Premlčaná pohľadávka

mediačná poradňa

Otázka:

Dobrý deň. Cca pred tromi rokmi som si požičal od mamy mojej priateľky (teraz už ex) s tým, že do dvoch troch mesiacov to vrátim. Je pravdou, že som sumu nevrátil, ale exsvokra vie, že to bolo z objektívnych dôvodov. A každý mesiac posielam maximum čo sa dá, lebo mám naozaj záujem všetko do bodky vrátiť. Ona to ale ide dávať na súd, lebo vraj sa to premlčí a ona už nebude môcť žiadať vrátiť pôžičku. Ubezpečujem ju stále, že ja všetko chcem vrátiť a či sa niečo premlčí alebo nie, všetko vrátim. Nechcem ale aby to bolo zbytočne ťahané po súde, ktorý zase len ja budem musieť zaplatiť. Vedeli by ste poradiť, čo v takejto situácii môžem robiť?

Odpoveď:

Dobrý deň, premlčanie v právnom význame znamená, že po uplynutí premlčacej doby môže dlžník v prípade súdneho konania namietať premlčanie, a súd žalobu z dôvodu premlčania zamietne. Z právneho hľadiska ale pohľadávka nezaniká, len veriteľ už nemá možnosť vymáhať ju. Zostáva tzv. naturálnou obligáciou, a teda dlžník stále môže svoj dlhu dobrovoľne uhradiť (neišlo by o bezdôvodné obohatenie).

Pokiaľ sa Váš veriteľ obáva, že dlh po premlčaní neuhradíte, má právo podať žalobu. Keď bude podaná včas, v rámci súdneho konania nebudete môcť namietať premlčanie dlhu. V prípade, ak ako dlžník dlh uznávate a máte záujem ho uhradiť podľa svojich možností, je viacero právnych možností, ktoré budú finančne aj časovo výhodnejšie pre oboch – tak pre dlžníka, ako aj pre veriteľa. Je možné napríklad dohodnúť záväzný splátkový kalendár, príp. uznať dlh alebo nahradiť tento záväzok novým.

Tiež je možné uznať dlh u notára vo forme notárskej zápisnice spolu s priamou vykonateľnosťou. Takýto dlh sa nepremlčí skôr ako o 10 rokov a zároveň notárska zápisnica bude môcť byť podkladom pre exekútora (nie je potrebný súd). Preto je tento inštitút vhodný pre dlžníka, lebo mu poskytuje dostatok času na úhradu svojich záväzkov, a pre veriteľa je relevantným podkladom. Nie je vylúčená tiež dohoda o sankcii, resp. úroku z omeškania.

V neposlednom rade je možné medzi Vami a Vašou „exsvokrkou“ začať mediačné konanie, ktoré má pre plynutie premlčacej doby rovnaké účinky ako podanie návrhu na súd. Počas mediácie premlčacie doby neplynú, preto majú účastníci mediácie dostatočný čas urovnať svoj spor bez rizika, že uplynie premlčacia doba, resp. že niekto mediáciu zneužije za účelom naťahovania času.