Priezvisko dieťaťa

priezvisko

Priezvisko dieťaťa sa určuje automaticky v prípade, ak majú rodičia spoločné priezvisko alebo ak pri uzavieraní manželstva určili priezvisko spoločných detí.

Ak priezvisko nebolo určené podľa týchto pravidiel, rodičia sa majú dohodnúť do troch dní od narodenia dieťaťa a oznámiť matričnému úradu, aké bude mať dieťa priezvisko.

Ak sa na priezvisku alebo mene dieťaťa nedohodnú, priezvisko určí súd. Taktiež súd určí priezvisko a meno, ak nie je známy žiadny rodič, napríklad, ak ide o dieťa z hniezda záchrany.

Zmena priezviska dieťaťa po svadbe

Môže nastať situácia, že rodičia dieťaťa uzavrú manželstvo až po narodení dieťaťa. Pri uzavieraní manželstva majú povinnosť určiť, aké budú mať priezvisko deti, ktoré sa v manželstve narodia. Takéto určenie sa následne bude vzťahovať aj na už narodené spoločné dieťa.

Obdobne to platí v prípade, ak sa ide vydávať matka maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy. Táto matka, ak si berie iného muža, spoločne na matrike vyhlásia, že priezvisko určené pre ich ostatné deti bude mať aj toto už narodené dieťa (s neznámym otcom).

Zmena mena alebo zmena priezviska

Na zmenu mena a priezviska dieťaťa, ktoré už dovŕšilo 15. rok, sa vyžaduje jeho súhlas so zmenou. Podľa vyššie uvedených pravidiel nemožno priezvisko zmeniť, ak už nadobudlo plnoletosť.