Skúmanie zmeny pomerov pri návrhu na zmenu výšky výživného

výživné

V prípade, ak bolo v minulosti stanovené výživné na maloleté dieťa na základe rozhodnutia súdu alebo schválením dohody rodičov súdom, a vznikne potreba prehodnotiť výšku výživného, v súdnom konaní bude nevyhnutné preskúmať zmenu pomerov. Zmena má byť podstatná a musí sa týkať subjektívnych dôvodov na strane rodičov alebo dieťaťa, alebo objektívnych okolností, najmä vývojom životných nákladov.

Skúmanie dôvodov na zmenu výživného

Zmena pomerov má byť v súdnom konaní dostatočne zdôvodnená a preukázaná, a súd má podrobne skúmať pomery na strane účastníkov v čase pôvodného rozhodnutia o výživnom (pôvodnú dohodu o výživnom) a porovnať
ich so súčasným stavom.

Okrem preskúmania odôvodnených potrieb dieťaťa vo vzťahu k primeranosti výživného, má súd skúmať aj životnú úroveň rodičov s poukazom na ich vek, zdravie, schopnosť starať sa o seba, ale aj s poukazom na pravidelné a neočakávané výdavky dieťaťa.

Majetkové pomery rodiča treba posúdiť komplexne, nakoľko zahŕňajú tak majetok povinného ako objektívnu kategóriu, ako aj jeho životný štandard, ktorým sa prezentuje navonok.


Skúmanie stavu pri prvotnom určení výživného

Rovnako dôležité, ako spoľahlivé zistenie aktuálneho stavu, je aj skúmanie stavu v čase určenia výživného.

Krajský súd Trnava v rozhodnutí o odvolaní v konaní o návrhu na úpravu výživného prvostupňovému súdu vytkol, že nedostatočne skúmal aktuálne možnosti oboch rodičov a potreby dieťaťa, a tiež že neskúmal predošlý stav, za ktorého došlo k dohode rodičov o výživnom.

Napriek tomu, že v rámci súdneho konania o výške výživného, v ktorom bola schválená dohoda rodičov o výživnom, spis neobsahoval konkrétne dôkazy na základe ktorých by súd rozhodoval, v súčasnom súdnom konaní
podľa názoru krajského súdu bolo potrebné skúmať a dokázať minulé majetkové možnosti rodičov a potreby dieťaťa.

V rámci procesných chýb odvolací súd taktiež prvostupňovému súdu vytkol strohé konštatovanie, že od poslednej úpravy výšky výživného súdom uplynuli štyri roky, ktorému obdobiu zodpovedá tak inflácia cien tovarov a služieb, ako aj zmena pomerov na strane oprávneného a na strane povinného. Takéto odôvodnenie rozhodnutia síce má svoj význam, avšak pre jeho všeobecný charakter nemôže obstáť z hľadiska posúdenia primeranosti stanovenej konkrétnej výšky výživného.


Celé rozhodnutie 11CoP/7/2019