Autorské právo a jeho ochrana

autorské právo

Autori a ich diela požívajú osobitnú právnu ochranu, najmä na základe Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. Tento zákon sa vzťahuje na všetky vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela alebo umeleckého výkonu a tiež v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania. Zákon neopomína ani počítačové programy a databázy. Chráni práva a oprávnené záujmy nielen autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového alebo audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa.

Čo je predmetom autorského práva

Predmetom autorského práva je každé dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy. Musí spĺňať požiadavku na jedinečnosť z pohľadu výsledku tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľnú zmyslami. Nie je pritom rozhodujúca jeho podoba, obsah, kvalita, účel, forma jeho vyjadrenia alebo miera jeho dokončenia.

Čo sa za predmet autorského práva nepovažuje? Najmä myšlienka, spôsob, systém, metóda, koncept, princíp, objav alebo informácia, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela. Tiež texty právnych predpisov a úradných alebo súdnych rozhodnutí, štátne a obecné symboly, znalecké posudky a podobne.

Kedy autorské právo vzniká

Právo autora vzniká v momente vytvorenia diela. Zákon nevyžaduje žiadnu registráciu diela, ani povolenie na jeho vytvorenie. Zároveň nie je rozhodujúce, v súvislosti s akou činnosťou toto dielo vzniklo. Či ako súčasť vlastnej umeleckej činnosti, podnikania, výskumu, štúdia, zamestnania.

K dielu, resp. označeniu diela je možné umiestniť symbol ©, príp. text upozorňujúci na autorské právo.

Autorské práva v krajinách EÚ sú chránené 70 rokov po smrti autor (príp. od smrti posledného spoluautora). V krajinách mimo EÚ, ktoré podpísali Bernský dohovor, trvá minimálne 50 rokov po smrti autora. Dĺžka je závislá od legislatívy konkrétneho štátu.

Aké má autor práva

Autorské právo zahŕňa výhradné osobnostné práva autora a výhradné majetkové práva.

Pod výhradnými osobnostnými právami autora rozumieme najmä právo na samotné autorstvo k dielu, právo rozhodnúť o zverejnení alebo nezverejnení diela, právo na označenie autora alebo na nedotknuteľnosť diela. Týchto práv sa autor nemôže vzdať, ani previesť na iného a smrťou autora zanikajú. Nikto si po smrti autora nesmie prisvojiť autorstvo k dielu.

Výhradné majetkové práva zahŕňajú právo použiť dielo a udeliť súhlas na použitie. Za každé použitie diela má autor právo na odmenu. Ani majetkové práva nie sú prevoditeľné, nemožno sa ich vzdať alebo nemôžu byť postihnuté exekúciou. Sú ale predmetom dedičstva.

Ochrana autorského práva

Autor, ktorý sa domnieva, že bolo zasiahnuté do jeho práv, alebo takýto zásah hrozí, sa môže domáhať najmä:

  • určenia svojho autorstva
  • zákazu ohrozenia svojho práva
  • zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva
  • odstránenie následkov zásahu do autorského práva
  • náhrady nemajetkovej ujmy
  • náhrady škody
  • vydania bezdôvodného obohatenia.

Správa práv a riešenie sporov

Správu práv autorov vykonáva nezávislý subjekt správy alebo organizácia kolektívnej správy. Licenciou na výkon organizácie kolektívnej správy disponuje napríklad Slovenská asociácia producentov v audiovízii, LITA, autorská spoločnosť, OZIS – Ochranné združenie interpretov Slovenska, SLOVGRAM alebo SOZA.

Z dôvodu, že organizácie kolektívnej správy majú zákonom zverené právomoci a oprávnenia, zákon im definuje aj určité postupy pre riešenie sťažností a sporov.

Autorský zákon definuje, že organizácie kolektívnej správy môže využiť na riešenie sporov s inou organizáciou kolektívnej správy, nositeľom práv, používateľom alebo právnickou osobou združujúcou používateľov postupy podľa zákona o rozhodcovskom konaní alebo zákona o mediácii. Organizácia kolektívnej správy iniciuje na riešenie sporov s právnickou osobou združujúcou používateľov mediáciu podľa zákona o mediácii.

Ak ide o riešenie sporu s nositeľom práv, používateľom alebo právnickou osobou združujúcou používateľov, organizácia kolektívnej správy je povinná vždy sa pokúsiť o riešenie tohto sporu predovšetkým dohodou.

Súdne a mimosúdne riešenie

Autori, prípadne subjekty vykonávajúce správu nad autorskými právami, majú právo obrátiť sa na súd, ktorý môže priznať uvedené práva na ochranu autorských práv. Autor sa môže domáhať nielen práv vyplývajúcich z autorského zákona, ale aj z licenčnej zmluvy, ak bola uzavretá.

Mimosúdna obrana

Autor, správca práv alebo iná osoba zainteresovaná v prípadnom autorskom spore, má právo iniciovať mimosúdne konanie na základe zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii. Na začatie mediácie, ako dobrovoľného zmierovacieho konania, sa vyžaduje súhlas všetkých dotknutých strán.

Mediátor z pozície nezávislej a nestrannej osoby vytvára podmienky pre komunikáciu a zmierlivé riešenie vzniknutého sporu, výsledkom ktorého má byť záväzná dohoda účastníkov mediácie.

Začatie mediačného konania má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. Zároveň je celé mediačné konanie viazané zákonnou mlčanlivosťou nielen pre mediátora, ale aj pre účastníkov mediácie.