Výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

dieťa

Ministerstvo spravodlivosti SR v júni 2016 vydalo vyhlášku, ktorou ustanovilo podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých. Vyhláška č. 207/2016 Z. z. nadobudla účinnosť 1. júla 2016 a bola pripravená v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom vnútra SR.

Súdy sú pri výkone rozhodnutí, ktoré sa týkajú maloletých (napr. rozhodnutia o zverení maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti alebo o úprave styku k maloletým), povinné postupovať v súlade s vyhláškou.

Nútený výkon rozhodnutia

Každý má právo obrátiť sa na súd s návrhom na nariadenie núteného výkonu rozhodnutia podľa ustanovení § 376 a nasl. Civilného sporového priadku. Z dôvodu, že prípadný nútený výkon rozhodnutí vo veciach maloletých vážne zasahuje do osobnej integrity maloletého dieťaťa, súd je vždy povinný zisťovať, či sa povinný podrobuje rozhodnutiu a či existujú ospravedlniteľné dôvody, pre ktoré sa povinný nemôže rozhodnutiu podrobovať.

Ospravedlniteľné dôvody

Súd pri posudzovaní ospravedlniteľných dôvodov, ktoré vzhľadom na rozmanitosť vzťahov a životných situácii nemožno taxatívne v zákone alebo vyhláške upraviť, zohľadňuje najmä správanie sa povinného pri plnení rozhodnutia, ale aj správanie oprávneného pri realizácii práv vyplývajúcich z rozhodnutia. V neposlednom rade je súdom zisťovaný aj názor a správanie maloletého.

Ak boli ospravedlniteľné dôvody zistené a súd usúdi, že možno tieto dôvody neplnenia rozhodnutia odstrániť, môže súd nariadiť neodkladným opatrením účasť na sociálnom, psychologickom, mediačnom alebo inom poradenstve. Súd aj pri nariadení neodkladného opatrenia musí zisťovať, či je takéto opatrenie vhodné, aj predpokladaný čas jeho realizácie.

Súd je oprávnený požiadať o súčinnosť príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej, spočívajúcu v preverení dôvodov nesplnenia povinností uloženej rozhodnutím súdu.

Ak súd zistí, že ospravedlniteľné dôvody existujú, k nútenému výkonu rozhodnutia nemôže pristúpiť.

Určenie spôsobu zabezpečenia priebehu výkonu rozhodnutia

Súd určí 24 hodín vopred spôsob, akým bude rozhodnutie vykonané. Poverí súdneho úradníka na výkon rozhodnutia a zároveň je zabezpečená súčinnosť relevantných subjektov, napr. kolízneho opatrovníka, školy, zdravotníckeho zariadenia, Policajného zboru SR, orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Zaznamenanie výkonu rozhodnutia

Zároveň je celý výkon rozhodnutia zaznamenávaný na zvukovo-obrazový záznam. Z neho má byť zrejmé najmä správanie sa povinného, oprávneného alebo aj názor a správanie maloletého. Zo záznamu má byť zrejmé, či existujú ospravedlniteľné dôvody.