Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže

zákon o ochrane hospodárskej súťaže

S účinnosťou od 1. júla 2021 vstúpila do platnosti nová právna úprava ochrany hospodárskej súťaže na základe zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže. Zároveň stratila účinnosť pôvodná právna úprava podľa zákona č. 136/2001 Z. z.

Zákonom o ochrane hospodárskej súťaže došlo k transpozícii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1. Cieľom bolo je zefektívnenie vymáhania pravidiel hospodárskej súťaže v členských štátoch Európskej únie prostredníctvom zosúladenia právomocí úradov na ochranu hospodárskej súťaže, niektorých aspektov konaní týkajúcich sa ochrany hospodárskej súťaže, a tiež zavedením pravidiel medzinárodnej spolupráce medzi orgánmi členských štátov pri dožadovaní oznámenia dokumentov, pri vykonávaní inšpekcií a vymáhaní pokút.

Fungujúca hospodárska súťaž tiež povzbudzuje podnikateľov k tomu, aby zlepšili kvalitu výrobkov a služieb, ktoré ponúkajú, aby si zákazník mohol vybrať ten produkt, ktorý mu ponúka správny pomer medzi cenou a kvalitou.

Návrh zákona tiež zaviedol nové inštitúty v podobe právomoci úradu uložiť dočasné opatrenia, opatrenia podľa § 32 návrhu zákona. Predmetné inštitúty si vyžiadala transpozícia smernice (EÚ) 2019/1. V tejto súvislosti došlo aj k zmene a doplneniu Správneho súdneho poriadku, keďže členské štáty museli zabezpečiť prieskum rozhodnutí, ktorými sa ukladajú dočasné opatrenia v skrátených lehotách.