôvodu zmeny pohlavia je potrebné predložiť aj lekársky posudok.

(4) Na zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého staršieho ako 15 rokov je potrebný jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom.

§ 8

Zmena mena alebo zmena priezviska maloletého sa nepovolí, ak by bola v rozpore so záujmom maloletého, alebo s § 4 ods. 2, alebo ak by bola v rozpore s právnym poriadkom alebo tradíciou iného štátu, ak štátny občan Slovenskej republiky je tiež štátnym občanom iného štátu.

§ 8a

Matričný úrad vydá oznamovateľovi výpis z matriky alebo potvrdenie o vykonaní zápisu v matrike o zmene mena alebo zmene priezviska.